Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - thành tựu, hạn chế và giải pháp
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:03
5685 Lượt xem

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - thành tựu, hạn chế và giải pháp

GS, TS LÊ HỮU NGHĨA

Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội Triết học

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Đổi mới phương thức lãnh đạo là một chủ trương lớn của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bao hàm xây dựng một phương thức lãnh đạo khoa học, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng lãnh đạo và với hoàn cảnh, điều kiện khách quan để đưa nội dung lãnh đạo vào thực tiễn cuộc sống. Bài viết làm rõ thành tựu và hạn chế trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Từ khóa: Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; phương thức lãnh đạo của Đảng; hệ thống chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền