Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Các cơ quan báo chí, tuyên truyền góp phần nâng cao văn hóa, đạo đức trong Đảng
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:30
2828 Lượt xem

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền góp phần nâng cao văn hóa, đạo đức trong Đảng

PGS, TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Văn hóa, đạo đức trong Đảng là những giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc, phép ứng xử văn hóa, thể hiện tính khoa học - cách mạng - dân chủ - nhân văn, được thẩm thấu trong hoạt động của mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, viên chức nhà nước, trong từng đảng viên. Xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống lành mạnh trong các tổ chức đảng, nhà nước, là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ văn hóa, làm việc có văn hóa và sống có văn hóa, từ đó mới có thể phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để Đảng thực sự tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá con người Việt Nam. Đây là một việc làm thường xuyên, lâu dài, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có các cơ quan báo chí, tuyên truyền.

Từ khóa: cơ quan báo chí, tuyên truyền; văn hóa, đạo đức trong Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền