Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:14
4593 Lượt xem

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

TS VÕ VĂN LỢI

Học viện Chính trị khu vực III

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Miền Trung - Tây Nguyên là địa bàn quan trọng, có vị trí chiến lược trọng yếu cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, kích động bạo lực trên địa bàn này. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Từ khóa: đấu tranh, phản bác, quan điểm sai trái, thù địch; miền Trung - Tây Nguyên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền