Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:30
1722 Lượt xem

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới

TS NGUYỄN THỊ HỒNG MAI
Viện Lịch sử Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Tham nhũng rất nguy hại, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, đấu tranh phòng, chống rất khó khăn, phức tạp, lâu dài và đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, giải pháp quyết liệt của Đảng; những kết quả đạt được và đề xuất giải pháp hiệu quả tiếp tục phòng, chống tham nhũng hiệu quả.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng; chống giặc nội xâm.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền