Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tiếp tục đổi mới việc ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 14:58
4756 Lượt xem

Tiếp tục đổi mới việc ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII

PGS, TS PHẠM HUY KỲ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Nhìn lại 35 năm đổi mới, Đảng ta đã chứng minh năng lực lãnh đạo của mình bằng những thành quả không thể phủ nhận, tạo ra cho đất nước một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có. Để có được thành quả to lớn đó, Đảng ta đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Trong đó, đổi mới việc ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được coi là khâu đột phá của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Từ khóa: đổi mới; phương thức lãnh đạo; ban hành; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền