Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về “liêm”, “chính” và vận dụng trong công tác cán bộ hiện nay
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:28
1751 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “liêm”, “chính” và vận dụng trong công tác cán bộ hiện nay

PGS, TS NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt việc xây dựng một hệ thống chuẩn mực về đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện; trong đó, “Liêm”, “Chính” là những phẩm chất quan trọng hàng đầu. Trên cơ sở phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về “Liêm”, “Chính”, bài viết chỉ ra một số giá trị vận dụng đối với việc giáo dục, rèn luyện đức “Liêm”, “Chính” cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; “Liêm”, “Chính”; đội ngũ cán bộ, công chức.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền