Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Dân vận học: cơ sở và ứng dụng
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:10
5428 Lượt xem

Dân vận học: cơ sở và ứng dụng

GS, TS TÔ DUY HỢP

Viện Trí Việt (IVM), Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

PGS, TS VÕ THỊ MAI

Học viện Chính trị khu vực II

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Công tác dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Dân vận vừa là nghệ thuật, vừa là một khoa học. Bài viết phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, khung nội dung của dân vận học và đề xuất một số định hướng ứng dụng dân vận học trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: dân vận; dân vận học; công tác dân vận.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền