Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp quy luật và thực tiễn
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:08
5069 Lượt xem

Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp quy luật và thực tiễn

PGS, TS TRƯƠNG QUỐC CHÍNH

Học viện Chính trị khu vực I

TS NGUYỄN DUY HẠNH

Viện Lịch sử Đảng,

 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nó phản ánh tính phổ biến (quy luật) vì trong mọi nhà nước dân chủ đều thể hiện rõ vai trò chi phối của đảng chính trị trong hầu hết các hoạt động và tổ chức của nhà nước. Nó phản ánh điều kiện chính trị trong nước (thực tiễn): Đảng Cộng sản Việt Nam có quá trình gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc qua cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò lãnh đạo của Đảng được cả dân tộc thừa nhận và suy tôn.

Từ khóa: Đảng Cộng sản lãnh đạo nhà nước; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy luật; thực tiễn cách mạng Việt nam. 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền