Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - những vấn đề lý luận
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:46
1764 Lượt xem

Phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - những vấn đề lý luận

PGS, TS TRẦN KHẮC VIỆT

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta sử dụng phổ biến cụm từ phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cùng với khái niệm phương thức lãnh đạo của Đảng, lần đầu tiên Đảng sử dụng khái niệm phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bài viết góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức cầm quyền của Đảng; quan hệ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng; phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Từ khóa: phương thức lãnh đạo của Đảng; phương thức cầm quyền của Đảng; phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền