Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Lý thuyết “Chiều văn hóa” Geert Hofstede và gợi mở cho phát triển văn hóa Việt Nam
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:59
5082 Lượt xem

Lý thuyết “Chiều văn hóa” Geert Hofstede và gợi mở cho phát triển văn hóa Việt Nam

TS PHAN THỊ THANH HẢI
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

 

Tóm tắt: Văn hóa là di sản mà con người nhận được từ thế hệ trước và là những giá trị do con người sáng tạo ra trong mỗi giai đoạn lịch sử. Văn hóa là yếu tố mà mỗi quốc gia khẳng định sự tồn tại riêng có của mình trong thế giới đa văn hóa. Trong quá trình toàn cầu hóa, khẳng định và thấu hiểu văn hóa sẽ đem lại sự hợp tác, thống nhất và phát triển cho từng dân tộc và cho toàn nhân loại. Bài viết nghiên cứu một trong những lý thuyết văn hóa hiện đại - lý thuyết “Chiều văn hóa” của Geert Hofstede và đề xuất những gợi mở cho phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập, phát triển hiện nay.
Từ khóa: lý thuyết “Chiều văn hóa” của Geert Hofstede; phát triển văn hóa.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền