Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về thái độ với sai lầm, khuyết điểm
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 08:59
3178 Lượt xem

Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về thái độ với sai lầm, khuyết điểm

TS TRẦN THỊ HỢI

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thái độ thường gặp đối với sai lầm, khuyết điểm trong Đảng; phân tích và khẳng định thái độ đúng đắn, cách mạng nhất của người cán bộ, đảng viên với sai lầm, khuyết điểm, từ đó bài viết rút ra những bài học trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Từ khóa: quan điểm của Hồ Chí Minh về thái độ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thái độ với sai lầm, khuyết điểm.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền