Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 14:40
4365 Lượt xem

Bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS NGUYỄN VĂN LÝ

TS VÕ CÔNG KHÔI

Học viện Chính trị khu vực III

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Đại hội XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động và bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh.

Từ khóa: an ninh con người; Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền