Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của V.I.Lênin về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:27
2122 Lượt xem

Quan điểm của V.I.Lênin về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước

TS TRẦN NHẬT DUẬT

Viện Lãnh đạo học và chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo Đảng và Nhà nước xôviết, V.I.Lênin đã nêu những chỉ dẫn quý báu về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo các quan điểm của V.I.Lênin để đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phù hợp với tình hình mới.

Từ khóa: Quan điểm V.I.Lênin về Đảng lãnh đạo Nhà nước; phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền