Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Tư tưởng xuyên suốt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ sáu, 06 Tháng 5 2022 09:02
16807 Lượt xem

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Tư tưởng xuyên suốt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Bài viết phân tích, làm sáng tỏ tư tưởng về sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - tư tưởng xuyên suốt trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có được vai trò này là, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và để giữ vững vai trò này cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tầm cao lý luận về những vấn đề căn cốt của CNXH Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là tư tưởng xuyên suốt cuốn sách. Điều này thể hiện trong tất cả các bài viết, biểu đạt trực tiếp nhất ở một số nội dung:

Một là, bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ngày 15-5-2021 nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021), Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Tổng Bí thư nhắc lại sự khẳng định, đánh giá của Đại hội XIII về vai trò lãnh đạo của Đảng “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chính những thành tựu đó đã chứng minh, khẳng định “sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”(1).

Trong Bài viết kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” (03-02-1930 – 03-02-2019), với những lập luận hết sức sắc bén, có căn cứ lý luận và thực tiễn, Tổng Bí thư khẳng định “Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm, từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác”(2).

Trong Diễn văn tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tiếp tục phát huy tryền thống tốt đẹp,bản chất cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (03-02-1930 – 03-02-2020), Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định “Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam”(3). Từ tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, nghiên cứu lý luận, Tổng Bí thư khẳng định và nhấn mạnh “Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”(4).

Trong Diễn văn tại lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, ngày 30-8-2019, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam bằng những luận cứ hết sức thuyết phục:

Thứ nhất, Tổng Bí thư khẳng định bằng những thành tựu vĩ đại do Đảng lãnh đạo mà nhân dân ta đã giành được độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nghị lực và ý chí toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, “thỏa lòng mong ước của Người””(5).

Thứ hai, Tổng Bí thư khẳng định, bằng những thành tựu to lớn do Đảng lãnh đạo mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN: “Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, với sự chung sức, đồng lòng phấn đấu không ngừng của lớp lớp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”.

Thứ ba, bằng những thành tựu của công cuộc đổi mới, Tổng Bí thư chứng minh  năng lực lãnh đạo, cầm quyền, bản lĩnh chính trị của Đảng. Qua đó gián tiếp nêu lên sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: “Thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo ra những điều kiện, tiền đề thuận lợi để đất nước ta vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đã minh chứng cho năng lực lãnh đạo, cầm quyền và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta, sức mạnh vĩ đại và tài năng sáng tạo của nhân dân ta”(6).

Qua các nội dung trên cho thấy, dù gián tiếp hay trực tiếp, trong các bài viết của mình trong cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hai là, Tổng Bí thư lý giải tại sao sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong cuốn sách của mình, ở các bài viết khác nhau, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiều lần, sở dĩ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là bởi các lý do sau:

Thứ nhất, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tự tôi luyện, thử thách, phấn đấu không ngừng và đã trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu, sự tin cậy và kỳ vọng của nhân dân. Đồng chí viết “Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân”(7).

Rõ ràng, vai trò, vị thế, tầm quan trọng của Đảng không từ trên trời rơi xuống mà là kết quả rèn luyện, phấn đấu gian khổ của từng đảng viên và toàn Đảng. Nhờ vậy, Đảng ta mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước phát triển. Đây là lý do thứ nhất khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, trong cuốn sách, Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, với tất cả sự khiêm tốn và cầu thị, Đảng đã củng cố được bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình, đặc biệt đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đảng. Đó là năm truyền thống quý báu: i) “trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”(8); ii) “giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng”(9); iii) “gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu”(10); iv) “đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí”(11); v) “đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả”(12). Nhờ quán triệt và phát huy tốt năm truyền thống quý báu này mà sự lãnh đạo của Đảng luôn đúng đắn, sáng tạo. Trên cơ sở đó, sự lãnh đạo của Đảng mới trở thành nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ba là, trong cuốn sách, Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là biện pháp quan trọng nhất giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Bởi lẽ, theo Tổng Bí thư “Chúng ta đều đã biết, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta”(13). Nếu Đảng không trong sạch, vững mạnh thì Đảng không thể có đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Không phải ngẫu nhiên mà trong sự nghiệp cách mạng, nhất là từ đổi mới 1986 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII năm 1999 Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (tháng 1-2012) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (tháng 10-2016) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 về những điều đảng viên không được làm; Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Điều đó cho thấy, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh để giữ vững phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nhờ vậy mà “đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được nhân dân tin yêu, đồng tình, ủng hộ, góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế nói riêng của đất nước”(14).

Tuy nhiên, trong cuốn sách Tổng Bí thư cũng khách quan đánh giá, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, “việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Hệ thống chính trị ở nước ta chưa thực sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn; không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, vẫn sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự, v.v..”(15).

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém này, đồng thời để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường. Cụ thể như tác động của đại dịch Covid-19; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến cả thời cơ và thách thức; tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác, nhất là an ninh mạng, ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục điên cuồng chống phá chúng ta bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi, nguy hiểm, xảo quyệt, đồng chí chỉ rõ: “Tình hình trên đây đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức, là văn minh”; chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn”(16). Để quán triệt tốt yêu cầu này, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thực hiện tốt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Cụ thể:

i) Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nghĩa là nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng áp dụng “không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”(17). Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Bổ sung, làm rõ hơn hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát hợp với tình hình mới, nhất là phai nhạt lý tưởng cách mạng, v.v.. Đây là những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cần quán triệt.

ii) Mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng cao hơn, sát hợp tình hình thực tiễn hơn. Mục tiêu là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách(18).  Trên cơ sở đó “Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(19).

iii) Trong thời gian tới, thực hiện đồng bộ, sắc bén hơn các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cùng với thực hiện bốn giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm nhóm giải pháp về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”(20); Quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thí điểm một số chủ trương như: người đứng đầu được lựa chọn, giới thiệu và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình(21). Thực hiện tốt nhóm giải pháp này sẽ tăng cường năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

iv) Bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong cuốn sách, Tổng Bí thư khẳng định chính “Kết luận và Quy định mới về những điều đảng viên không được làm” được Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII xem xét, ban hành “là nhằm góp phần quan trọng vào việc kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống; giữa xây dựng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân”(22).

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm tập trung vào hai nhóm vấn đề: (1) Nhóm quy định về những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (2) Nhóm quy định về những việc làm sai trái trong công tác cán bộ. Ngoài ra, còn bổ sung những quy định mới về công tác giám sát việc chứng nhận, công nhận bằng cấp, quốc tịch, thu nhập, chuyển tiền, mua tài sản ở nước ngoài, v.v.. Đây là một căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(23).

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng khẳng định “Với việc mở rộng nội dung và phạm vi ra toàn hệ thống chính trị, thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng trở nên toàn diện và đồng bộ hơn”. Trên cơ sở này, Đảng mới tăng cường được bản chất giai cấp, xứng đáng là người lãnh đạo, cầm quyền và như vậy sự lãnh đạo của Đảng mới là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Như vậy, tư tưởng về sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam xuyên suốt trong cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư. Có được vai trò này là thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng cũng như sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Để giữ vững vai trò này cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh.

__________________

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (21), (22), (23) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.34 (xem thêm tr.47), 208, 221, 221, 248, 249, 221, 221, 221, 221-222, 221, 222, 369-370, 372, 372, 375, 375-376, 378, 378, 379-380, 381, 382.

(20) ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.96.

GS, TS TRẦN VĂN PHÒNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền