Trang chủ    Quốc tế    Nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan Quân đội Nhân dân Lào hiện nay
Thứ sáu, 07 Tháng 8 2015 13:50
3360 Lượt xem

Nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan Quân đội Nhân dân Lào hiện nay

(LLCT) - Bản lĩnh chính trị của đội ngũ sĩ quan Quân đội Nhân dân Lào là khả năng và ý chí kiên định chính trị của đội ngũ sĩ quan, nhất là trước mọi khó khăn, gay go phức tạp, sự vững vàng trên lập trường giai cấp công nhân để đề ra chủ trương, giải pháp đúng đắn, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị có vai trò quan trọng, quyết định đối với kết quả hoạt động của đội ngũ sĩ quan trong quân đội ở mọi giai đoạn cách mạng, xây dựng Quân đội Nhân dân Lào vững mạnh toàn diện. Việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ sĩ quan QĐND Lào luôn được Đảng NDCM Lào xác định là nhiệm vụ gốc và quan tâm chú trọng.

Nhân cách của mỗi người là một chỉnh thể,gồm toàn bộ các phẩm chất xã hội, trong đó, bản lĩnh là phẩm chất cơ bản để phát triển tài năng, phát triển nhân cách và bảo đảm cho họ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Bản lĩnh là khả năng và ý chí kiên định trước mọi hoàn cảnh. Bản lĩnh là khả năng bên trong của con người và tổ chức xã hội do con người lập lên, nhưng khả năng này phát triển ổn định tạo thành nền tảng, thành bản chất cho con người và tổ chức xã hội của con người.

Bản lĩnh chính trị đội ngũ sĩ quan QĐND Lào là  tổng hòa các phẩm chất chính trị, năng lực chính trị đã phát triển cao bảo đảm cho mỗi cán bộ nói chung, sĩ quan nói riêng tự quyết định một cách độc lập, đúng đắn, sáng tạo trong tư duy và hành động theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, đạo đức Cayxỏn Phổnvihản, đường lối quan điểm của Đảng NDCM Lào, luôn luôn kiên định, vững vàng trong mọi hoàn cảnh.  Phẩm chất chính trị, năng lực chính trị của đội ngũ sĩ quan QĐND Lào là những phẩm chất xã hội XHCN trong nhân cách của người sĩ quan cách mạng phản ánh trình độ chính trị, giác ngộ giai cấp công nhân, ý thức dân tộc của mỗi sĩ quan trong QĐND Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào.

Bản lĩnh chính trị sĩ được biểu hiện ở phẩm chất, năng lực tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo để xử lý đúng đắn các tình huống đặt ra, luôn kiên định vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Quá trình bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị là bồi dưỡng, rèn luyện nhận thức chính trị, tình cảm chính trị, hành vi chính trị đây là 3 yếu tố cơ bản cấu thành bản lĩnh chính trị của mỗi sĩ quan.

Bản lĩnh chính trị của đội ngũ sĩ quan QĐND Lào được thể hiện ở những điểm chủ yếu sau đây:

Một là, sự vững vàng, kiên định và sự nhạy cảm của người sĩ quan trước những biến động chính trị-xã hội.

V.I.Lênin chỉ rõ, “người có bản lĩnh chính trị phải là người dám theo đuổi một chính sách cứng rắn thẳng tay chứ không theo “cái chính sách dao động, do dự, mập mờ, những thủ đoạn ngoắt ngoéo làm thinh, là người cương quyết, không ngả nghiêng, hết sức gan dạ và anh dũng, không dao động nhút nhát” [2, 150]. Vì thế, sự kiên định, vững vàng và tính nhạy bén chính trị là những biểu hiện quan trọng trong bản lĩnh chính trị của đội ngũ sĩ QĐND Lào. Nếu không có tính nhạy bén chính trị, không có tầm nhìn xa, trông rộng, dự kiện, phát hiện kịp thời mội khả năng, mọi biến động của tình hình chính trị, sẽ không khỏi bị động, lúng túng, thậm chí dao động, mất phương hướng, nhất là trong đấu tranh chính trị phức tạp hiện đã và đang diễn ra, đối phó với kẻ địch mạnh và nhiều âm mưu thâm hiểm xảo quyệt.

Hai là, thể hiện tính tích cực tham gia vào các quá trình chính trị - xã hội trên cương vị chức trách của mình.

Tính tích cực trong bản lĩnh chính trị của đội ngũ sĩ quan QĐND Lào được biểu hiện là sự độc lập, chủ động, sáng tạo, sự cố gắng huy động toàn bộ năng lực tiềm năng của mình trong hoạt động chính trị - xã hội nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị nhất định, nhất là thực hiện Nghị quyết số 03/BCT của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào ban hành ngày 15/2/2012, về "3 xây dựng tỉnh thành đơn vị chiến lược, xây huyện thành đơn vị vững mạnh toàn diện, xây bản thành đơn vị phát triển”. Như vậy, người có bản lĩnh chính trị không những có lập trường kiên định mà còn có ý chí sát đá không gì lay chuyển nổi, luôn độc lập, chủ động, sáng tạo tìm mọi con đường, hình thức, biện pháp cần thiết và có thể, để vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, gian khổ nhằm thực hiện bằng được mục tiêu chính trị mà mình theo đuổi

Ba là, thể hiện sự giải quyết chính xác và mau lẹ, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở đơn vị trong phạm vi chức trách

Giải quyết đúng đắn, mau lẹ, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức việc giáo dục cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền,  nâng cao lòng yêu nước, yêu XHCN, kiên định con đường XHCN; tổ chức huấn luyện cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu, sẵng sàng chiến dấu và quyết giành thắng lợi trong chiến đấu khi có xung đột  hoặc chiến tranh nổi ra.

Bản lĩnh chính trị của sĩ quan QĐND Lào có những yếu tố cấu thành sau đây:

Thứ nhất, tri thức là,  hệ thống những kiến thức nói chung mà cá nhân tích luỹ được trong quá trình học tập tại trường và sự tích luỹ, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Tri thức là nền tảng, là cơ sở của năng lực.  Tri thức là một thành tố cấu thành năng lực công tác của đội nhũ sĩ quan QĐND Lào. Tri thức là một trong yếu tố cấu thành bản lĩnh chính trị rất quan trọng không thể thiếu được của mỗi sĩ quan. Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ IX Đảng NDCM Lào khẳng định: “ trong điều kiện hiện nay, Đảng ta càng cần thiết đội ngũ cán bộ có kiến thức, có năng lực, có đào đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung với Đảng, Tổ quốc và sự nghiệp của Đảng, có tinh thần phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân hết lòng ...” [1, 53].

Thứ haiý chí rèn luyện trong thực tiễn

Ý chí là năng lực điều kiện tự giác bản thân hoạt động vượt qua mọi khó khăn thử thách đề đạt mục đích đã định, là yếu tố giúp mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó người sĩ quan  phải được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu thanh cách mạng. Khi trở thành sĩ quan cũng xác định động cơ là để được hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Vì vậy, đội ngũ sĩ quan  QĐND Lào phải luôn luôn đặt mình sẵn sàng nhận  nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào, cán bộ không được lựa chọn giữa thuận lợi và khó khăn, không được lùi lại phía sâu quần chúng. Sinh thời Bác đã dạy chúng ta “lửa thử vàng,  gian nan thử sức” phải quan thử lửa mới phân biệt được vàng, thau. Bên cảnh đó đội ngũ sĩ quan thực hiện tốtNghị quyết số 04/ĐUBQP Đảng ủy BQP QĐND Lào ngày 12/01/2012 về 4 quy hoạch và 26 chương trình để tăng cường đột phá theo văn kiện đại hội IX của Đảng NDCM Lào.

Thứ batrải nghiệm và cống hiến. Đểcó được đội ngũ sĩ quan  QĐND Lào đủ bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng trong điều kiện của  Lào, thực tiễn cho thấy, ngay từ những ngày đầu cách mạng Đảng NDCM Lào  chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể cách mạng phải tuyển chọn người thật chặt chẽ, đặc biệt chú trọng những người đã tham gia vào đội vũ trang It-sa-lạ, nghĩa là, những người đã trải qua phong trao quần chúng, sinh hoạt quân sự, đã không  ít kinh nghiệm chiến đấu, đã được đào luyện Quá trình tuyển chọn chính trị viên phải công phu, tỷ mỷ, thận trọng; căn cứ vào kết quả hoạt động thực tiễn trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, dựa vào thành tích và những kiến thức, kinh nghiệm của mỗi người trong chiến đấu, trong công tác để tuyển chọn một cách đúng đắn.

Để nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan Quân đội nhân dân Lào, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau đây:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sĩ quan Quân đội Nhân dân Lào về yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị hiện nay

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu. Hiệu quả nâng cao bản lĩnh chính trị trước hết phụ thuộc trực tiếp vào nhận thức, trách nhiệm của mỗi sĩ quan. Hoạt động xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị chỉ có thể đạt được kết quả tốt khi mỗi sĩ quan nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tính tất yếu khách quan và những nội dung cơ bản của bản lĩnh chính trị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm cho đội ngũ sĩ quan. Đồng thời có nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi. Phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên và đặt ra yêu cầu, lộ trình để bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho từng đối tượng sĩ quan trong đơn vị.

Mỗi sĩ quan trong Quân đội nhân dân Lào cần tích cực, tự giác trong tự học tập, tự rèn luyện bản thân để tự hoàn thiện mình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt chức trách được giao.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị, ngoài đơn vị và gia đình, người thân để góp phần giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho sĩ quan Quân đội nhân dân Lào hiệu quả.

Cần tránh những biểu hiện không đúng, không quan tâm giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị cho sĩ quan.

2. Tiến hành thường xuyên, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin cách mạng vững chắc cho sĩ quan Quân đội nhân dân Lào

Việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Lào được tiến hành bằng nhiều con đường, nhiều hình thức, trước hết là bằng công tác tư tưởng, trong đó việc giáo dục lí luận chính trị giữ vị trí vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tinh thần cho sĩ quan.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần rà soát đánh giá thực chất hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đơn vị, chỉ rõ những điểm hạn chế, yếu kém, nguyên nhân. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triệt để các chỉ thị, hướng dẫn hàng năm của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào về nội dung chương trình giáo dục chính trị. Việc xây dựng nội dung giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống do đơn vị thực hiện cần cụ thể, thiết thực, sát với từng đối tượng và đặc điểm, điều kiện đơn vị.

Tích cực bồi dưỡng lí luận khoa học, bao gồm cả khoa học xã hội và nhân văn, khoa học nghệ thuật quân sự, lí luận công tác đảng, công tác chính trị. Trước hết và quan trọng nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Cay-xỏn Phôm-vi-hản, đường lối, quan điểm của Đảng. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo, triệt để tinh thần thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Cay-xỏn Phôm-vi-hảntrong nhìn nhận, đánh giá, giải quyết các mâu thuẫn.

Tăng cường truyên truyền các giá trị, gương anh hùng trong lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, Đảng, Quân đội nhân dân Lào và đơn vị để hun đúc, xây dựng niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu cao tinh thần chiến đấu kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; tính kỷ luật quân sự cao, ý thức chấp hành pháp luật tốt, tạo cơ sở cho việc thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tăng cường giáo dục bằng các hoạt động trực quan như tổ chức các đợt hành quân về nguồn, thăm quan các di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống.

Cần tránh việc không quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hay làm không chất lượng, không hiệu quả.

3. Tăng cường rèn luyện đội ngũ sĩ quan trong thực tiễn. Chủ động tiến hành đồng bộ các giải pháp, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ

Rèn luyện đội ngũ sĩ quan trong thực tiễn là tạo điều kiện cho họ tích cực, chủ động, tự giác tham gia vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Đó cũng là quá trình được kiểm nghiệm những tri thức được trang bị, hoàn thiện và bổ sung những tri thức mới, nhất là những tri thức kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn của mình. Chỉ có qua rèn luyện thực tiễn bản lĩnh chính trị của sĩ quan mới có thể được thử thách, nâng cao, do vậy cần:

Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn về quân sự, chính trị như: diễn tập, hội thi, hội thao để đội ngũ sĩ quan có điều kiện rèn luyện, thử thách.

Có kế hoạch luân chuyển sĩ quan một cách thường xuyên, hợp lí, nhất là những đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ để đội ngũ sĩ quan có điều kiện được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn trên các cương vị chức trách, các môi trường công tác, qua đó tôi luyện, trưởng thành.

Quan tâm truyền thụ kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ sĩ quan, để học có kiến thức, kỹ năng xử lí các tình huống xảy ra trong thực tiễn đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

Kịp thời phát hiện và đấu tranh kiên quyết với những quan điểm, tư tưởng sai trái, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lí tưởng, cơ hội, lối sống thực dụng, chạy theo lợi ích cá nhân và những biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa.  

4. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi sĩ quan trong học tập, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị

Đây là giải pháp quan trọng, đột phá nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Lào hiện nay.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Cay-xỏn Phôm-vi-hảngắn với phát huy trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ sĩ quan trong học tập, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị

Xây dựng đội ngũ sĩ quan các cấp, nhất là sĩ quan - cán bộ chủ trì thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống. Cần thường xuyên rèn luyện, xây dựng phong cách, tác phong làm việc mẫu mực cho đội sĩ quan các cấp. Xây dựng mối quan hệ bình đẳng trên tình thương yêu đồng chí, cán bộ chủ trì phải biết mỗi sĩ quan của đơn vị mình đang làm gì, cần gì và định làm gì, động viên, định hướng kịp thời để họ tin tưởng, mạnh dạn thổ lộ tâm tư, tình cảm với cán bộ.

Phát huy vai trò trách nhiệm của sĩ quan trên từng cương vị, chức trách; tổ chức tập huấn thống nhất lại các nội dung, biện pháp quản lí tư tưởng cho đội ngũ sĩ quan trong đơn vị. Cán bộ chủ trì các cấp tăng cường tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị của sĩ quan.

Do đó, cần tránh biểu hiện quan liêu, giáo điều xa rời bộ đội.

5. Xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, có môi trường quân sự tốt đẹp, lành mạnh để xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho sĩ quan

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng trong đơn vị vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, có nề nếp, hiệu quả, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan.

Đẩy mạnh các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện có hiệu quả các trọng tâm, đột phá của Quân đội và của đơn vị.

Tăng cường các biện pháp quản lí, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; có biện pháp khắc phục dứt điểm những hạn chế, yếu kém.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, phong trào xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh để góp phần xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho sĩ quan.

6. Phát huy sức mạnh tổng hợp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu phương gia đình và sự trưởng thành của sĩ quan

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần phải quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của sĩ quan thuộc quyền, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn công bằng, công khai, đúng đối tượng;

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ. Xây dựng đơn vị có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để sĩ quan ít bị tác động của các sản phẩm văn hóa xấu độc.

Phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân để nắm, giải quyết, ngăn chặn từ xa các luồng tư tưởng tiêu cực không để xâm nhập và tác động, thẩm thấu vào đơn vị.     

Chủ động nắm, dự báo những xu hướng tư tưởng, nhận thức khác nhau có thể nảy sinh trong từng hoàn cảnh, có những hình thức nội dung, biện pháp phù hợp, định hướng tư tưởng đúng đắn của sĩ quan; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tư tưởng sai trái, tiêu cực ngay từ khi mới nảy sinh, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong đơn vị.Bên canh đó, phát hiện, ngăn ngừa và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm quyền lợi của sĩ quan, để họ an tâm, phấn khởi, yêu mến gắn bó với đơn vị.

Nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan Quân đội nhân dân Lào hiện nay là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, trực tiếp là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp; quá trình thực hiện đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp phù hợp với tinh thần và trách nhiệm chính trị cao nhất.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại hội  IX Đảng NDCM Lào,  NXB Va-la-san-a-lun-may, 2011,

2. V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 40, NXB TB, M.

                                          Sengthong Ounnan

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền