Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước đối với đổi mới phương thức lãnh đạo, cẩm quyền của Đảng
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:44
1600 Lượt xem

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước đối với đổi mới phương thức lãnh đạo, cẩm quyền của Đảng

PGS, TS ĐINH NGỌC GIANG

Vụ Quản lý khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Lập, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong các tổ chức của hệ thống chính trị, nhất là trong cơ quan nhà nước, là một trong những phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong những năm qua, các tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước đã cơ bản thực hiện được vai trò, trách nhiệm của mình. Thực hiện chủ trương tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước.

Từ khóa: Đảng đoàn; ban cán sự đảng; tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước; phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền