Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhà xuất bản Lý luận chính trị 20 năm xây dựng và phát triển
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:44
2931 Lượt xem

Nhà xuất bản Lý luận chính trị 20 năm xây dựng và phát triển

TS NGUYỄN CHÍ HƯỚNG
Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Thành lập tháng 10-2003, đến nay Nhà xuất bản Lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trải qua 20 năm xây dựng, không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo để từng bước khẳng định vị thế của mình. Xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Lý luận chính trị góp phần quan trọng phổ biến, giới thiệu tri thức khoa học lý luận chính trị Mác-Lênin; phổ biến, tuyên truyền những giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đặc biệt, góp phần “đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”(1).
Từ khóa: Nhà xuất bản Lý luận chính trị; 20 năm xây dựng và phát triển.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền