Trang chủ    Quốc tế    Nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan ở Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
Thứ năm, 14 Tháng 1 2021 14:06
988 Lượt xem

Nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan ở Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Chất lượng đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra (KT-TT), Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá trên các mặt: số lượng, cơ cấu; trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc; mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp. Bài viết tập trung lãm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan của Cục KT-TT, Bộ An ninh CHDCND Lào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 1. Thực trạng chất lượng đội ngũ sĩ quan Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh CHDCND Lào

*Ưu điểm:

Một là,về số lượng, cơ cấu

Những năm qua, đội ngũ sĩ quan của Cục KT-TT phát triển về mọi mặt, trong đó trước hết bảo đảm đầy đủ về số lượng, giai đoạn 2016 - 2020 tăng 22%(1), cơ cấu giới tính của đội ngũ sĩ quan Cục KT-TT đã được chú trọng hơn, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi. Đội ngũ sĩ quan Cục KT-TT về cơ bản bảo đảm được yêu cầu về cơ cấu dân tộc: Lào Lùm, Lào Thâng và Lào Súng.

Hai là, phẩm chất chính trị

Đội ngũ sĩ quan Cục KT-TT luôn kiên định với hệ tư tưởng XHCN, trung thành với đất nước, với chế độ Dân chủ Nhân dân, phân biệt rõ giữa bạn và thù, có trách nhiệm cao với nhiệm vụ chuyên môn được giao, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất. Cùng với đó, những năm qua, các sĩ quan đã chủ động rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, thường xuyên nâng cao bản chất truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, có tính sáng tạo, có mối quan hệ mật thiết với nhân dânvà luôn sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc

Đa số sĩ quan của Cục KT-TT đã “đề cao tinh thần hy sinh vì đất nước và Nhân dân các dân tộc, tập trung trí lực và năng lực của mình để trung thực phục vụ công tác an ninh nói chung cũng như công tác kiểm tra - thanh tra nói riêng”(|2).Cùng với đó, đội ngũ sĩ quan đã thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; lịch sự, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống mọi hành vi lợi dụng quyền lực, bệnh quan liêu, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thật lòng tự phê bình và phê bình, luôn tự học nâng cao trình độ mọi mặt, trau dồi, vận dụng phong cách làm việc khoa học trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, trình độ, năng lực

Hiện nay, đội ngũ sĩ quan Cục KT-TT đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng đến thạc sĩ (đại học chiếm 74,58%), trình độ lý luận chính trị ngày càng được chuẩn hóa, sĩ quan có trình độ cao cấp lý luận chính trị chiếm 52,46%. Đồng thời, “trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ sĩ quan ngày càng được nâng cao với 62,67% sĩ quan có trình độ tiếng tiếng Anh và tiếng Việt; 100% đội ngũ sĩ quan đều có trình độ tin học từ bậc A đến C”(3)Ngoài ra, cùng với việc đáp ứng tốt yêu cầu về trình độ, đội ngũ sĩ quan của Cục KT-TT cũng đã phát huy tốt năng lực trong công tác nghiên cứu xây dựng các văn bản, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cục KT-TT đã “xem xét giải quyết 350 đơn thư, giao cho cơ quan có thẩm quyền 139 đơn, trực tiếp kiểm tra - thanh tra221 đơn liên quan tới 406 đối tượng và“đã ban hành 192 kết luận kiểm tra - thanh tracũng như đưa ra 109 lượt kiến nghị”(4).

Năm là, về mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Trong giai đoạn 2016 - 2020, đội ngũ sĩ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện qua thực tiễn kiểm tra - thanh tra, công bằng trong giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn thư và tiếp công dân; xây dựng các văn bản kiểm tra - thanh tra; góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng An ninh. Qua đó đã góp phần tăng cường tính minh bạch, trong sạch của đội ngũ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng An ninh toàn quốc và tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân, nhờ đó đã có từ 84% đến 95% sĩ quan hàng năm đã được đánh giá tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

*Hạn chế:

Một là, đội ngũ sĩ quan vẫn có tình trạngvừa thừa vừa thiếu.

Đội ngũ sĩ quan làm công tác thanh tra chuyên ngành còn thiếu; số sĩ quan trên 60 tuổiđã có xu hướng gia tăng hơn so với các năm trước đây (chiếm gần 7%) và sĩ quan dưới 30 tuổi cũng có xu hướng giảm.

Hai là, về phẩm chất chính trị của đội ngũ sĩ quan còn một số biểu hiện hạn chế, yếu kém. Một số sĩ quan ngại học tập lý luận chính trị, thiếu quan tâm đến đời sống chính trị của đất nước, chưa chú trọng rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị; chưa tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế thù địch, phản động để bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, vẫn còn một bộ phận sĩ quan có biểu hiện thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Một số sĩ quan có những biểu hiện suy thoái, yếu kém về phẩm chất đạo đức, lối sống xa hoa, lãng phí, chưa gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, trình độ, năng lực của đội ngũ sĩ quan còn hạn chế, nhất là về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

Số lượng sĩ quan có trình độ cao đẳng vẫn còn khá cao với 9% và hiện tại chưa có sĩ quan nào có trình độ tiến sĩ. Đồng thời, 40,98% sĩ quan chưa được đào tạo về lý luận chính trị và vẫn còn 1/3 số sĩ quan chưa có trình độ về ngoại ngữ. Ngoài ra, một số sĩ quan chưa được đào tạo nghiệp vụ KT-TT một cách bài bản nên khi tiến hành nhiệm vụ thường làm theo kinh nghiệm; chưa chủ động tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác KT-TT và chưa chủ động trong quá trình tự nâng cao năng lực của bản thân.

Một số sĩ quanthực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cònchưa đảm bảo đúng thời hạn và quy trình thủ tục pháp luật quy định, việc giải quyết khiếu kiện vượt cấp; thông tin, báo cáo chưa đầy đủ kịp thời.

*Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

Thứ nhất, nguyên nhân của ưu điểm.

Những ưu điểm về chất lượng đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh CHDCND Lào là do Đảng ủy, lãnh đạo Cục KT-TT đã quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối về công tác cán bộ của Đảng NDCM Lào; coi trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao phẩm chất chính trị cho đội ngũ sĩ quan, công tác bảo vệ nội bộ lực lượng An ninh, tổ chức phong trào xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, các sĩ quan đã chủ động trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vận dụng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, Cục KT-TT đã chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hơn nữa trình độ của các sĩ quan thông qua việc hàng năm đã “cử các sĩ quan đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn ở các bậc tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng”(5).

Thứ hai, nguyên nhân của hạn chế.

Những hạn chế của đội ngũ sĩ quan Cục KT-TT một phần là do tính chất công việc phức tạp, áp lực, do vậy các sĩ quan là người dân tộc, là nữ ít có khả năng có thể đáp ứng được tính chất của công việc. Đồng thời, trước tác động từ mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã ảnh hưởng đến việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, sự phấn đấu nỗ lực của các sĩ quan; nhất là khi thực hiện nhiệm vụ có tính chất phức tạp, đòi hỏi mỗi sĩ quan có chuyên môn sâu, rộng, am hiểu về luật nội dung và luật hình thức, tư pháp, công pháp quốc tế. Ngoài ra, một số sĩ quan đã chưa chú trọng tiến độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong giải quyết công việc trong thực tiễn.

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượngđội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh CHDCND Lào hiện nay

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Đảng bộ Cục KT-TT về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan

Nâng cao nhận thức của Đảng bộ Cục KT-TT về yêu cầu cải cách cơ cấu tổ chức sĩ quan KT-TT trong sạch, vững mạnh trong những năm tới đòi hỏi cần “coi trọng việc cải cách bộ máy tổ chức của cơ quan KT-TT phải đột phá thành hệ thống tổ chức đầy đủ, gọn, hợp lý, lựa chọn được sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có kiến thức và khả năng, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình hình”(6).Nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ Cục KT-TT trong công tác lãnh đạo các phòng, các sĩ quan thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê danh sách quản lý sĩ quan làm công tác KT-TT. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước cũng như việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai, đổi mới các khâu trong công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ sĩ quan Cục KT-TT cần phối hợp với Học viện An ninh Lào và Học viện Cảnh sát Lào để lựa chọn những học viên đáp ứng đủ các tiêu chí phù hợp với công tác, nhiệm vụ để tuyển dụng. Đồng thời, với vị trí, vai trò và các công việc trong thực tiễn khá khó khăn, phức tạp, Cục KT-TT cần phải nâng cao hơn nữa các tiêu chí tuyển dụng sĩ quan có trình độ, phẩm chất vào làm việc. Ngoài ra, cần tăng cường hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chính trị- tư tưởng cho đội ngũ sĩ quan làm công tác KT-TT. Đặc biệt, để công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan được thực hiện có hiệu quả, Cục KT-TT cần phối hợp với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để nâng cao kiến thức, khả năng và cử các sĩ quan KT-TT tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ ba, phát huy tính tích cực chính trị của đội ngũ sĩ quan trong quá trình rèn luyện, phấn đấu

Thời gian tới, Cục KT-TT cần động viên, khuyến khích đội ngũ sĩ quan chủ động, tích cực trong quá trình học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách làm việc, ngoại ngữ; phát huy hết khả năng, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi sĩ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ tư,nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra đối với đội ngũ sĩ quan

Nhằm bảo đảm điều kiện cho hoạt động KT-TT, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền thì công tác KT-TT phải song hành cùng với mọi lĩnh vực trong lực lượng An ninh Lào. Do vậy, đòi hỏi phải hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cho hoạt động KT-TT, đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội và sự phát triển cơ cấu tổ chức của lực lượng An ninh Lào trong từng giai đoạn cũng như cơ sở pháp lý này có thể được sử dụng lâu dài mà không cần phải sửa đổi nhiều lần. Đồng thời cần chú trọng thực hiện công tác giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho đội ngũ sĩ quan của Cục KT-TT. Bên cạnh đó, coi trọng việc quán triệt, triển khai, giáo dục cho các sĩ quan tăng cường trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định pháp lý về công tác KT-TT và các văn bản của cấp trên đề ra, thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thứ năm, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ sĩ quan

Thời gian tới, lãnh đạo Cục KT-TT cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác chính sách đối với các sĩ quan nhằm có được mức đãi ngộ xứng đáng với những phấn đấu, cống hiến của sĩ quan qua thực tiễn. Trong đó cần thực hiện các chính sách được quy định trong các văn bản pháp lý tiêu biểu như Điều 5, Luật Lực lượng an ninh nhân dân đó là “Nhà nước có chính sách khuyến khích xây dựng và phát triển lực lượng an ninh nhân dân lớn mạnh về mọi mặt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực; trang bị phương tiện, vũ khí, kỹ thuật, công nghệ hiện đại; cung cấp ngân sách, giải quyết đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng an ninh nhân dân để bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”(7). Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả Điều 42, 44 của Luật Lực lượng an ninh nhân dân về chính sách tiền lương, tiền công, thăng quân hàm trước thời hạn, chế độ nghỉ ngơi, chế độ khám chữa bệnh, chế độ khen thưởng, chế độ tăng thêm tiền lương trước khi nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, Cục KT-TT cần coi trọng việc gắn quá trình tổ chức, thực hiện chính sách đối với đội ngũ sĩ quan cùng với công tác xây dựng bộ máy tổ chức của Cục ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chú trọng phát huy, phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức đoàn thể trong Bộ để bảo đảm quá trình thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ sĩ quan của Cục KT-TT có sự tương đồng với các Cục khác. Đặc biệt, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt hơn các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cũng như khen thưởng đối với những sĩ quan có những đóng góp và phấn đấu tốt. Điều này sẽ góp phần giúp nâng cao trình độ, năng lực và hiểu biết của các sĩ quan trong thực hiện nhiệm vụ.

_________________

1. Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Báo cáo về số lượng, cơ cấu đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Lào, Viêng Chăn, 2020, tr.5.

2. Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào: Báo cáo về đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Lào, Viêng Chăn, 2020, tr.9.

3. Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Báo cáo về về trình độ của đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Lào, Viêng Chăn, 2020, tr.3.

4. Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào: Báo cáo về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Lào, Viêng Chăn, 2020, tr.8.

5. Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Tổng hợp báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra Bộ An ninh Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2016-2020, Viêng Chăn, 2020, tr.7.

6. Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Tài liệu Nghiên cứu khoa học của Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Lào, số 08/CKT-TT-BAN ngày 2/3/2018 về việc kiểm tra - thanh tra, quản lý bảo vệ lực lượng, tầm nhìn đến 2030, Viêng Chăn, 2018, tr.12.

7. Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Luật lực lượng An ninh nhân dân, Viêng Chăn, 2007, tr.473.

Sinxai Xaiyalath

Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Lào

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền