Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đội ngũ trí thức Hải Phòng trong hội nhập quốc tế
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:15
4183 Lượt xem

Đội ngũ trí thức Hải Phòng trong hội nhập quốc tế

PGS, TS NGUYỄN THẮNG LỢI

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS NGUYỄN THỊ TRANG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đội ngũ trí thức của thành phố đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương. Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện đang đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với đội ngũ trí thức thành phố. Bài viết làm rõ những thành tựu trong hội nhập quốc tế, thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Từ khóa: đội ngũ trí thức; hội nhập quốc tế; Hải Phòng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền