Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Thực hiện quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh nông thôn
Thứ sáu, 12 Tháng 8 2022 14:09
2988 Lượt xem

Thực hiện quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh nông thôn

(LLCT) - Bài viết trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về an ninh nông thôn và mục tiêu, giải pháp bảo đảm an ninh nông thôn; từ đó, rút ra định hướng vận dụng vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh nông thôn của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân.

Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên - Ảnh tư liệu: TTXVN

1. Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân, đặc biệt là giai cấp nông dân, chủ trương và chỉ đạo thực hiện các biện pháp đồng bộ để bảo đảm cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, cũng có nghĩa là một cuộc sống an ninh, an toàn, thịnh vượng của nhân dân ở các vùng nông thôn. Quan điểm của Người về bảo đảm an ninh nông thôn tuy chưa được nghiên cứu, tìm hiểu một cách chuyên biệt, rộng rãi, song có thể khái quát thành những luận điểm cơ bản, có ý nghĩa định hướng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, với công tác bảo đảm an ninh nông thôn nói riêng.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về “an ninh nông thôn” thường được biểu đạt bằng các cụm từ “nông thôn mới”, “nông thôn kiểu mẫu”, “trật tự trị an ở nông thôn”, “bảo vệ sản xuất”, “bảo vệ nông thôn”...

Theo Người, an ninh nông thôn có nghĩa chung nhất là sự phát triển ổn định và bền vững về mọi mặt đời sống của người nông dân, ở các vùng nông thôn của đất nước. Về kinh tế, đó là việc người nông dân có cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, được đáp ứng nhu cầu cơ bản về nhà ở, ruộng đất canh tác. Đau lòng trước “Tình cảnh nông dân An Nam”, năm 1924, Người vạch trần tội ác của chế độ thực dân: “Người An Nam nói chung, phải è cổ ra mà chịu những công ơn bảo hộ của nước Pháp. Người nông dân An Nam nói riêng, lại càng phải è cổ ra mà chịu sự bảo hộ ấy một cách thảm hại hơn: Là người An Nam, họ bị áp bức; là người nông dân, họ bị người ta ăn cắp, cướp bóc, tước đoạt, làm phá sản”(1). Đồng thời, Nguyễn Ái Quốc phân tích các thủ đoạn cướp đoạt ruộng đất tinh vi của các quan cai trị người Pháp, bọn phong kiến và nhà thờ. Trong bài viết Tình cảnh nông dân Trung Quốc, Người cho thấy đó là đặc điểm chung của chủ nghĩa thực dân ở các nước thuộc địa, cũng là số phận chung của người nông dân cùng khổ. Theo đó, muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp, no ấm hơn cho người nông dân, “phải tiến hành mạnh mẽ một cuộc vận động khẩn trương để giáo dục quần chúng, làm cho quần chúng thấy thật rõ sức mạnh của mình, quyền lợi của mình, và có đủ khả năng thực hiện được khẩu hiệu “Tất cả ruộng đất về tay nông dân!”(2). Quan điểm này đã trở thành mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam, được Đảng ta khẳng định trong Chính cương, Sách lược vắn tắt của Đảng: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”(3).

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Người khẳng định phải tiếp tục phát huy thành quả cách mạng bằng việc chăm lo cái ăn, cái mặc cho người dân, bởi lẽ nếu nước được tự do, độc lập mà dân cứ đói, rét thì tự do, độc lập cũng không có ý nghĩa gì. Dân chỉ thực sự biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được “ăn no, mặc đủ”. Trong các bài “Thêm vài ý kiến về tết trồng cây” (năm 1960) và “Năm mới hãy nhiệt liệt tổ chức tết trồng cây” (năm 1965), với bút danh Trần Lực, Người chủ trương xây dựng “nông thôn mới” với việc giải quyết một trong những nhu cầu cơ bản, thiết yếu cho người nông dân là nhà ở, thông qua phong trào “tết trồng cây”.

Nông thôn an ninh, an toàn theo Hồ Chí Minh còn có nghĩa là nhu cầu văn hóa tinh thần của người nông dân cơ bản được đáp ứng, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, người dân biết vận dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Người từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, muốn cho dân mạnh, nước giàu, mỗi người dân phải biết rõ trách nhiệm, bổn phận, quyền lợi của mình đối với nước nhà, và trước hết, phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Vì vậy, phong trào Bình dân học vụ đã được Người chỉ đạo phát triển rộng khắp, nhanh chóng ngay khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vừa ra đời, xóa được nạn mù chữ trong nhân dân, chủ yếu là nông dân - một hệ lụy trực tiếp của xã hội thực dân - phong kiến. Cùng với đó, phong trào xây dựng “Đời sống mới” mang nội dung cải cách toàn diện đời sống, sinh hoạt văn hóa, phong cách, lề thói làm việc được phát động và tiến hành.

Trong sản xuất, Người kêu gọi nông dân đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật ở các khâu thủy lợi, phân bón, giống và nông cụ. Người đặt vấn đề: “các cô, các chú có muốn tiến bộ không? Muốn tiến bộ phải làm gì? Phải học. Ngày nay không phải học để có bằng cấp, để thoát ly sản xuất. Phải học chính trị, học văn hóa, học kỹ thuật để nâng cao hiểu biết. Bởi vì công, nông nghiệp của ta ngày càng tiến bộ thì người công nhân, người nông dân, người lao động trí óc phải ngày càng tiến bộ mới làm được tốt”(4).

Về chính trị, an ninh nông thôn được hiểu là quyền làm chủ của người nông dân trong các vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của họ. Nông dân phải được tham gia bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất về việc ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ; trực tiếp góp ý xây dựng chính quyền ở địa phương, cơ sở và thực hiện quyền dân chủ trong xây dựng Nhà nước; trực tiếp tham gia bầu cử, ứng cử. Trong bài “Phát động quần chúng” (năm 1953, bút danh C.B), Hồ Chí Minh khẳng định: Phải “đưa quyền lợi kinh tế và chính trị lại cho nông dân, làm cho nông dân được giảm tô, giảm tức, có ruộng cày, được thật thà nắm chính quyền”(5). Bần nông và cố nông là vô sản trong nông thôn, là quần chúng chủ lực của cách mạng, là đồng minh chắc chắn nhất của giai cấp công nhân, vì vậy, phải thực hiện đường lối quần chúng, tổ chức chặt chẽ và rộng khắp lực lượng to lớn của quần chúng nông dân, nâng cao địa vị của họ ở nông thôn...

Về quốc phòng - an ninh, cách diễn đạt của Hồ Chí Minh về nông thôn an ninh, an toàn, đồng thời thể hiện quan điểm của Người về an ninh nông thôn theo nghĩa hẹp, tức là an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, cho cuộc sống của người nông dân. Đó là nơi mà mọi người dân tích cực tham gia vào việc chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, chủ động phòng chống gián điệp, biệt kích xâm nhập, ngăn ngừa các hành vi trộm cắp, bạo loạn, phá hoại sản xuất và đời sống của nhân dân. Quan điểm này phản ánh quy luật tất yếu đã được ông cha ta đúc kết từ ngàn đời: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở: “Để giữ lấy quyền lợi của mình, nông dân phải tổ chức thi đua tăng gia sản xuất. Phải tổ chức dân quân du kích hẳn hoi, để đề phòng giặc Pháp và Việt gian phá hoại. Phải hăng hái tham gia công việc kháng chiến, để giữ nhà, giữ làng, giữ nước”(6); “phải củng cố chính quyền nhân dân, củng cố các tổ chức của nhân dân, trong đó phải đặc biệt chú ý tổ chức công an và dân quân du kích, vì công an, dân quân du kích có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương. Có giữ gìn trật tự trị an, nhân dân mới an cư lạc nghiệp, tăng gia sản xuất”(7).

Trong bảo đảm an ninh trật tự, việc giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, giữa độc lập dân tộc và đấu tranh giai cấp là một vấn đề phức tạp, khó khăn mà không phải Đảng Cộng sản nào, lãnh tụ và phong trào cách mạng nào cũng có thể xử lý thành công. Với Hồ Chí Minh, Người đã khéo léo gắn kết giữa lợi ích giai cấp với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, lấy điểm tương đồng là lợi ích chung của đất nước làm điểm quy tụ các lực lượng, giai tầng, người thuộc tôn giáo, đảng phái khác nhau trong suốt quá trình kháng chiến. Khi giám mục Lê Hữu Từ của Giáo xứ Bùi Chu - Phát Diệm được thụ phong (tháng 8-1945), Người đã gửi thư chúc mừng và mời ông làm cố vấn cao cấp của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Người rất tinh tế gắn kết giáo lý đạo Kitô, tấm gương cuộc đời của đức Giêsu với lý tưởng và đạo đức của người cộng sản. Người nói với Giám mục Lê Hữu Từ: Nếu đức Chúa Giêsu sinh ra vào thời đại của chúng ta và đặt mình trước những nỗi đau khổ của nhân loại, chắc chắn Người sẽ là một người XHCN đi tìm con đường cứu khổ cho chúng sinh... Khi giáo dân theo lời kêu gọi của Giám mục tụ tập đông người kéo đến trụ sở chính quyền, có nguy cơ bùng phát thành bạo loạn; dù đường xa, đêm muộn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn gấp rút đi ngay. 

Trước đồng bào, Người nắm tay Giám mục và nhận ông là người bạn thân của mình. Người gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thuyết phục được bà con giải tán... Tư duy, phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh trong những trường hợp như vậy rất cần được suy ngẫm, học hỏi, vận dụng khi giải quyết các “điểm nóng” về chính trị - xã hội ở nông thôn hiện nay.

  Hồ Chí Minh khẳng định, mục tiêu bảo đảm an ninh nông thôn chính là đem lại cuộc sống ngày càng được nâng cao và bền vững về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng - an ninh cho người nông dân, ở các vùng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, con người mới và xã hội mới - xã hội XHCN

2. Từ quan điểm cơ bản về an ninh nông thôn, Hồ Chí Minh đã chỉ ra hệ thống mục tiêu, phương hướng và giải pháp để bảo đảm an ninh nông thôn, với những luận điểm cụ thể như sau:

- Về mục tiêu của bảo đảm an ninh nông thôn: Nhất quán với mục tiêu của cả cuộc đời Người, đó là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”(8), với mục tiêu của CNXH mà Người thường biểu đạt một cách mộc mạc, giản dị là “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”; Hồ Chí Minh khẳng định, mục tiêu bảo đảm an ninh nông thôn chính là đem lại cuộc sống ngày càng được nâng cao và bền vững về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng - an ninh cho người nông dân, ở các vùng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, con người mới và xã hội mới - xã hội XHCN.

- Định hướng, giải pháp nhằm đạt được mục tiêu:

Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng thông qua hệ thống chính trị. Trong bài Phát động quần chúng (năm 1953), Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm: Việc huy động sức mạnh của nông dân phải do Đảng và Chính phủ thực hiện, “phải theo thật đúng chính sách của Đảng, của Mặt trận và Chính phủ”. Công tác giữ gìn trật tự trị an lại càng phải quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Trong thời kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các đồng chí bộ đội, công an võ trang và dân quân đã giữ gìn tốt trật tự trị an. Đồng bào được an cư lạc nghiệp. Như vậy là tốt. Nhưng chớ chủ quan khinh địch... Cần đoàn kết nhân dân, luôn luôn dựa vào lực lượng của nhân dân; phải có quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ giao cho”(9). Bên cạnh đó, “nhiệm vụ của chúng ta là phải ra sức củng cố chính quyền nhân dân và củng cố những tổ chức của nhân dân ở các địa phương. Bởi vì nếu chính quyền nhân dân và tổ chức nhân dân ở các địa phương lỏng lẻo thì những chính sách của Đảng và của Chính phủ đưa ra thi hành không đến nơi đến chốn”(10).

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ... phải trở thành “cánh tay đắc lực của Đảng”. Cần chú trọng phát huy vai trò của Hội Nông dân. Theo Hồ Chí Minh, Hội Nông dân trong “Các hợp tác xã nông nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải trở thành những đội quân vững mạnh của mười mấy triệu nông dân lao động trong công cuộc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giáo dục tư tưởng và xây dựng nông thôn phồn thịnh của nước ta”(11).

Thứ hai, khơi dậy, động viên tính tích cực, tự giác của mỗi người trong phong trào bảo vệ trật tự, trị an nói riêng, xây dựng nông thôn mới nói chung. Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, ngay từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã chủ trương dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân, trước hết là nông dân, lực lượng đông đảo nhất trong xã hội. Người khẳng định: “Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến”, “hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông”(12). Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, Người càng đặc biệt nhấn mạnh vai trò to lớn của nhân dân: “Nhiệm vụ của Công an là: Bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, tẩy trừ những kẻ gian tế. Muốn làm tròn những nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, Công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân”(13).

Ở những nơi tập trung đông quần chúng tín đồ các tôn giáo, công tác vận động quần chúng càng phải được quan tâm, có hình thức, phương pháp vận động phù hợp, tránh thái độ thành kiến, kỳ thị: “Nói phát động quần chúng, phải nói đến đồng bào công giáo. Thường cán bộ có thành kiến rằng đồng bào công giáo là lạc hậu, là khó vận động. Nói vậy là sai”(14). Hồ Chí Minh cũng yêu cầu mỗi người dân cũng phải tự ý thức được trách nhiệm của mình là tham gia vào cuộc đấu tranh này dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự hướng dẫn, huy động của lực lượng công an: “Mọi người công dân, bất kỳ già trẻ gái trai, bất kỳ làm việc gì, đều có nhiệm vụ giúp chính quyền, giữ gìn trật tự an ninh vì trật tự an ninh trực tiếp quan hệ đến lợi ích của bản thân mỗi người”(15). Hồ Chí Minh đúc kết trong lời dạy khi đến thăm Trường Công an trung cấp khóa II, năm 1951: Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn...

Thứ ba, bảo đảm an ninh nông thôn theo cách hiểu chung nhất là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bảo đảm an ninh nông thôn theo nghĩa hẹp lại đặc biệt đòi hỏi lực lượng chuyên trách là Công an nhân dân phải phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của mình, thông qua nhiều biện pháp khác nhau, trong đó cần chú trọng tuyên truyền, vận động quần chúng, tạo thế trận an ninh nhân dân ở các vùng nông thôn. Hồ Chí Minh khẳng định: “Giữ gìn trật tự an ninh trước hết là công việc của công an, bộ đội, cảnh sát”(16); và chỉ dẫn: “Chống tình báo địch bằng cách nào? Cũng như muôn việc khác, việc chống tình báo địch, việc giữ bí mật, phải dựa vào sức quần chúng. Cán bộ và chiến sĩ không những phải làm gương mẫu trong việc giữ bí mật mà còn phải tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân giữ bí mật”(17). Người nêu ví dụ: Ở khu giải phóng Việt Bắc, bà con nông dân gái trai già trẻ ai cũng biết giữ bí mật, theo khẩu hiệu “ba không” nhờ được tuyên truyền, giải thích rõ... Hồ Chí Minh khẳng định: “Giữ gìn trật tự an ninh trước hết là công việc của công an, bộ đội, cảnh sát(16); và chỉ dẫn: “Chống tình báo địch bằng cách nào? Cũng như muôn việc khác, việc chống tình báo địch, việc giữ bí mật, phải dựa vào sức quần chúng. Cán bộ và chiến sĩ không những phải làm gương mẫu trong việc giữ bí mật mà còn phải tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân giữ bí mật”(17). Người nêu ví dụ: Ở khu giải phóng Việt Bắc, bà con nông dân gái trai già trẻ ai cũng biết giữ bí mật, theo khẩu hiệu “ba không” nhờ được tuyên truyền, giải thích rõ...

3. Vận dụng những luận điểm của Hồ Chí Minh về an ninh nông thôn, trong bảo đảm an ninh nông thôn hiện nay, các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia mà nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân cần chú ý thực hiện một số vấn đề sau đây:

Một là, nhận thức đúng đắn, toàn diện về an ninh nông thôn và vai trò, ý nghĩa của việc bảo đảm an ninh nông thôn theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Gắn kết chặt chẽ giữa an ninh, an toàn vùng nông thôn về chính trị với các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Coi việc bảo đảm an ninh nông thôn theo nghĩa rộng - nâng cao dân trí, đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho bà con nông dân; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ; chăm lo đời sống vật chất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, xây dựng thành công nông thôn mới... là nền tảng, động lực để phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các nguy cơ gây bất ổn về chính trị, trật tự an toàn xã hội, tức là bảo đảm an ninh nông thôn theo nghĩa hẹp. Thực hiện an ninh nông thôn để đóng góp trực tiếp, quyết định vào thành công của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo quan điểm chỉ đạo của Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996), đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (năm 2008).

Hai là, các cấp ủy, chính quyền địa phương ở các vùng nông thôn ban hành, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với đặc điểm thực tiễn địa bàn, địa phương, nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, với mục tiêu cao nhất, nói như Hồ Chí Minh, là “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” về mọi phương diện; đặc biệt là các chính sách về đất đai, nhà ở, điều kiện sản xuất và các vấn đề an sinh xã hội khác (chính sách với người có công với cách mạng, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ thiên tai...). Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức được tầm quan trọng và quan tâm chỉ đạo giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề an ninh “phi truyền thống” như môi trường, lương thực, nguồn nước, văn hóa - tư tưởng...; tính toán tích hợp các định hướng, giải pháp cho các vấn đề nêu trên vào chính sách, quy hoạch chung. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, quán triệt và thực hiện hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII trong mọi hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”(18); có phương án phòng ngừa và diễn tập xử lý tình huống phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, xảy ra bạo loạn, biểu tình. 

Ba là, để góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng nông thôn, lực lượng công an cần tích cực, chủ động vận dụng kết hợp các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó chú trọng biện pháp vận động quần chúng, xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp và thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, trước hết là Hội Nông dân để tuyên truyền, vận động quần chúng. Ở những vùng nông thôn có thêm yếu tố dân tộc, tôn giáo hoặc thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo..., với những nét đặc thù, công tác “dân vận” phải kết hợp khoa học, hài hòa các phương châm, hình thức, biện pháp, lực lượng... nhằm phản ánh, giải quyết được các vấn đề đặc thù đó. Xây dựng và sử dụng mạng lưới cộng tác viên, tạo cơ sở chính trị vững chắc trong quần chúng nhân dân để được nhân dân giúp đỡ giữ gìn bí mật công tác, phát hiện và đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm và hành vi phạm tội.  

Bốn là, bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, an ninh nông thôn nói riêng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(19); đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, để góp phần tăng cường đội ngũ và sức mạnh của lực lượng công an xã, bảo đảm đây là lực lượng được đào tạo chính quy, gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, “hòa mình với quần chúng thành một khối” và được quần chúng nhân dân tin yêu, giúp đỡ; công tác đào tạo trong Công an nhân dân cần được tích cực đổi mới với định hướng chú trọng trang bị kiến thức thực tiễn, năng lực tư duy, phương pháp và kỹ năng công tác (đặc biệt là kỹ năng dân vận) cho cán bộ, chiến sĩ.

__________________

Ngày nhận bài: 15-11-2021; Ngày bình duyệt: 25-11-2021; Ngày duyệt đăng: 20-6-2022.

 

(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.247, 252.

(3), (12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, sđd, tr.1, 3.

(4), (7), (10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, sđd, tr.612-613, 612, 612.

(5), (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, sđd, tr.133, 134.

(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, sđd, tr.187.

(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.13, sđd, tr.82-83

(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, sđd, tr.420.

(13), (14), (15), (16), (17) Viện Chiến lược và khoa học Công an: Hồ Chí Minh về an ninh trật tự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.127, 125, 126, 126, 123.

 

(18), (19) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.27, 158.

TS LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG

Trường Đại học An ninh nhân dân

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền