Trang chủ    Quốc tế    Nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào hiện nay
Thứ ba, 22 Tháng 8 2023 15:28
1193 Lượt xem

Nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào hiện nay

(LLCT) - Ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là một phương thức lãnh đạo đặc biệt quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức đảng. Bài viết làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các đảng ủy học viện trong Quân đội Lào hiện nay.

Chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào - Ảnh: Lao News Agency

Các học viện của Quân đội nhân dân Lào là những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan chỉ huy, tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật... các cấp; đội ngũ kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ có chất lượng cao; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Lào cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới. Các học viện của Quân đội nhân dân Lào còn là nơi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ chủ trì của các bộ, ban, ngành và các đoàn thể trung ương, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cao cấp Quân đội nhân dân Lào.

Các đảng ủy học viện là cơ quan lãnh đạo của các đảng bộ học viện của Quân đội nhân dân Lào,một thành phần cấu thành hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ Quân đội, đặt d­ưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng ủy Quân sự, có nhiệm vụ lãnh đạo công tác giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ, sỹ quan quân sự trung, cao cấp và cán bộ nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự; lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ,đảng viên, xây dựng học viện vững mạnh toàn diện và đảng bộ học viện trong sạch, vững mạnh.

Năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, là một nhân tố góp phần quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo của các học viện và xây dựng các học viện của Quân đội nhân dân Lào chính quy, tiên tiến, mẫu mực về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Những năm qua, các đảng ủy học viện trong Quân đội luôn đoàn kết thống nhất, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng ủy được chấn chỉnh và duy trì chặt chẽ. Đảng ủy các học viện đã làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên. Nguyên tắc sinh hoạt đảng được duy trì nghiêm, chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách được duy trì và chấp hành tốt.

Trong những năm gần đây, các đảng ủy học viện trong Quân đội đã tập trung nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Với mỗi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, các đảng ủy học viện đều quán triệt nghiêm túc và ban hành nghị quyết hoặc chương trình hành động thực hiện,trong đó xác định rõ những công việc cần lãnh đạo, yêu cầu cần đạt được, thời hạn hoàn thành và phân công tổ chức, cá nhân phụ trách từng nội dung cụ thể.

Điển hình như: Đảng ủy Học viện Quốc phòng Cayxỏn Phômvihản, trong nửa nhiệm kỳ, từ 2020-2022, đã ban hành 797 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển Học viện; về công tác xây dựng Đảng; công tác phát triển đội ngũ giảng viên; về thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học… Sau Đại hội, Đảng ủy Học viện đã xây dựng Chương trình số 02 ngày 14-8-2020 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Chương trình số 03 ngày 14-8-2020 Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Chương trình số 05-CTr/HU ngày 14-08-2020 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Các văn bản này đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ủy Bộ Quốc phòng. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2025 của Đảng ủy Học viện Quốc phòng Cayxỏn Phômvihản đã triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị. Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy Học viện đã được cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện. 

Mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Học viện ngày càng hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các mặt công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, từ đó có nhận thức đầy đủ hơn về sự cần thiết phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Trong những năm gần đây, các đảng ủy học viện trong Quân đội đã tập trung nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Với mỗi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, các đảng ủy học viện đều quán triệt nghiêm túc và ban hành nghị quyết hoặc chương trình hành động thực hiện,trong đó xác định rõ những công việc cần lãnh đạo, yêu cầu cần đạt được, thời hạn hoàn thành và phân công tổ chức, cá nhân phụ trách từng nội dung cụ thể.

Đảng ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự đã ban hành 8 nghị quyết, 161 quyết định, 25 kết luận; 190 thông báo; 24 chương trình (trong đó có 12 chương trình hành động), 98 kế hoạch và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ban lãnh đạo, các tổ chức quần chúngtrong phạm vi Học viện.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Hậu cần trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành 9 nghị quyết, 15 quy chế,13 quy định, 93 quyết định, 75 kết luận; 24 chương trình,117 kế hoạch lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện,bảo đảm kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện đã đề ra.

Như vậy, các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào đã quan tâm nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; kịp thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm kỳ đại hội, vừa  bảo đảm tính định hướng của Trung ương Đảng, của Bộ Quốc phòng, vừa sát với thực tế đặc thù của từng Học viện, luôn tạo được đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện của Quân đội nhân dân Lào còn bộc lộ những hạn chế, nhất là về chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy còn chung chung, dàn trải, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chưa xác định chủ trương, biện pháp giải quyết dứt điểm những mặt hạn chế, yếu kém, khuyết điểm kéo dài. Một số đảng ủy học viện chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chưa thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, quyền hạn. Nhiều cấp ủy, cán bộ chủ trì cấp cơ sở ở các học viện chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đối với thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lãnh đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở một số cơ quan, đơn vị có lúc, có việc còn giản đơn, thiếu cụ thể, thiết thực; chưa thường xuyên nắm chắc và phản ánh kịp thời những đề đạt, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở cơ sở lên đảng ủy và ban giám đốc học viện. 

Một số đồng chí đảng ủy viên ở các đảng ủy học viện tham mưu cho cấp ủy về lĩnh vực mình phụ trách có việc hiệu quả chưa cao; trong hội nghị và sinh hoạt cấp ủy ít phát biểu, đóng góp ý kiến; có đồng chí được phân công theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng ở các phòng, ban đơn vị trực thuộc học viện nắm bắt tình hình ở cơ sở để chỉ đạo giải quyết hoặc phối hợp chỉ đạo giải quyết các công việc vướng mắc, phát sinh có việc chưa kịp thời. 

Do đó, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện, để nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện của Quân đội nhân dân Lào, trước hết cần nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của các đảng ủy học viện. Theo đó, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và yêu cầu đối với ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết trong tình hình mới

Nghị quyết lãnh đạo là văn kiện chính trị trọng yếu của các cấp bộ đảng từ Trung ương đến cơ sở. Nội dung chủ yếu của nghị quyết lãnh đạo bao gồm: đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của tổ chức đảng trong nhiệm kỳ, năm, quý hoặc tháng trước; dự báo tình hình, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo cho thời gian tiếp theo; phân công nhiệm vụ thực hiện nghị quyết. Chính vì vậy, ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết luôn là khâu trọng tâm, là một phương thức lãnh đạo quan trọng của cấp ủy các cấp. Chất lượng nghị quyết lãnh đạo thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quyết định đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức đảng.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, để nâng cao hiệu quả nghị quyết, chỉ ra nghị quyết khi thấy thật cần thiết. Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả. Nghị quyết phải xác định rõ những vấn đề tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của học viện trong từng thời gian cụ thể trên cơ sở thảo luận, bàn sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm. Nghị quyết của các đảng ủy học viện phải xác định đúng đắn, chính xác nhiệm vụ chính trị, các chủ trương công tác của đảng bộ phù hợp với đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng và sát hợp với thực tế của đơn vị trên các mặt xây dựng, phát triển học viện và hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên.

Hai là, xây dựng chương trình ban hành các nghị quyết của đảng ủy học viện trong nhiệm kỳ phù hợp

Đây là công việc rất cần thiết chi phối và định hướng hoạt động của đảng ủy trong nhiệm kỳ, tạo điều kiện thuận lợi để đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy và từng đảng ủy viên chủ động trong công việc, chuẩn bị những ý kiến đóng góp vào việc xây dựng dự thảo nghị quyết. Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc đảng ủy học viện và các bộ phận, cán bộ, chiến sĩ có liên quan chủ động trong công việc để phục vụ việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết và những công việc phục vụ hội nghị đảng ủy để thảo luận, quyết định việc ban hành nghị quyết.

Sau đại hội đảng bộ học viện các nhiệm kỳ, đảng ủy khóa mới được bầu cần chuẩn bị chu đáo và tổ chức thảo luận, thông qua kế hoạch ban hành các nghị quyết của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trong chương trình làm việc cả nhiệm kỳ. Đảng ủy cần căn cứ vào những định hướng nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ học viện trong nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ; quán triệt những định hướng trong văn kiện Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ Quốc phòng; căn cứ vào thực tế của học viện và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo về giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và tình hình quốc phòng, an ninh để xây dựng kế hoạch ban hành các nghị quyết của đảng ủy.

Trong nhiệm kỳ, đảng ủy học viện cần bám sát thực tiễn tình hình đơn vị mình, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh phải ban hành nghị quyết để bổ sung kịp thời. Để xác định đúng nghị quyết lãnh đạo cần ban hành, các đảng bộ học viện phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cấp mình; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch công tác của cấp trên; nắm chắc đặc điểm, thế mạnh, tình hình thực tế tại đơn vị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, học viên.

Trong kế hoạch ban hành các nghị quyết của đảng ủy cần xác định rõ số lượng nghị quyết cần được ban hành; thứ tự ưu tiên việc ban hành các nghị quyết gắn liền với các nhiệm vụ phải thực hiện; thời gian chuẩn bị và tổ chức hội nghị đảng ủy hoặc ban thường vụ đảng ủy để thảo luận, quyết định ban hành nghị quyết; chủ đề hay tên nghị quyết; nội dung chủ yếu của nghị quyết; cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết; cơ quan phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết; phân công bí thư hoặc phó bí thư thường trực hoặc ủy viên ban thường vụ đảng ủy phụ trách việc xây dựng dự thảo nghị quyết.

Ba là, đổi mới quy trình ra nghị quyết của đảng uỷ học viện bảo đảm tính khoa học, dân chủ, sát thực tiễn, khả thi

Về công tác chuẩn bị, căn cứ vào chương trình làm việc, kế hoạch ban hành các nghị quyết của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy học viện, trực tiếp là bí thư cần chủ động chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc xây dựng đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết của nghị quyết. Bộ phận giúp việc thu thập tài liệu, tiến hành khảo sát tại một số đơn vị trong và ngoài học viện, yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và xây dựng dự thảo nghị quyết. Thực hiện tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo nghị quyết; cơ quan được phân công chủ trì tiếp thu hoàn thiện dự thảo và thống nhất trong tập thể lãnh đạo, sau đó gửi trực tiếp văn bản dự thảo về đảng ủy trình xin ý kiến thường trực đảng ủy trước khi trình kỳ họp ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ học viện. Sau khi có ý kiến của thường trực đảng ủy, bộ phận được giao chủ trì tiếp thu hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết trình ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ học viện xem xét, thông qua. Văn phòng đảng ủy học viện thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình đảng ủy ban hành.

Các nghị quyết quan trọng của đảng ủy học viện phải được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu khoa học dưới dạng đề án, tổng kết thực tiễn. Phải làm tốt việc huy động đội ngũ cán bộ giỏi, có kinh nghiệm tham gia xây dựng nghị quyết của đảng ủy học viện.
Phải chú trọng thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng nghị quyết của các đảng ủy học viện. Trước hết cần mở rộng dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết của đảng ủy học viện. Dân chủ hóa ngay từ khâu lựa chọn nội dung ra nghị quyết. Nghị quyết của đảng bộ không trực tiếp quyết định các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể thuộc chức năng, quyền hạn của chuyên môn, đoàn thể. Thảo luận dân chủ, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp đúng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung dự thảo nghị quyết. Tùy theo tính chất, phạm vi nội dung nghị quyết để xác định phạm vi, hình thức thảo luận góp ý xây dựng nghị quyết cho phù hợp. Trong sinh hoạt đảng ủy, trước khi biểu quyết dự thảo nghị quyết, phải tạo điều kiện cho đảng ủy viên phát biểu hết ý kiến. Sau khi thảo luận, cần có giải trình và kết luận công khai về những ý kiến thắc mắc, những vấn đề chưa rõ, ghi nhận những ý kiến đúng, được nhiều người quan tâm và những nội dung đã sửa chữa trước khi thông qua nghị quyết.

Bốn là, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nghị quyết; có kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể; làm tốt việc sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết

Tổ chức thực hiện nghị quyết phải nghiêm túc, tránh nghị quyết một đằng, thi hành một nẻo; ban hành nghị quyết rầm rộ nhưng thực hiện thì hình thức, không hiệu quả. Khi ban hành nghị quyết, đảng ủy học viện phải có kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên trong từng khâu tổ chức thực hiện. Việc phân công tổ chức thực hiện nghị quyết phải rõ ràng, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ, năng lực của từng tổ chức, cá nhân nhằm đạt hiệu quả cao trong thực tiễn. Chú ý phân công nhiệm vụ cho đảng viên là cán bộ chủ trì, các đảng ủy viên, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chính thực hiện nghị quyết. Việc phân công, tổ chức thực hiện phải được đưa vào nội dung của dự thảo nghị quyết, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, quy trách nhiệm và đánh giá kết quả phấn đấu của tổ chức, cá nhân được chính xác.

Trong triển khai thực hiện nghị quyết, các đảng ủy học viện cần đổi mới việc quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết để tổ chức thực hiện. Sau khi ban hành nghị quyết, ban thường vụ, thường trực đảng ủy học viện cần chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Việc quán triệt, học tập nghị quyết cần được triển khai kịp thời, nghiêm túc. Căn cứ từng đối tượng đảng viên và đặc điểm tình hình của đảng bộ để tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết có hiệu quả.

Trong học tập, quán triệt nghị quyết, cần dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ vấn đề mới. Phân công báo cáo viên truyền đạt nội dung nghị quyết phải là những người có kiến thức, trình độ, phương pháp và kinh nghiệm, để người học dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện. Cần có nhiều hình thức quán triệt nghị quyết linh hoạt, đa dạng, phù hợp với đối tượng, như: mở hội nghị quán triệt; triển khai qua hệ thống truyền thông của học viện; tổ chức thi tìm hiểu nghị quyết của đảng bộ..., tạo không khí sôi nổi, góp phần lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và học viên.

Đối với từng tổ chức, đơn vị, cần xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình để xác định nội dung của nghị quyết có liên quan đến tổ chức để tập trung quán triệt, nhấn mạnh và xác định giải pháp cụ thể để thực hiện. Có thể tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết, gồm: cấp ủy cơ sở, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể. Trong hội nghị này cần có các báo cáo thực tiễn cần thiết để minh họa; coi trọng chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của từng đơn vị. Những cán bộ này sẽ là nòng cốt trong quán triệt nghị quyết trong các tổ chức đảng, đảng viên và trong các tổ chức, đơn vị trực thuộc học viện

Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy học viện lãnh đạo, chỉ đạo ban giám đốc học viện và các đơn vị trong học viện cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện những nội dung trọng tâm của nghị quyết để tổ chức thực hiện trong tất cả các tổ chức.

Đối với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc, bao gồm các phòng, ban, khoa chuyên môn, cấp ủy cần xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động của từng đơn vị để lãnh đạo các đơn vị này, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, học viên tham gia thực hiện nghị quyết.

Thực hiện tốt công việc này, sẽ rút ngắn thời gian từ khi nghị quyết được ban hành đến khi nghị quyết được các tổ chức, đơn vị trong toàn đảng bộ học viện cụ thể hóa nghị quyết.

Coi trọng việc chọn và phân công cán bộ phụ trách thực hiện từng nội dung của nghị quyết. Những nội dung trọng tâm của nghị quyết cần giao cho ủy viên ban thường vụ đảng ủy học viện phụ trách việc thực hiện. Những nội dung của nghị quyết liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị cụ thể cần phân công cho cán bộ, đảng viên là người đứng đầu tổ chức, đơn vị đó trực tiếp phụ trách việc thực hiện.

Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy học viện cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ học viện; duy trì thành nền nếp việc sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy học viện.

Năm là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy học viện về tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy học viện

Các nghị quyết của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy học viện có chất lượng tốt phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, trách nhiệm và năng lực của đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy học viện trong tham gia thảo luận, quyết định về nghị quyết. Từng đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ cần nhận thức sâu sắc về vấn đề này, coi đây là chức trách và là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của mình, nhất là đối với ủy viên ban thường vụ đảng ủy học viện. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của mình trong tham dự thảo luận, quyết định nghị quyết, đóng góp ý kiến để nghị quyết được thông qua và ban hành thực sự là sản phẩm trí tuệ của tập thể đảng ủy.

Trong hội nghị, cấp ủy viên cần lắng nghe ý kiến của các thành viên tham dự hội nghị; tích cực thảo luận làm sáng tỏ những nội dung của nghị quyết, nhất là những vấn đề trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, kết luận và quyết định ban hành nghị quyết trong các hội nghị cấp ủy.

Để làm tốt những điều nêu trên, từng đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy học viện cần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực xây dựng nghị quyết của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy học viện.
_________________

Ngày nhận bài: 25-7-2023; Ngày bình duyệt: 12-8-2023; Ngày duyệt đăng: 22 - 8- 2023.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Nhà nước, Viêng Chăn, 2016.

2. Đảng ủy Học viện Hậu cần: Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Viêng Chăn, 2021.

KHAMSING  XAYMONTY

Nghiên cứu sinh Lào tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền