Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Niềm tin xã hội trong khát vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:01
5484 Lượt xem

Niềm tin xã hội trong khát vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TS PHẠM ANH HÙNG

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Trong lý luận của triết học Mác - Lênin, niềm tin là một hợp phần quan trọng trong thế giới quan khoa học, cái làm cơ sở, định hướng và làm nền tảng, động lực cho hoạt động của con người. Nếu như động lực phát triển của quốc gia, dân tộc được bắt đầu bằng động lực của các cá nhân trong các cộng đồng, nhóm, tầng lớp, giai cấp... thì niềm tin của các cá nhân trong các cộng đồng, nhóm, giai cấp là động lực để cộng đồng vượt qua các khó khăn, trở ngại... trở thành một động lực phát triển của cả quốc gia, dân tộc. Bài viết phân tích làm rõ niềm tin vào chủ nghĩa xã hội trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và trong khát vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: niềm tin; niềm tin xã hội; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; khát vọng phát triển; khát vọng chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền