Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 10:01
5358 Lượt xem

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LLCT) - Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của tổ chức đoàn. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bài viết tập trung phân tích những kết quả, hạn chế trong quá trình Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong công tác này.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Ảnh: vietnamplus.vn

Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn) là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn theo sát Đảng, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng và là cánh tay đắc lực của Đảng.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã khẳng định “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Với vai trò rất quan trọng của Đoàn mà Đảng ta đã xác định thì Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ xuất phát từ quy luật khách quan và quy luật sinh tồn của Đảng - Đoàn - Hội - Đội. Đây là trách nhiệm, quyền lợi chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Vì vậy, phát huy vai trò của Đoàn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là vấn đề quan trọng, cần thiết và thường xuyên

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (tháng 02-1930), Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) tháng 10-1930 đã ra “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Thực hiện Án nghị quyết tháng 10-1930, cơ sở đoàn đã được xây dựng rộng khắp.

Trải qua hơn 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (từ 26-3-1931 đến nay), Đoàn đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả, thành tựu mà Đoàn đã đạt được thì tổ chức đoàn hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế, chưa phát huy thực sự tích cực vai trò, sứ mệnh của mình trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1. Kết quả, thành tựu đạt được

Thứ nhất, Đoàn đã tích cực trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn,... với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp.

Thứ hai, Đoàn đã tích cực tham gia, giữ vai trò tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn chế độ, chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên được kịp thời giúp đỡ, định hướng về tư tưởng trước những biến động của đất nước, khu vực và thế giới..., công tác tư tưởng của Đoàn luôn bảo đảm tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, Đoàn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, Trung ương Đoàn đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21-7-2021 về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”...

Trong giai đoạn 2010-2020 và 9 tháng đầu năm 2021, tổng số đoàn viên ưu tú do tổ chức đoàn giới thiệu cho Đảng là 2.868.498 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2012-2017, số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng so với chỉ tiêu đề ra đạt 99,16%; nhiệm kỳ 2017-2022, đạt tỷ lệ 87,39%. Theo thống kê của 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, toàn Đoàn có gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chiếm 25,39% tổng số đoàn viên cả nước và chiếm 30,76% tổng số đảng viên toàn Đảng. Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú so với tổng số đảng viên được kết nạp trong cả nước giai đoạn 2010 đến nay luôn đạt trên 70%(1).

Thứ tư, Đoàn thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tiễn đất nước.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo xây dựng và ban hành hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và tham mưu công tác giám sát, phản biện xã hội của Đoàn. Dựa trên hướng dẫn của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức đoàn cấp dưới xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội để trình cấp ủy cùng cấp xem xét và phê duyệt triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn(2).

Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động phản biện xã hội lớn, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm bảo đảm chất lượng các hoạt động phản biện cũng như thể hiện được đặc trưng của tổ chức đoàn, như: góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật Thanh niên,...

Thứ năm, Đoàn khẳng định, giữ vững và thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam, thông qua việc cử cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín, giới thiệu để hiệp thương giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam sau khi có ý kiến đồng ý của cấp ủy đảng cùng cấp, như bí thư, phó bí thư đoàn được hiệp thương làm chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng cấp,... Từ đó, góp phần định hướng chính trị cho các hoạt động của hội, thống nhất trong quan điểm và hành động của hội phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.

Thứ sáu, các cơ sở đoàn chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy đảng cùng cấp trong việc giới thiệu bí thư đoàn tham gia cấp ủy đảng cùng cấp. Từ đó, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, thanh niên trong quá trình Đảng đề ra các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thanh niên.

2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

Thứ nhất, một số tổ chức đoàn còn chậm đổi mới, chưa có mô hình, giải pháp hay, thiết thực trong cách thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chưa có giải pháp khắc phục, giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực tác động đến thanh thiếu niên. Công tác giáo dục tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn dàn trải, nặng về hình thức. Một số phong trào mới thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững(3).

Thứ hai, nhiều cán bộ đoàn chưa thực sự trang bị đầy đủ về trình độ và kỹ năng để nhận diện, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái; chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, thẳng thắn tự phê bình, phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba, một số tổ chức đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng để đủ chỉ tiêu được giao, châm chước về tiêu chuẩn, chỉ quan tâm đến số lượng mà chưa thật sự quan tâm đến chất lượng đảng viên mới. Nhiều đoàn viên ưu tú 2, 3 năm liền nhưng chưa được kết nạp. Trong việc lựa chọn nguồn phát triển đảng viên vẫn còn hiện tượng dân chủ hình thức.

Thứ tư, một số tổ chức đoàn chưa thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về kết nạp đảng viên. Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, từ năm 2010 đến nay, có 6.861 đảng viên dự bị là đoàn viên sau khi được kết nạp không được chuyển đảng chính thức (chiếm 0,39% tổng số đảng viên kết nạp mới từ đoàn viên); số lượng đảng viên trẻ xin ra khỏi Đảng hoặc bị xóa tên qua các năm là 11.450 đảng viên trẻ (chiếm 0,72% tổng số đảng viên trẻ toàn Đảng). Việc vẫn còn đảng viên là đoàn viên không được chuyển đảng chính thức đúng thời hạn do một số nguyên nhân, như: đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, lao động tự do, đi làm xa không tham gia sinh hoạt đầy đủ; đảng viên trẻ chuyển ra nước ngoài sinh sống; đảng viên là bộ đội xuất ngũ về địa phương không có việc làm phải đi làm xa, bỏ sinh hoạt đảng định kỳ; một số đảng viên do sức khỏe không bảo đảm, có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng(4).

Thứ năm, vẫn còn tình trạng đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Thậm chí có cán bộ đoàn các cấp vi phạm pháp luật, Điều lệ, quy định của Đảng đến mức phải kỷ luật, bị khai trừ ra khỏi Đảng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của tổ chức Đảng.

Thứ sáu, nhiều đảng viên đang còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn nhưng không tích cực tham gia, không tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, không ý thức trách nhiệm nêu gương cho quần chúng ưu tú, đoàn viên, thanh niên, mặc dù Điều 45 Điều lệ Đảng đã quy định rất rõ: “Đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn”.

Thứ bảy, nhiều tổ chức đoàn chưa thật sự thể hiện tốt chức năng giám sát đối với đảng viên đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn. Còn thờ ơ, e dè, chưa kịp thời theo dõi, phát hiện và báo cáo cấp ủy đảng có thẩm quyền về những trường hợp đảng viên là đoàn viên không tham gia sinh hoạt đoàn để có hướng chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Những hạn chế, bất cập còn tồn tại là do nhiều nguyên nhân:

Một số địa phương chưa thật sự đầu tư cho công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, đến khi công tác nhân sự của Đoàn các cấp có thay đổi thì thiếu nguồn cán bộ bổ sung hoặc người được bố trí nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn, yêu cầu.

Trình độ, nhận thức của nhiều tổ chức đoàn, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt chưa đầy đủ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác thanh niên, chưa bắt nhịp và theo kịp xu hướng, sự thay đổi trong nhận thức và suy nghĩ của giới trẻ hiện nay. Nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động chưa phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

Một số cơ sở đoàn còn tổ chức hoạt động, phong trào theo tư duy truyền thống, lối mòn, chưa tích cực áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, tập hợp thanh niên.

Một số cơ sở đoàn còn nhận thức hạn chế về Quy chế dân chủ cơ sở. Việc cụ thể hóa các nội dung của Quy chế dân chủ cơ sở vào tổ chức và hoạt động của Đoàn còn lúng túng, chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn có bệnh thành tích, hình thức, “chạy đua” số lượng kết nạp đảng viên để hoàn thành chỉ tiêu cấp ủy giao mà không chú trọng đến chất lượng.

Một số cơ sở đoàn chỉ giới thiệu và gửi danh sách đoàn viên ưu tú được công nhận cho Đảng theo quy định mà chưa sát sao, chưa quyết liệt trong công tác báo cáo, nắm tình hình, trao đổi và tham mưu cấp ủy quan tâm kết nạp Đảng cho đối tượng này.

Nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, kể cả đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn nhận thức còn hạn chế, không chủ động tìm hiểu, nắm rõ quy định, điều lệ của Đảng, của Đoàn.

Một số tổ chức đoàn chưa hiểu đúng và đầy đủ về chức năng của mình trong giám sát đoàn viên là đảng viên.

3. Một số giải pháp phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Một là, cấp ủy đảng và lãnh đạo đoàn các cấp quan tâm, chủ động trong việc quy hoạch cán bộ, có kế hoạch thường xuyên, định kỳ rà soát quy hoạch cán bộ đoàn để tạo nguồn cán bộ tốt khi cần bổ nhiệm, bố trí nhân sự.

Hai là, các tổ chức đoàn đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền và giáo dục thiết thực, trọng tâm, có chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đoàn cần sáng tạo, chọn lọc, lồng ghép có hiệu quả việc giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, ngoài các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống thì Đoàn cần sử dụng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok,... để việc tuyên truyền hiệu quả hơn, đến gần với đoàn viên, thanh niên hơn.

Ba là, Trung ương Đoàn nghiên cứu, chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để Đoàn góp phần xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Bốn là, các cơ sở đoàn quan tâm, chú trọng việc thành lập mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ theo đúng Hướng dẫn số 09-HD/TWĐTN-BTG ngày 01-4-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình này. Câu lạc bộ lý luận trẻ phải thực sự là nơi tập hợp và nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Phải có cơ chế khuyến khích, bồi dưỡng để thành viên câu lạc bộ tích cực phát huy trí tuệ, năng lực công tác, vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các tin tốt, câu chuyện đẹp trong xã hội.

Năm là, các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về bồi dưỡng chuyên môn và rèn luyện kỹ năng cần thiết để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có đủ kiến thức và biết cách đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đối tượng xuyên tạc hiện nay có trình độ cao, lập luận rất chặt chẽ, vì vậy không có đủ kiến thức thì những ý kiến, lập luận phản bác sẽ chỉ là những ý kiến, lập luận mơ hồ, thiếu lý lẽ, không thuyết phục. Còn nếu chúng ta có kiến thức nhưng không có kỹ năng phản bác thì những lập luận đó thiếu logic, thiếu tính chặt chẽ và gây khó hiểu.

Sáu là, Đoàn phải xây dựng và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong tổ chức của mình. Tập trung xây dựng môi trường dân chủ thật sự trong Đoàn, đó là dân chủ trong tham gia sinh hoạt, trong bầu cử, biểu quyết... nhằm phát huy được trí tuệ của đoàn viên, thanh niên, khơi dậy được khát vọng cống hiến, nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo của họ.

Bảy là, Đoàn tuyệt đối không chạy theo chỉ tiêu kết nạp đảng. Đoàn chỉ thống nhất và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đồng thời phải quan tâm, chăm lo và tạo môi trường thuận lợi cho đảng viên mới kết nạp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến để trở thành đảng viên tốt, tránh tình trạng kết nạp xong thì thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện, không được chuyển đảng chính thức hoặc xin ra khỏi Đảng. Đặc biệt, lãnh đạo đoàn các cấp phải hiểu rằng Đảng mạnh không hoàn toàn đồng nhất với số lượng đảng viên đông mà trước hết phải là chất lượng đảng viên.

Tám là, Đoàn phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội một cách độc lập để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện cho tiếng nói, quyền và lợi ích của thế hệ trẻ. Hơn hết, Đoàn phải xác định mình là một trong những kênh truyền dẫn nhu cầu, ý chí, nguyện vọng của thế hệ trẻ hiệu quả nhất vào các chương trình nghị sự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chín là, Đoàn phải phát huy vai trò trong giáo dục toàn diện đối với đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng công tác biên soạn, nâng cao chất lượng tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên tập huấn, nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ đoàn. Vận dụng hiệu quả phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng cuộc sống mới, con người mới”.

Mười là, Đoàn phải xem chức năng giám sát mà Đảng, Nhà nước trao là công cụ hữu hiệu để xây dựng, chỉnh đốn Đoàn, từ đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đoàn phải giám sát việc chấp hành quy định pháp luật, Điều lệ Đoàn, Điều lệ Đảng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt đoàn, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, không nể nang, bỏ qua sai phạm, đồng thời, những trường hợp vi phạm là đảng viên thì kịp thời báo cáo cấp ủy có thẩm quyền để có hướng xử lý.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (tháng 3-2023)

Ngày nhận: 30-12-2022; Ngày bình duyệt: 05-3-2023; Ngày duyệt đăng: 22-3-2023.

 

(1) Châu Minh: Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng để có thêm nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/chu-trong-phat-hien-boi-duong-de-co-them-nhieu-doan-vien-uu-tu-duoc-ket-nap-dang-595632.html, 2021.

(2) Ngô Thị Khánh: Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại: http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/3037-tang-cuong-hoat-dong-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-cua-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh.html, 2020.

(3) Lê Quốc Phong: Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, http://tapchiqptd.vn/vi/chuyen-luan-chi-dao/phat-huy-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-trong-cong-tac-xay-dung-dang-hien-nay/15268.html, 2020.

(4) Bảo Anh: Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của Đoàn, https://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dung-doan/boi-duong-doan-vien-uu-tu-gioi-thieu-cho-dang-la-su-menh-thieng-lieng-cao-ca-cua-doan, 2021.

TS PHẠM HỒNG SƠN

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền