Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giáo dục ý thức làm chủ cho công nhân theo quan điểm Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:50
5117 Lượt xem

Giáo dục ý thức làm chủ cho công nhân theo quan điểm Hồ Chí Minh

NCS NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Trường Đại học Công đoàn

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Hồ Chí Minh luôn coi trọng giáo dục chính trị cho công nhân. Nội dung giáo dục chính trị cho công nhân gồm: Giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; ý thức làm chủ; đạo đức cách mạng; tinh thần đoàn kết... Bài viết đề cập tới nội dung giáo dục ý thức làm chủ cho công nhân theo quan điểm Hồ Chí Minh và sự vận dụng nội dung đó trong thực tiễn các khu công nghiệp Hà Nội hiện nay. 

Từ khóa: Hồ Chí Minh, công nhân, giáo dục ý thức làm chủ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền