Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cuộc đấu tranh cho sự kiên trì và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của những người Cộng sản Trung Quốc
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:34
3768 Lượt xem

Cuộc đấu tranh cho sự kiên trì và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của những người Cộng sản Trung Quốc

GS, TS TRÌNH ÂN PHÚ

Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Trung Quốc đi theo sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, hệ thống lý luận của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của Tập Cận Bình; các nhà lãnh đạo chính trị và giới học giả luôn kiên trì và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin tiến cùng thời đại. Bài viết làm rõ yêu cầu nghiên cứu nghiêm túc chủ nghĩa Mác - Lênin, phê phán những quan điểm sai trái; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là công cụ nhận thức khoa học; nêu rõ nhiệm vụ của những người mácxít Trung Quốc chân chính trong việc kiên trì và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong thế kỷ XXI. Bài viết đạt giải A Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. Người dịch: PGS, TS Nguyễn Minh Hoàn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán những trào lưu tư tưởng sai trái; chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền