Trang chủ    Quốc tế    Phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới
Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 09:48
1514 Lượt xem

Phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới

(LLCT) - Mối quan hệ Việt Nam - Lào là hữu nghị, hợp tác đặc biệt, toàn diện. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định quan hệ với Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội tại khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những tiền đề trên, những biến động to lớn và sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực hiện nay cũng như trong thời gian tới sẽ có tác động đến quan hệ Việt - Lào.

1. Những tiền đề thuận lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước

Về mặt khách quan

Xu thế lớn của thế giới và khu vực ngày nay làtăng cường hợp tác giữa các nước, trước hết là giữa các nước láng giềng. Xu thế này bắt nguồn từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan như: trật tự thế giới hai cực của chiến tranh lạnh với sự đối đầu giữa hai hệ thống đối lập kết thúc mở ra cơ hội cho phát triển quan hệ hợp tác giữa các nước có chế độ chính trị xã hội khác nhau; Toàn cầu hóa và nhu cầu khách quan của hợp tác liên kết; Cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ và nhu cầu hợp tác để chia sẻ tri thức nhân loại; Các vấn đề toàn cầu nổi lên và nhu cầu hợp tác giữa các nước để giải quyết; Phát triển là mục tiêu hàng đầu của mỗi nước trên thế giới ngày nay và muốn đạt mục tiêu này cần phải hợp tác để kết hợp có hiệu quả nguồn lực bên trong và bên ngoài. Hơn nữa, trong thế giới ngày nay, hòa bình, hợp tác, phát triển trở thành xu thế lớn. Hòa bình là điều kiện để tăng cường hợp tác; có mở rộng, kết hợp nguồn lực bên trong và bên ngoài sẽ tạo động lực cho mục tiêu phát triển. Hiện nay cả hai nước đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và khu vực nhằm phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước mình. Việt Nam và Lào đều là thành viên chính thức của Cộng đồng ASEAN, là thành viên chính thức của Uỷ ban sông Mêkông và cùng tham gia chương trình Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS).

Cùng với những điều này, sự gần gũi, gắn bó về địa lý, lịch sử là những điều kiện thuận lợi khách quan cho phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong tương lai.

Về mặt chủ quan, hai Đảng, hai nhà nước xác định:

Tăng cường hợp tác Việt - Lào là nhu cầu tự thân của hai dân tộc:

Trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập và đóng vai trò tổ chức, lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Dương, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đã đoàn kết giúp đỡ nhau tổ chức các cuộc khởi nghĩa chống lại sự xâm lược của ngoại xâm để giành độc lập dân tộc. Chính đây là những mầm mống đầu tiên, là hạt giống cho sự phát triển quan hệ hữu nghị Việt - Lào những năm sau đó. Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, đánh dấu sự thay đổi về chất của cách mạng Việt Nam và Lào. Đây là hạt nhân gắn bó hai dân tộc trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kể từ đó, cuộc chiến đấu của hai dân tộc Việt Nam và Lào có sự lãnh đạo thống nhất, có lý luận cách mạng soi đường. Nhân dân hai nước càng ý thức được rằng, để chiến thắng kẻ thù có tiềm lực mạnh hơn mình gấp nhiều lần thì các dân tộc không có con đường nào khác là phải liên minh, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với nhau. Nhu cầu tự thân, tính tự nguyện đó là điều kiện quyết định để hình thành quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Trên thực tế, Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào từ trước tới nay luôn có sự thống nhất về quan điểm và đường lối chính trị, đường lối đổi mới. Trong chiến lược đối ngoại của mình, hai nước luôn coi trọng và dành cho nhau ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt - Lào, tập trung mọi nguồn lực nhằm vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả trước nhân dân mỗi nước. Đây chính là yếu tố có ý nghĩa tiên quyết, là thuận lợi căn bản để xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, lâu bền giữa hai nước, kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa lợi ích dân tộc chân chính và nghĩa vụ quốc tế cao cả của giai cấp công nhân hiện nay cũng như trong tương lai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đã kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Ngọn lửa yêu nước đã dẫn đường cho các nhà lãnh đạo tiền bối của Việt Nam và Lào đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, chân lý của thời đại. Khi xác định được con đường đúng đắn cho dân tộc là phải tự mình đấu tranh giải phóng cho mình, các lãnh tụ của Việt Nam và Lào cũng thấy rằng, trong sự nghiệp khó khăn đó, dân tộc Việt Nam, Lào cần phải có những người bạn đồng minh, kết hợp sức mạnh bên trong với nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Đối với cách mạng việt Nam và Lào, nhu cầu hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa hai nước càng tăng lên gấp bội bởi lẽ: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có cùng chung cảnh ngộ mất nước, cùng chung kẻ thù, cùng chung mục tiêu. Chính đây là cơ sở, là xuất phát điểm để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản dày công vun đắp, xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong sáng, thủy chung, mẫu  mực  hiếm  có.

Việt Nam và Lào là những nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Tuy nhiên, cả hai nước đều là những nước có xuất phát điểm thấp, lại trải qua nhiều năm chiến tranh cho nên gặp không ít khó khăn trong việc tự mình giải quyết tất cả các vấn đề lên quan đến phát triển, trước hết là việc khai thác và chế biến có hiệu quả nguồn tài nguyên của mỗi nước để phục vụ mục đích phát triển. Thực tiễn cho thấy, mỗi nước do những điều kiện khác nhau cho nên có những lợi thế riêng và thông qua hợp tác sẽ tạo điều kiện để hai nước bổ sung cho nhau nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên của mỗi nước. Đây chính là tiền đề thuận lợi quan trọng để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam và Lào hiện nay cũng như trong thời gian tới. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi cả hai đều đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tự do của ASEAN và của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mà cả Lào và Việt Nam đều là nước thành viên.

Hiện nay, cả Việt Nam và Lào đều đẩy mạnh công cuộc đổi mới, trong đó có việc tái cơ cấu nền kinh tế, tích cực tham gia hội nhập quốc tế và khu vực theo định hướng XHCN. Trên con đường đầy khó khăn lại chưa có tiền lệ đó, việc tăng cường quan hệ đặc biệt Việt - Lào, đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện giữa hai nước thông qua các hiệp định, hiệp ước đã được ký kết, trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau từ những kinh nghiệm đổi mới ở mỗi nước Việt Nam và Lào là rất quan trọng và cần thiết. Đây cũng là cơ sở để hai nước tăng cường quan hệ hợp tác hiện nay và trong thời gian tới.

2. Những khó khăn, trở ngại trong phát triển quan hệ hai nước

Việt Nam và Lào đều là những nước đang phát triển, thiếu trầm trọng nguồn lực cho phát triển

Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cả Việt Nam và Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Tuy nhiên, cả hai vốn là những nước thuộc địa nửa phong kiến, sau khi giành được độc lập dân tộc, hai nước đều từ xuất phát điểm thấp phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bản thân Việt Nam cũng như Lào đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn, khoa học - công nghệ, thị trường cho xuất khẩu, nguồn lao động được đào tạo có chất lượng cao... Đây là một khó khăn trong quá trình mở rộng và tăng cường hợp tác để khai thác lợi thế so sánh giữa Việt Nam và Lào hiện nay cũng như trong thời gian tới. Hơn nữa, cả Việt Nam và Lào đều là những nước mới chuyển đổi sang xây dựng nền kinh tế thị trường, bước đầu hội nhập kinh tế thế giới và khu vực nên thiếu kinh nghiệm và khó khăn trong việc tìm lợi thế so sánh trong một thế giới cạnh tranh gay gắt.

Một nhân tố khác cũng có thể gây khó khăn trong phát triển quan hệ Việt Nam và Lào, đó là việc Lào là một nước dựa nhiều vào nguồn viện trợ và đầu tư từ bên ngoài. Sự hỗ trợ của các nước đã bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực khác nhau của Lào: từ cơ sở hạ tầng đến lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực... Do đó, việc lựa chọn nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Lào sao cho phù hợp, có hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo với các chương trình hợp tác của các nước khác và mang dấu ấn của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào là vấn đề không dễ dàng, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư cho phát triển trong nước.

Cơ sở hạ tầng yếu kém

Là hai nước có chung đường biên giới nên Việt Nam và Lào có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác, trong đó có việc tăng cường giao lưu, trao đổi hàng hóa... Tuy nhiên, tiền đề để đẩy mạnh các hoạt động này là sự phát triển cơ sở hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông nhưng lĩnh vực này đều còn hạn chế ở cả Việt Nam và Lào. Mặc dù trong những năm qua, hệ thống đường giao thông ở mỗi nước đã được đầu tư cải tạo và xây dựng mới đáng kể, song do xuất phát điểm thấp trong khi nguồn vốn còn hạn chế nên nhìn chung, cơ sở hạ tầng giao thông ở mỗi nước và hệ thống giao thông nối hai nước vẫn kém phát triển. Mức độ điện khí hóa, dịch vụ viễn thông của Lào còn chưa cao, đặc biệt là các vùng nông thôn. Hạn chế này đã kìm hãm sự vận hành của nền kinh tế. Sự yếu kém của cơ sở hạ tầng vừa nêu đã làm cho chi phí trao đổi hàng hóa giữa hai nước tăng cao, hiệu quả hợp tác thấp. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra không ít khó khăn cho việc triển khai hợp tác giữa hai nước, chưa nâng quan hệ kinh tế ngang tầm với quan hệ chính trị Việt - Lào.

Cơ chế quản lý của cả hai nước Việt Nam và Lào còn nhiều bất cập

Cả Việt Nam và Lào đều trải qua thời kỳ khá dài thực hiện nền kinh tế theo cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp và bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kể từ giữa thập niên 80 thế kỷ XX. Với đặc điểm đó cho nên hệ thống pháp luật vừa thiếu, vừa bất hợp lý, sơ hở; thủ tục hành chính còn phiền hà; tâm lý trông chờ, ỷ lại còn lớn; nhiều tệ nạn xã hội (quan liêu, tham nhũng, buôn lậu) còn nặng nề. Yếu tố này sẽ là một trong những nguyên nhân không những cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, mà còn cản trở tiến trình triển khai hợp tác giữa hai nước. Tuy thời gian qua, mỗi nước đã cố gắng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật của mình nhưng hành lang pháp lý cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước vẫn chưa thật đồng bộ và đầy đủ, nhất là trong điều kiện hai nước đang tham gia thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực, tức là ngoài quan hệ đặc biệt, còn phải tính đến quan hệ theo luật pháp và thông lệ quốc tế.

Tác động tiêu cực từ các nhân tố bên ngoài

Như trên đã phân tích, tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Việt - Lào đối với sự ổn định và phát triển phồn vinh của mỗi nước cho nên các thế lực thù địch, một mặt, thực hiện các chiêu bài của chiến lược “diễn biến hòa bình” như sử dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, viện trợ kinh tế, các vấn đề sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh tâm lý, chia rẽ nội bộ... để can thiệp vào công việc nội bộ nhằm chống phá chế độ chính trị của mỗi nước,mặt khác,tìm mọi cách xuyên tạc, gây chia rẽ, chống phá mối quan hệ hợp tác thủy chung, trong sáng giữa Việt Nam và Lào. Ngoài ra, còn phải kể đến sự can dự của các nước lớn đối với vấn đề khu vực, gây trở ngại cho tiến trình sắp tới của quan hệ Việt Nam - Lào.

Việc khắc phục những khó khăn, thách thức, tận dụng được những cơ hội và những thuận lợi của các yếu tố trong nước, quốc tế sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc đổi mới những nội dung, hình thức quan hệ, xây dựng những công trình hợp tác thiết thực, có tính khả thi để thực hiện có hiệu quả chiến lược hợp tác toàn diện Việt - Lào  trong  thế  kỷ  XXI.

3. Những biện pháp thúc đẩy phát triển quan hệ Việt - Lào, tầm nhìn 2030

Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào trong giai đoạn tới đã xác định cần phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, mở rộng quan hệ hợp tác đa phương với các nước láng giềng của hai nước và các nước trong khu vực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước. Hai nước cũng cam kết thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế của mỗi nước với nền kinh tế thế giới và khu vực. Mục tiêu chiến lược này đã được thể hiện trong các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như trong các bản thỏa thuận về hợp tác giữa hai Nhà nước. Có thể khái quát những phương hướng chủ yếu mà hai nước cần thực hiện để bảo đảm sự phát triển quan hệ hữu nghị Việt - Lào trong giai đoạn tới, thể hiện trên từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Về chính trị, hai nước đã cam kết: Tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi cấp độ, coi đây là yếu tố mang tính quyết định cho đường lối, chủ trương và chính sách hợp tác Việt - Lào; Duy trì các cuộc gặp cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước hàng năm; Tăng cường tiếp xúc và trao đổi các đoàn của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhân dân địa phương một cách thiết thực, hiệu quả; Định kỳ hằng năm tổ chức giao lưu giữa các đoàn thể hai nước để đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời khắc phục những tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh; Thường xuyên giáo dục cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt, thủy chung trong sáng Việt - Lào, coi đây là nhân tố quan trọng để không ngừng phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; tạo điều kiện giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề quốc tế có liên quan, hai nước đã đạt thỏa thuận: Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm đào tạo cán bộ và phối hợp với các hoạt động đối ngoại trên tinh thần tôn trọng chủ quyền, độc lập, tự chủ, sáng tạo theo đường lối của mỗi Đảng, mỗi Nước.

Về an ninh - quốc phòng, Việt Nam và Lào cam kết: Ngoài việc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hai nước cần chú trọng giúp nhau đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt, cần tạo ra sự phối hợp chiến lược phòng thủ quốc gia, bảo vệ an ninh biên giới, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, buôn lậu nhất là buôn lậu ma tuý; phối hợp hoạt động chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, ngăn chặn sự xâm nhập phá hoại của các thế lực phản động.

Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ,hai nước đều nhất trí: Chủ động mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có điều kiện, có khả năng và có nhu cầu; Hai nước sẽ tăng cường hợp tác giúp đỡ nhau trên tinh thần ưu tiên, ưu đãi lẫn nhau nhằm tận dụng và phát huy mọi nguồn lực về lao động, tài nguyên và cơ sở vật chất kỹ thuật cho mỗi nước; Tranh thủ nguồn vốn quốc tế và khu vực để phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, bưu chính viễn thông, năng lượng - điện, khí đốt liên kết giữa hai nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và hội nhập của hai nước; phải sử dụng có hiệu quả, có trọng điểm, trọng tâm nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam dành cho Lào.

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào khuyến khích các doanh nghiệp của mỗi nước mạnh mẽ đầu tư vào nhau nhằm khai thác tối đa lơi thế so sánh của mỗi nước nhằm tạo ra năng lực sản xuất mới cho cả hai nước. Trong thời gian tới, Chính phủ hai nước cam kết sẽ tập trung đầu tư vào những công trình có ý nghĩa chiến lược, tăng nhanh khả năng sản xuất hàng hoá, nhất là các lĩnh vực sử dụng tài nguyên, đất đai sẵn có theo nhu cầu của hai bên và của thị trường. Việt Nam và Lào coi việc đẩy mạnh đầu tư liên doanh là nội dung cơ bản trong quan hệ hợp tác kinh tế hiện nay cũng như những năm sắp tới.

Bên cạnh việc trao đổi thương mại chính ngạch, Việt Nam và Lào đều nhấn mạnh đến hoạt động của các chợ biên giới, xem đây là giải pháp nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân vùng biên giới giữa hai nước; coi hợp tác giữa các địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước trong giai đoạn tới, cho nên Chính phủ hai nước cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương tuyến biên giới hai nước có điều kiện hợp tác toàn diện với nhau, sớm bổ sung, hoàn thiện các quy định về thông quan hàng hóa, đi lại giữa hai nước theo hướng thúc đẩy hợp tác giao lưu có hiệu quả thiết thực.

Về hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, hai nước cam kết sẽ tăng cường phối hợp với nhau trong việc giảm bớt, tiến tới loại bỏ những biện pháp hạn chế đầu tư và thương mại của nhau; Hỗ trợ nhau thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đối với các ngành nghề có công nghệ cao. Việt Nam tập trung giúp Lào tăng khả năng xuất khẩu một số sản phẩm hàng hóa chiến lược có sức cạnh tranh sang thị trường các nước trong khu vực và quốc tế. Hai nước phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để có tiếng nói, quan điểm chung tại các diễn đàn quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hợp quốc, các định chế tài chính, các phong trào chính trị - xã hội mà hai nước đều là thành viên, v.v..

Quan hệ hữu nghị Việt - Lào sẽ tiếp tục tăng cường và phát triển bởi lẽ Chính phủ hai nước cam kết sẽ phối hợp với nhau thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu như:

- Hợp tác Việt - Lào thời gian tới sẽ thực hiện một cách có chiều sâu toàn diện cả về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo... để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Tránh việc coi nặng một vấn đề nào mà xem nhẹ lĩnh vực khác;

- Chính phủ hai nước sẽ sớm xây dựng một hệ thống chính sách rõ ràng hơn nữa, đơn giản các thủ tục, tránh gây phiền hà, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hai bên làm ăn có hiệu quả;

- Chính phủ hai nước nhận thấy tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ở mỗi nước. Bên cạnh đó, hai nước cùng cam kết tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ cho Lào, coi đây là khâu then chốt của sự phát triển quan hệ Việt - Lào trong thời gian tới;

- Trong các thỏa thuận đã được ký kết, hai nước đều cam kết, trong quá trình hợp tác phải luôn luôn phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau, lấy lợi ích lâu dài làm cốt lõi, có quan điểm toàn diện và biện chứng về sự bình đẳng và cùng có lợi trong quan hệ hai nước, không quá nhấn mạnh những lợi ích trước mắt, tức thời;

- Trong hợp tác, phối hợp giữa hai nước sẽ dần dần chuyển phương thức hợp tác từ giúp đỡ trực tiếp các nhu cầu của bạn sang tạo điều kiện để nhân dân, cán bộ Lào có thể sử dụng tiềm năng sẵn có của bạn để tăng cường sức mạnh nội lực của đất nước Lào;

- Hai nước nhận thấy rằng, để tăng cường quan hệ Việt - Lào trong thời gian tới, hai nước cần quán triệt thật tốt cho cán bộ, đảng viên về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc chân chính và nghĩa vụ quốc tế cao cả trong quan hệ Việt - Lào. Đặc biệt, đối với sự nghiệp cách mạng của nước Lào, Việt Nam luôn thực hiện theo phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”; Trong quan hệ với Lào: Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế hợp tác giữa hai nước phù hợp với thông lệ quốc tế, song phải có ưu tiên tương xứng với tính chất quan hệ đặc biệt, không để các thế lực bên ngoài lôi kéo, khống chế gây bất lợi với an ninh ổn định của mỗi nước.

Trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản dày công vun đắp, kế thừa những thành tựu to lớn mà mối quan hệ Việt - Lào mang lại cho mỗi nước trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay và với những thỏa thuận mà chính phủ hai nước đã cam kết thực hiện trong Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào trong giai đoạn tới, chúng ta khẳng định rằng, triển vọng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào sẽ tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới, trở thành hình mẫu của một kiểu quan hệ đặc biệt hữu nghị, trong sáng thủy chung của hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc trong quan hệ quốc tế hiện đại.

________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2017

 

PGS, TS Phan Văn Rân

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác