Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:12
4943 Lượt xem

Vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS, TS NGUYỄN THỊ BÁO

Viện Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng và là thành phần cốt yếu của văn hóa Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ. Bài viết phân tích yêu cầu tất yếu khách quan của việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ khóa: vai trò gương mẫu; người đứng đầu; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền