Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đanh thép về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:44
3982 Lượt xem

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đanh thép về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TS LÊ VĂN PHỤC

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn, phù hợp; bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản là không thay đổi; khẳng định bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những thành tựu to lớn của đổi mới đất nước và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch; cơ sở lý luận và thực tiễn; chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền