Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm Thường thức chính trị
Thứ sáu, 11 Tháng 8 2023 12:15
24486 Lượt xem

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm Thường thức chính trị

(LLCT) - Tác phẩm “Thường thức chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày cụ thể, toàn diện những quan điểm về chính trị, cung cấp những tri thức phổ thông cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đáp ứng nhiệm vụ cách mạng thời điểm tác phẩm ra đời. Bài viết làm rõ những giá trị của tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trên phương diện tư tưởng, chính trị, tổ chức, từ đó vận dụng, liên hệ đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Bác Hồ nói chuyện tại buổi khai mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính ở cơ quan Trung ương, ngày 6-2-1953 - Ảnh tư liệu TTXVN 

Cách đây 70 năm, năm 1953 các bài trong tác phẩm Thường thức chính trị lần đầu tiên được đăng trên báo Cứu quốc, đến năm 1954 được in thành sách. Tác phẩm là tập hợp 50 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung trình bày khá toàn diện, đầy đủ những quan điểm cơ bản về chính trị. Trong đó, vấn đề Đảng được Người dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất, chiếm 14/50 bài viết. Đến nay, giá trị, ý nghĩa của tác phẩm Thường thức chính trị, nhất là vấn đề xây dựng Đảng, vẫn còn nguyên tính thời sự đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, nói về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tác phẩm

Trong Mục 31 của tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến vai trò và sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Người viết: “Có Đảng lãnh đạo, cách mạng và kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”(1). Đây là quan điểm, tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Hồ Chí Minh, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, cách mạng cũng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cách mạng mới thành công.

Thực tiễn đã chứng minh, sau khi bắt gặp Luận cương của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanite) của Đảng Xã hội Pháp ngày 16 và 17-7-1920; trên cơ sở tiếp thu, kế thừa và vận dụng sáng tạo luận điểm chủ nghĩa Mác - Lênin: “Cách mạng vô sản chỉ có thể giành thắng lợi khi có Đảng Cộng sản, chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo”; ngay từ rất sớm, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng có vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng Việt Nam.

Trong tác phẩm Đường Cách mệnh, Người đặt câu hỏi: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì?” và Người đã tự trả lời: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”(2).

Vấn đề trên, một lần nữa được Người khẳng định trong tác phẩm Thường thức chính trị: “Muốn thắng lợi, thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng phải làm cho quần chúng giác ngộ vì đâu mà họ bị áp bức bóc lột; phải dạy cho quần chúng hiểu các quy luật phát triển của xã hội, để họ nhận rõ vì mục đích gì mà đấu tranh; chỉ rõ con đường giải phóng cho quần chúng, cổ động cho quần chúng kiên quyết cách mạng; làm cho quần chúng tin chắc cách mạng nhất định thắng lợi”(3).

Hồ Chí Minh nêu rõ “Cách mạng là cuộc đấu tranh rất phức tạp. Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”(4).

Người còn nhấn mạnh: “Cách mạng là cuộc đấu tranh rất gian khổ. Lực lượng kẻ địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức rất chặt chẽ; chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền”(5). Qua đây, Người đã làm sáng tỏ vị trí, vai trò quyết định của Đảng Cộng sản với cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam là duy nhất, không một tổ chức, cá nhân nào có thể thay thế được, cả trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Người đã khẳng định trong tác phẩm: “Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo, vì: Dù nhân dân đã nắm chính quyền, nhưng giai cấp đấu tranh trong nước và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn. Vì phải xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội cho nên Đảng vẫn phải tổ chức, lãnh đạo, giáo dục quần chúng, để đưa nhân dân lao động đến thắng lợi hoàn toàn”(6).

Tư tưởng và những chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng là đường hướng, phương châm khoa học, cách mạng để Đảng và nhân dân ta xây dựng Đảng của mình trở thành Đảng cách mạng, chân chính, vững mạnh, xứng đáng là người chèo lái con thuyền cách mạng nước ta đi tới thành công.

Thứ hai, vì sao phải xây dựng Đảng

Theo Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu và có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy, cách mạng chuyển biến theo hướng đặt ra yêu cầu và nội dung ngày càng cao, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp. Do đó, cần phải xây dựng Đảng để Đảng không bị tụt hậu trước những chuyển biến đó.

Mặt khác, từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, nhất là trong giai đoạn 1950 đến năm 1953, Người đã sớm phát hiện những nguy cơ, “căn bệnh” diễn ra trong nội bộ Đảng. Trong đó, sự suy thoái của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong bộ máy chính quyền cách mạng, chủ yếu là suy thoái về đạo đức, lối sống, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và sự thành bại của cách mạng.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Vì sao phải chỉnh huấn? Vì cán bộ ta lập trường chưa vững chắc, tư tưởng chưa thông suốt. Do đó mà mắc nhiều khuyết điểm như: Chưa hiểu rõ đường lối cách mạng dân tộc - dân chủ; chưa nắm được vững chính sách trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh. Chưa phân biệt rõ ràng ai là thù, ai là bạn (trên thế giới, trong nước và trong bản thân mình). Vì vậy mà mắc nhiều bệnh. Chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc. Đó là bệnh chính, bệnh mẹ, do đó mà sinh ra nhiều chứng bệnh khác, như: Tự tư tự lợi, sợ khó, sợ khổ; Không yên tâm công tác. Ham địa vị danh tiếng; Lãng phí, tham ô. Quan liêu, mệnh lệnh v.v...”(7).

Theo Người, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhu cầu tự hoàn thiện của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nội dung quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng.

Thứ ba, nội dung xây dựng Đảng

Theo Hồ Chí Minh, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, đồng thời, để củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc, Đảng cần phải tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức.

Về tư tưởng, trong tác phẩm Thường thức chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: “Nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin”(8). Đây là quan điểm đã được Người khẳng định từ khi được đọc Luận cương của Lênin (năm 1920), rồi sau đó tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc kháng chiến ác liệt lúc bấy giờ, trong Đảng xuất hiện những tư tưởng hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là những biểu hiện, theo Hồ Chí Minh, là hết sức nguy hiểm, nếu không được ngăn chặn sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng.

Thấm nhuần quan điểm của V.I.Lênin: “Chỉ có lý luận tiên tiến, Đảng mới có thể thực hiện vai trò chiến sĩ tiên tiến” và quan điểm của Xtalin: “Chỉ có thông suốt lý luận Mác - Lênin, Đảng mới chắc tiến lên, mới lãnh đạo được giai cấp công nhân tiến lên”. Do đó, trong tác phẩm Thường thức chính trị, Người đã khẳng định lại một lần nữa về vai trò nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, Người nhấn mạnh: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”(9).

 Ngoài ra, xuất phát từ thực tế trình độ lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế, như Người đã nêu trong tác phẩm: “Nước ta đã lâu ở dưới chế độ thực dân và phong kiến, cho nên những tư tưởng bất chính có thể ảnh hưởng vào trong Đảng. Số đông đảng viên là nông dân và tiểu tư sản trí thức (điều đó tuy là tốt và hợp lý), cho nên cũng mang vào Đảng những tư tưởng “phi vô sản””(10). Chính vì vậy, theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của Đảng là phải giáo dục lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nhấn mạnh: “Đảng cần phải giáo dục và yêu cầu đảng viên ra sức học tập lý luận, mở rộng tự phê bình và phê bình, đấu tranh với những tư tưởng “phi vô sản””(11). Đồng thời, Người yêu cầu: “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”(12).

Những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về phương diện công tác tư tưởng của Đảng trong tác phẩm Thường thức chính trị đã góp phần làm phong phú học thuyết Mác - Lênin về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, về sự kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng lý luận, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng.

Về phương diện chính trị: theo Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng về chính trị, góp phần bảo đảm cho quyền lực chính trị và vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được củng cố và nâng cao. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với Đảng, mà cả đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, cũng là tiền đề cho công tác xây dựng Đảng về mọi mặt.

Nội dung xây dựng Đảng về chính trị, theo Hồ Chí Minh bao gồm: đường lối chính trị, tư duy chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị... Trong đó, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng.

Trong tác phẩm Thường thức chính trị, Người yêu cầu: “Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu””(13). Tức là, phải xây dựng đường lối chính trị của Đảng phản ánh đúng quy luật khách quan, đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn, phù hợp nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, chỉ ra được mục tiêu, phương hướng và giải pháp cơ bản của cách mạng. Trên cơ sở đó, tập hợp, tổ chức, động viên nhân dân thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cách mạng để biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hiện thực. Đường lối chính trị của Đảng phải hoạch định được cả đường lối chính trị chung và đường lối trong từng lĩnh vực cụ thể.

Ngoài ra, thông qua xây dựng Đảng về chính trị làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào con đường phát triển của cách mạng. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên.

Để xây dựng Đảng về chính trị đạt hiệu quả cao, theo Hồ Chí Minh phải đề cao vai trò của tự phê bình và phê bình. Bởi vì, theo Người: “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ đó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”(14). Trong tác phẩm, Người đã lý giải: “Để nâng cao trình độ lý luận và chính trị thì mỗi đảng viên cần phải luôn luôn thực hành thật thà tự phê bình và phê bình. Đảng thì dùng cách chỉnh Đảng, chỉnh huấn để giáo dục đảng viên”(15).

Về phương diện tổ chức, theo Hồ Chí Minh, để hoàn thành vai trò là người lãnh đạo, dẫn đường cách mạng, Đảng phải chú trọng xây dựng về tổ chức. Do đó, trong tác phẩm, Người nhấn mạnh: “Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức”(16). Bởi vì, theo Người, lịch sử và thực tiễn cách mạng đã chứng minh rằng, Đảng ta không thể tồn tại và lãnh đạo nhân dân giành lấy chính quyền, giữ vững chính quyền nếu không có kỷ luật nghiêm minh. Người từng nhấn mạnh: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”(17).

Kỷ luật của Đảng theo Hồ Chí Minh là kỷ luật dựa trên tình đồng chí, kỷ luật của những người cùng chung một lý tưởng, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc. Mọi đảng viên và tổ chức đảng liên kết với nhau theo một kỷ luật chung dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, sự thống nhất chặt chẽ về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kỷ luật đó xuất phát từ ý chí của toàn Đảng nhằm bảo đảm cho sự thống nhất, tập trung cao trong Đảng.

Do đó, Hồ Chí Minh yêu cầu, tất cả mọi đảng viên, bất kể đảng viên đó giữ chức vụ hay không giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ cao hay thấp, đều phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật đảng. Bởi vì theo Người, nếu kỷ luật của Đảng lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động dễ dàng chui vào hàng ngũ để phá hoại Đảng. Kỷ luật đảng rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh là điều kiện quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được thực hiện thắng lợi.

Trong tác phẩm, Người nhấn mạnh: “Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn”(18). Theo Người, việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và chế độ hoạt động, lãnh đạo của Đảng.

Người chỉ rõ trong tác phẩm: “Toàn thể đảng viên, toàn thể các cấp, tổ chức thống nhất lại theo một nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc ấy tức là dân chủ tập trung”(19). Không những xem đây là nguyên tắc, Người còn gọi đây là “Chế độ dân chủ tập trung của Đảng”, nhằm nhấn mạnh đây là nguyên tắc lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức cao nhất, là chế độ lãnh đạo của Đảng. Mục đích xây dựng Đảng về tổ chức là nhằm tạo ra sự khoa học, đồng bộ, thống nhất trong Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn là tổ chức tinh gọn, hiệu quả, luôn đổi mới cho phù hợp thực tiễn.

Thường thức chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng. Từng luận điểm của Người trong tác phẩm, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn của Người trong tác phẩm Thường thức chính trị đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là bài học lớn của cách mạng Việt Nam được thực tiễn lịch sử kiểm nghiệm, chứng minh. Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn, định hướng cho sự phát triển của toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực trong từng thời kỳ nhất định... Đảng đề ra phương hướng và những nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, một nhà nước có bộ máy chính quy, làm việc khoa học, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực tổ chức và quản lý, hết lòng vì nhân dân. Theo đó, phải tăng cường giáo dục trong Đảng và xã hội những chuẩn mực đạo đức cách mạng và mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đó; Đảng đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cán bộ, đảng viên cần phải coi danh dự là điều thiêng liêng nhất, phải biết giữ “thanh danh của Đảng” và “danh giá của mình”. Tấm gương về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có sức động viên, lan tỏa lớn lao, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hai là, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo (chủ trì, chủ chốt) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường đoàn kết nội bộ trong Đảng

Cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và tổ chức về những khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý; tích cực, chủ động lập kế hoạch xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra; xác định cụ thể, rõ ràng những khâu yếu, mặt yếu ở từng lĩnh vực, mặt hoạt động; phân công, giao nhiệm vụ cho cấp ủy theo dõi, giúp đỡ các tổ chức đảng trong triển khai nhiệm vụ; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết mọi công việc; tuyệt đối tránh tư tưởng quyền anh, quyền tôi, “cua cậy càng, cá cậy vây”; chuyên quyền, độc đoán.

Quán triệt và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Thường thức chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự trong sạch, liêm khiết, gìn giữ phẩm chất đạo đức, lối sống; có uy tín với tập thể; có năng lực làm việc; phương pháp, tác phong công tác quyết đoán; dám làm, dám chịu trách nhiệm; có chính kiến, phân minh rõ đúng - sai, tốt - xấu; không bao che, giấu giếm khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên; thưởng - phạt công bằng; khách quan, trung thực; là hạt nhân đoàn kết, trung tâm quy tụ sức mạnh ý chí, tài năng, tâm huyết và là chỗ dựa vững chắc về tinh thần của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, đặt ra yêu cầu cao cho mỗi cán bộ, đảng viên để tự giác tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống

Từng cán bộ, đảng viên phải đặt mình vào trong tổ chức, ý thức được sâu sắc những hành động, việc làm của mình dù nhỏ hay lớn đều ảnh hưởng không chỉ đến bản thân, gia đình mình mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, niềm tin của tổ chức đảng nơi mình công tác, làm việc. Phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt, công tác hàng ngày; nghiêm khắc sửa chữa, rút kinh nghiệm đối với bản thân nếu phạm phải những khuyết điểm, sai lầm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; đặt mình vào môi trường công tác, sống và làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân, không để cuộc sống giàu sang, phú quý trước mắt làm cho choáng ngợp, đánh mất lý trí và sự nghiệp của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải tự rèn luyện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu; có bản lĩnh vững vàng, không ngả nghiêng, dao động trước khó khăn, thử thách, thậm chí là thất bại, đặc biệt là không dao động trước những dụ dỗ, mua chuộc bằng vật chất, danh vọng, tiền tài của những kẻ cơ hội chủ nghĩa, làm việc bất chính.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, chúng ta cần phải thực hiện “xây” đi đôi với “chống”, vừa bồi dưỡng, giáo dục nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết, xử lý, đấu tranh với những cái xấu, với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không gương mẫu, tham nhũng, tiêu cực, bè phái, cục bộ, “kiêu ngạo cộng sản”, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, không đặt lợi ích của Đảng, nhân dân lên trên hết, trước hết, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân cho riêng mình. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được triển khai thực hiện nghiêm túc trong mỗi tổ chức, tập thể. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xem đó như là công việc hằng ngày để trau dồi, rèn luyện, tự sửa chữa những khuyết điểm của chính mình.

Tác phẩm ra đời cách đây 70 năm, đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng từ những năm kháng chiến, kiến quốc vẫn rất cần được quán triệt và vận dụng sáng tạo trong giai đoạn hiện nay và mai sau. Việc quán triệt và vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm Thường thức chính trị là một nội dung đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới. Qua đó, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đại diện cho lương tâm, danh dự, trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (tháng 6-2023)

Ngày nhận bài: 18-4-2023; Ngày bình duyệt: 7-5-2023; Ngày duyệt đăng: 26-6-2023.

 

(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15), (16), (18), (19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.273, 274, 274, 274, 274, 156, 279, 279, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 286.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, Sđd, tr.289.

(14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.9, Sđd, tr.521.

(17) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.13, Sđd, tr.67.

PGS, TS PHẠM MINH ANH

ThS ĐINH THỊ THÚY HẢI

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền