Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:12
5403 Lượt xem

Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam

TS HÀ VIỆT HÙNG

Viện Xã hội học và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt:Dựa trên những số liệu dự báo về tốc độ gia tăng quy mô dân số, tỷ trọng số người già trong cơ cấu dân số nước ta và kết quả phân tích số liệu điều tra dân số cho thấy, Việt Nam đã đi vào thời kỳ có mức sinh thấp. Do đó, cần tiếp tục đổi mới chính sách dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước thời gian tới.

Từ khóa:chiến lược dân số, mức sinh thấp, già hóa dân số nhanh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền