Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội trong chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 11:11
3954 Lượt xem

Vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội trong chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Viện Xã hội học,

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Từ nguồn tài liệu thứ cấp, số liệu thống kê và kết quả đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam”, khảo sát định lượng với 1.500 mẫu, 80 phỏng vấn sâu các nhóm cán bộ đang công tác tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và một số tổ chức xã hội, đại diện hộ gia đình tại 6 tỉnh, thành vào năm 2020, bài viết phân tích một số khía cạnh phản ánh sự thành công, hạn chế của Nhà nước, thị trường và xã hội trong chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, gợi mở hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi nhanh và bền vững cơ cấu nghề nghiệp nước ta giai đoạn 2021-2030 theo hướng xã hội công nghiệp hiện đại đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: Nhà nước; thị trường; xã hội; cơ cấu nghề nghiệp.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền