Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang trong cách mạng giải phóng dân tộc
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:06
5107 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang trong cách mạng giải phóng dân tộc

TS PHẠM VĂN MINH

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

NGUYỄN HỒNG NGUYÊN

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở kế thừa học thuyết quân sự Mác - Lênin, tinh hoa quân sự thế giới, truyền thống quân sự độc đáo của dân tộc và điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có những tư tưởng đúng đắn và cách làm độc đáo, sáng tạo để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam rộng khắp và mạnh mẽ, góp phần to lớn đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Những chỉ dẫn của Người tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền