Trang chủ    Quốc tế    Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay
Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 08:36
365 Lượt xem

Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, việc thực hiện pháp luật về NSNN ở CHDCND Lào  có nhiều đổi mới, tiến bộ. Tuy vậy, do chủ thể thực hiện đa dạng, phân cấp chưa rõ; phương thức thực hiện chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN, chưa đi sâu đánh giá và có giải pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng NSNN v.v.. nên thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN vẫn còn bất cập, hạn chế. Để bảo đảm thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN cần có sự nhận thức thống nhất về vai trò, hiệu quả sử dụng NSNN trong hệ thống chính trị, hoàn thiện pháp luật về sử dụng NSNN, nâng cao ý thức, phẩm chất và nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, bảo đảm ứng dụng công nghệ hiện đại, kinh phí, trang thiết bị trong quản lý sử dụng NSNN, cũng như tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NSNN; sơ kết, tổng kết báo cáo thường xuyên về sử dụng NSNN, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN.

Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện quy định của pháp luật về dự toán chi, phân bổ, cấp phát, quyết toán và kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm việc sử dụng NSNN tiết kiệm, công bằng, minh bạch và có hiệu quả.

1. Các quy định của pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN có những đặc điểm nổi bật về chủ thể, phương thức thực hiện cũng như hiệu quả thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước.

a. Quy định về chủ thể thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN là hoạt động tiến hành bởi hai nhóm chủ thể: nhóm chủ thể đại diện cho nhà nước thực hiện việc quản lý, cấp phát, thanh toán, kiểm soát các khoản chi NSNN - nhóm chủ thể quản lý sử dụng NSNN - và nhóm chủ thể sử dụng NSNN.

Nhóm chủ thể quản lý sử dụng NSNNbao gồm các cơ quan đại diện cho nhà nước thực thi quyền hạn có liên quan đến việc xuất quỹ NSNN cho các mục tiêu đã được phê duyệt. Nhóm chủ thể này bao gồm Bộ Tài chính, sở tài chính - vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng tài chính quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố (sau này gọi là cơ quan Tài chính), sở kế hoạch và đầu tư, kho bạc nhà nước.

Đặc điểm pháp lý của nhóm chủ thể này là pháp luật quy định cho các cơ quan này những quyền hạn nhất định trong việc kiểm soát, thanh toán ngân sách. Chẳng hạn, cơ quan tài chính có quyền kiểm tra việc thực hiện chi tiêu, có quyền tạm dừng các khoản chi vượt nguồn cho phép hoặc sai chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, có quyền yêu cầu điều chỉnh dự toán nhiệm vụ chi của các đơn vị sử dụng ngân sách để bảo đảm thực hiện ngân sách đúng mục tiêu, tiến độ quy định. Kho bạc nhà nước các cấp trong quá trình kiểm soát, thanh toán có quyền từ chối thanh toán đối với các khoản chi ngân sách không đủ điều kiện chi theo quy định, hoặc tạm dừng thanh toán theo yêu cầu của cơ quan tài chính, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài khoản chi tiền gửi của các đơn vị sử dụng NSNN.

Về nghĩa vụ pháp lý của nhóm chủ thể này, pháp luật quy định những nhiệm vụ cụ thể bảo đảm thực thi quyền thẩm định, cấp phát NSNN. Cụ thể, cơ quan tài chính có nhiệm vụ bảo đảm, bố trí nguồn để đáp ứng các yêu cầu chi, trong đó có việc huy động các nguồn vay tạm thời để bảo đảm nguồn chi theo quy định của pháp luật, kiểm tra giám sát việc thực hiện chi tiêu và sử dụng NSNN ở các đơn vị sử dụng ngân sách, phát hiện và xử lý kịp thời các khoản chi vượt nguồn, chi sai chế độ. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc kiểm soát chi theo đúng quy định của luật NSNN; bảo đảm các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, đủ điều kiện chi; bảo đảm thanh toán, chi trả NSNN một cách kịp thời. Trong một số trường hợp, pháp luật quy định cho cơ quan kiểm soát chi được quyền tạm cấp kinh phí cho đơn vị sử dụng NSNN khi khoản chi chưa có dự toán được giao, đặc biệt là những khoản chi liên quan đến chính sách an sinh xã hội (lương hưu, trợ cấp người có công, v.v..) để bảo đảm thanh toán kịp thời cho các đối tượng hưởng thụ.

Nhóm chủ thể sử dụng ngân sách nhà nước rất đa dạng. Ngoài các cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, kinh phí sự nghiệp, còn có những đơn vị không có quan hệ ngân sách thường xuyên nhưng được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoặc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Nhà nước giao như doanh nghiệp, hiệp hội, v.v..

Nhóm chủ thể sử dụng NSNNđược pháp luật xác định gồm những chủ thể cơ bản sau:

+ Các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là các đơn vị dự toán) được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.