Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội - Luận điểm khoa học, nhân văn và cách mạng
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 15:31
6557 Lượt xem

Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội - Luận điểm khoa học, nhân văn và cách mạng

PGS, TS ĐOÀN THẾ HANH

Viện Văn hóa và phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS ĐÀO DUY ANH

Học viện Chính trị khu vực II

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Xuất phát từ nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vai trò của văn hóa, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng văn hóa, trong đó kiên định quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Phát biểu ở Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh lại luận điểm này trong điều kiện phát triển mới của đất nước. Bài viết phân tích tính khoa học, nhân văn và cách mạng của luận điểm.

Từ khóa: văn hóa; vai trò của văn hóa; quan hệ giữa văn hóa và các lĩnh vực khác.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền