Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 09:04
3510 Lượt xem

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS ĐỖ NGỌC HANH

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bài viết làm rõ tư tưởng chỉ đạo về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Tổng Bí thư trong cuốn sách; phản bác những luận điệu xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta và giá trị của cuốn sách.

Từ khóa: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền