Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Văn hóa với phát triển kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:53
4186 Lượt xem

Văn hóa với phát triển kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

TS ĐAOSAVẲN KHƯAMYXAY
Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế là mối quan hệ rất cơ bản, phản ánh trình độ và chất lượng của phát triển đất nước Lào theo hướng bền vững. Bài viết khái quát quan điểm, chủ trương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được, hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nhằm gắn kết phát triển văn hóa với phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.
Từ khóa: phát triển văn hóa; phát triển đất nước Lào.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền