Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:35
2814 Lượt xem

Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS LÊ THỊ THU HỒNG

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn là tài sản tinh thần vô cùng quý báu, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nước ta hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững, đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu, góp phần vào thắng lợi chung của công cuộc đổi mới đất nước. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, nội dung, động lực, cách thức xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn, ý nghĩa của những chỉ dẫn của Người đối với xây dựng và phát triển nông thôn nước ta trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: xây dựng, phát triển kinh tế nông thôn; tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền