Trang chủ    Quốc tế    Nâng cao năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy Học viện trong Quân đội nhân dân Lào
Chủ nhật, 15 Tháng 10 2023 15:00
549 Lượt xem

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy Học viện trong Quân đội nhân dân Lào

KHAMSING XAYMONTY
 NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tình hình và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Lào cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội là một nội dung rất quan trọng, cơ bản và thường xuyên, nhằm góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy các học viện trong Quân đội nhân dân Lào.
 

Đại tá Bun Kiệng-Vông Sa Lạt, Giám đốc Chính trị Học viện Hậu cần QĐND Lào trong chuyến thăm Học viện Hậu cần QĐND Việt Nam - Ảnh:http://hocvienhaucan.edu.vn.

1. Thực trạng công tác lãnh đạo của đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào

Đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào là một thành phần cấu thành hệ thống tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Quân sự; có nhiệm vụ lãnh đạo công tác giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ, sỹ quan quân sự trung, cao cấp và cán bộ nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự trong Quân đội; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh, học viện vững mạnh toàn diện.

Năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện có vai trò, vị trí quan trọng, là một nhân tố căn bản góp phần quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo của học viện và xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực về mọi mặt. Đồng thời, trực tiếp góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng cao cho toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong điều kiện mới. Vì vậy, năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào là một nội dung then chốt trong xây dựng các đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh.

Ý thức được điều đó, trong những năm qua, các đảng ủy học viện đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào luôn đoàn kết thống nhất, chế độ sinh hoạt đảng ủy được chấn chỉnh và duy trì nền nếp, chặt chẽ; thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên. Nguyên tắc sinh hoạt đảng được duy trì nghiêm, chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách được duy trì và chấp hành tốt.

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Học viện Quốc phòng Cayxỏn Phômvihản đánh giá: “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được xác định rõ hơn, hoạt động có hiệu quả hơn. Đảng bộ Học viện thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở Đảng bộ Học viện được cải tiến phù hợp và thiết thực hơn. Dân chủ trong nội bộ Đảng bộ, tính tích cực, chủ động và khả năng giải quyết các mối quan hệ và các vấn đề nảy sinh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có tiến bộ. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ được giữ vững và tăng cường. Vị trí, vai trò của Đảng bộ ngày càng được củng cố và phát triển. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Đảng bộ đạt ở mức cao và được giữ vững”(1).

Trong sinh hoạt đảng ủy đã thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được đề cao, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình được phát huy tốt, nên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy. Do đó, năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện không những được giữ vững mà còn từng bước củng cố, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, hiện nay, yêu cầu đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào ngày càng phức tạp, nặng nề nhưng khả năng quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị vào tình hình cụ thể của mỗi học viện còn thiếu cụ thể, chưa sát thực tiễn.

Vẫn còn một bộ phận không nhỏ tổ chức cơ sở đảng ở các đảng ủy học viện Quân đội nhân dân Lào, còn có những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm cho thấy: ở Đảng bộ Học viện Quốc phòng Cayxỏn Phômvihản, năm 2019 có 5% tổ chức cơ sở đảng đạt mức trung bình và mức thấp; năm 2020 là 4%; năm 2021 là 1,5%; năm 2022 là 0%. Tỷ lệ này ở Đảng bộ Học viện Hậu cần là: 9,8%; 14,02%; 5,5%; 4,6%; ở Đảng bộ Học viện Lục quân là: 9,95%; 10,4%; 4,95% và 1,5%; ở Đảng bộ Học viện Kỹ thuật quân sự là: 19,95%; 14,5%; 10,4% và 9,6%.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của một số đảng ủy còn chung chung, nội dung chưa sâu; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị còn thấp; nhiều cấp ủy cơ sở chưa niêm yết công khai “chuẩn mực đạo đức” để thực hiện... Bên cạnh đó, các đồng chí đảng ủy viên của đảng ủy học viện phần lớn là kiêm nhiệm, không chuyên trách, thời gian dành cho hoạt động lãnh đạo của tập thể đảng ủy còn chưa nhiều.

Trong quá trình lãnh đạo, các đảng ủy học viện chưa phát huy tốt sự phối hợp giữa các cục, phòng, khoa, ban ngành, các lực lượng; giữa tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng; giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên với quần chúng trong học viện.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của các học viện trong Quân đội nhân dân Lào vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về trình độ chuyên môn, tỷ lệ giảng viên có trình độ trên đại học vẫn còn thấp. Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hạn chế của quá trình xây dựng đội ngũ giảng viên ở các học viện trong Quân đội là do một số cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì khoa, bộ môn có lúc, có nơi chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Tính đến tháng 6 - 2022, số giảng viên của các học viện còn thiếu 10,84% mới đủ chỉ tiêu biên chế; hầu hết các khoa đều thiếu lực lượng giảng viên kế cận. Số giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ còn thấp.

Vẫn còn tình trạng một số đảng ủy buông lỏng vai trò lãnh đạo, hoặc bao biện làm thay công việc của chuyên môn.

Tiền lương, thu nhập, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung, đội ngũ đảng ủy viên các đảng ủy học viện nói riêng còn bất cập, chưa bảo đảm cuộc sống cho gia đình, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Lào đang còn khó khăn, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, 09 đồng chí cấp ủy viên các cấp ở các đảng ủy học viện bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên do những sai phạm trong quá trình công tác.

2. Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào

Để tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, các đảng ủy học viện trong Quân đội cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau đây:

Một là, nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết

Trước hết, cần nâng cao năng lực xây dựng và ban hành nghị quyết, xác định đúng đắn, chính xác nhiệm vụ chính trị, các chủ trương công tác của đảng bộ phù hợp với đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng và sát hợp với thực tế của đơn vị trên các mặt xây dựng, phát triển học viện và hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của học viên, nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên.

Đổi mới quy trình ra nghị quyết của đảng ủy học viện. Chỉ ra nghị quyết khi thấy thật cần thiết. Nghị quyết phải xác định rõ những vấn đề tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của học viện trong từng thời gian cụ thể trên cơ sở thảo luận, bàn sâu, bàn kỹ có trọng tâm, trọng điểm. Nghị quyết phải sát thực tiễn, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, cụ thể. Các đảng ủy học viện phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cấp mình; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch công tác của cấp trên; nắm chắc đặc điểm, thế mạnh, tình hình thực tế tại đơn vị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy phải luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đảng viên, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết.

Các đảng ủy viên phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, học viên, để đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của đảng ủy.

Sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên trong từng khâu tổ chức thực hiện. Chỉ đạo công tác phải chủ động, khoa học, có trọng tâm trọng điểm, có khâu đột phá để tạo sự chuyển biến sâu sắc và rõ nét. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đảng ủy học viện cần đổi mới việc quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết để tổ chức thực hiện. Căn cứ từng đối tượng đảng viên và đặc điểm tình hình của các đảng bộ để hướng dẫn việc học tập, quán triệt nghị quyết có hiệu quả. Trong học tập, quán triệt nghị quyết phải dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ vấn đề mới. Phân công báo cáo viên truyền đạt nội dung nghị quyết phải là những người có kiến thức, trình độ, phương pháp và kinh nghiệm, để người học dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong phần tổ chức thực hiện của mỗi nghị quyết phải phân công và chỉ rõ những nội dung nào, vấn đề nào phải được thể chế hóa, cụ thể hóa. Sau thời gian thực hiện phải có sơ kết, tổng kết, đánh giá cụ thể những việc làm được, những mặt chưa làm được, tìm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện. Khắc phục tình trạng ra nghị quyết nhiều, nhưng không tạo ra được những chuyển biến thực sự rõ nét trên thực tế.

Hai là, nâng cao chất lượng ủy viên các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào

Đây là giải pháp chủ yếu nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội đạt hiệu quả. Đảng ủy học viện có chất lượng tốt là yếu tố rất quan trọng quyết định hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện. Do vậy, cần cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, bí thư, phó bí thư đảng ủy học viện tạo cơ sở căn cứ để nâng cao chất lượng cấp ủy. Nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy tại các đảng ủy học viện trong Quân đội. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ trong diện quy hoạch cấp ủy, tăng cường luân chuyển cán bộ trong quy hoạch. Bảo đảm số lượng cấp ủy viên theo quy định và cơ cấu đảng ủy hợp lý trong các kỳ đại hội đảng bộ và trong suốt nhiệm kỳ. Từng cấp ủy viên tích cực chủ động tự giác học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cayxỏn Phômvihản, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đường lối về quốc phòng, an ninh... Đồng thời, tự học, tự rèn luyện nâng cao phẩm chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh; gắn bó với nhân dân, thực sự là những tấm gương tự học, tự rèn luyện để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Ba là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy chế làm việc, phương pháp, phong cách lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào

Phương thức, phong cách lãnh đạo là phương tiện, công cụ chủ yếu để các đảng ủy học viện nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các học viện. Hoàn thiện và thực hiện tốt phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc; phong cách, phương pháp, tác phong công tác phù hợp là một trong những điều kiện quyết định, bảo đảm cho các đảng ủy học viên nâng cao năng lực lãnh đạo của mình trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Cần thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế làm việc của các cấp ủy ở các học viện. Quy chế làm việc của cấp ủy thể hiện tính nguyên tắc, tính tổ chức và kỷ luật, đồng thời thể hiện tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của cấp ủy. Lãnh đạo và làm việc theo quy chế là thể hiện tính khoa học, tính nghiêm túc trong hoạt động của cấp ủy, thể hiện phong cách làm việc của cấp ủy. Cấp ủy ở các học viện đều phải có trách nhiệm xây dựng và chấp hành nghiêm quy chế làm việc. Sau mỗi nhiệm kỳ, các đảng ủy Học viện cần tiếp tục kiểm điểm và thực hiện quy chế, nghiên cứu, bổ sung để quy chế ngày càng hoàn thiện, bảo đảm cho nội dung của quy chế phù hợp, thiết thực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo và phương pháp, tác phong công tác của các cấp ủy ở các học viện, bảo đảm cho cấp ủy ngày càng có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nhạy bén, sáng tạo, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các học viện trong giai đoạn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ của các đảng bộ học viện.

Các đảng ủy học viện là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội đảng bộ, chi bộ, là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị ở các học viện. Để hoạt động của đảng ủy thực sự phát huy hiệu quả, đòi hỏi mỗi đảng ủy viên phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, nắm vững vị trí, vai trò của đảng ủy, chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia một cách có trách nhiệm vào sự lãnh đạo của đảng ủy và cần thiết phải có cán bộ làm công tác đảng chuyên trách.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy học viện đối với ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong học viện

 Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Đảng ủy Bộ Quốc phòng, đảng ủy các học viện trong Quân đội nhân dân Lào cần đổi mới phương thức lãnh đạo đối với ban giám đốc, các tổ chức đoàn thể, nhiệm vụ chính trị của từng học viện, giữ vững nguyên tắc và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của đảng ủy, phát huy hiệu lực, hiệu quả của ban giám đốc, lãnh đạo các khoa, ban, phòng trong tổ chức điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại học viện.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy đối với ban giám đốc, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa đảng ủy, bí thư đảng ủy với ban giám đốc và giám đốc học viện. Phải xác định rõ đây là mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng. Vì vậy, cần tuân thủ nghiêm túc những quy định về mối quan hệ này. Định kỳ hoặc đột xuất, giám đốc học viện có trách nhiệm báo cáo với đảng ủy kết quả các mặt công tác chỉ đạo điều hành của ban giám đốc học viện và đề xuất biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể (hằng tháng, quý...). Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo và định chế độ kiểm tra đối với các mặt công tác của chính quyền. Giám đốc học viện cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện và điều hành theo chức trách. Sau đại hội đảng bộ học viện, đảng ủy học viện được đại hội bầu ra cần tiến hành ngay việc xây dựng, thông qua và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy trong nhiệm kỳ để thực hiện. Trong đó, quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, thường trực cấp ủy, các mối quan hệ công tác...; về thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng trong hoạt động của cấp ủy; những vấn đề về cấp ủy lãnh đạo học viện. Đối với việc lãnh đạo học viện, quy chế cần thể hiện rõ quan điểm: sự lãnh đạo của đảng ủy đối với ban giám đốc học viện là lãnh đạo chính trị, cấp ủy không lấn sân, bao biện làm thay hoặc can thiệp quá sâu vào công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc, cũng không buông lỏng lãnh đạo.

         Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, môi trường, nhất là đặc điểm của đoàn viên, hội viên; điều kiện, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong học viện để đảng ủy có phương pháp lãnh đạo đúng đắn, phù hợp, hiệu quả. Nâng cao chất lượng định hướng chính trị cho mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong học viện. Lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ của các tổ chức đoàn thể có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với điều kiện cụ thể của học viện.

         Trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng ủy học viện đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của học viện cần xác định những nội dung, biện pháp lãnh đạo phù hợp với từng đối tượng. Do vậy, ngoài việc ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng học viện ở từng năm, từng quý, các đảng bộ học viện phải có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo từng mặt công tác như: nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng các đơn vị trong học viện, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo hoàn thiện, đổi mới mục tiêu, quy trình giáo dục đào tạo, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đổi mới phương pháp dạy - học…Tập trung lãnh đạo đi vào chiều sâu các mặt công tác, các lĩnh vực nhiệm vụ chính trị của các học viện; tập trung giải quyết dứt điểm từng khâu yếu, mặt yếu, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đây là yêu cầu rất cơ bản của việc xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ trương, biện pháp đúng đi đôi với việc phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng đảng ủy viên, cán bộ, đảng viên thì nghị quyết mới đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Quốc phòng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và học viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy học viện trong Quân đội

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào chủ yếu được quyết định bởi sự nỗ lực vươn lên của mỗi đảng ủy, song có vai trò quan trọng, trực tiếp sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Do đó, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cần tăng cường lãnh đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy học viện. Thường xuyên bám sát thực tiễn và hoạt động của các đảng ủy học viện để phát hiện những vấn đề nảy sinh, từ đó có giải pháp giải quyết kịp thời, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện. Nắm chắc đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy các học viện, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo các học viện có chất lượng đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với hoạt động của các đảng ủy học viện trong Quân đội, coi trọng kiểm tra, giám sát ban thường vụ đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

 Các tổ chức đoàn thể trong học viện như công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ là nơi tập hợp phần lớn cán bộ đảng viên, chiến sĩ, học viên trong học viện; giáo dục, rèn luyện và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và nghị quyết của đảng ủy học viện về phát triển học viện, quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bởi vậy, cần phát huy mạnh mẽ vai trò và tạo thuận lợi cho các tổ chức tham gia hiệu quả vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy học viện. Để thực hiện được điều này, cần nhận thức sâu sắc vai trò các tổ chức đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ, học viên đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy học viện.

Các đảng ủy học viện cần tăng cường lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, các tổ chức đoàn thể tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để các tổ chức này tham gia nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện đạt kết quả. Tiến hành công việc này cần gắn với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội có đủ phẩm chất năng lực uy tín, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ và có khả năng tham gia có hiệu quả vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện. Hướng dẫn các tổ chức đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ, học viên về thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội, tạo thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ, học viên thực hiện tốt công việc này

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào là một nội dung rất quan trọng, cơ bản và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào là trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp ở các học viện nhằm thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nói chung, nghị quyết của đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào nói riêng.

_________________

Ngày nhận bài: 24-7-2023; Ngày bình duyệt: 28-7-2023; Ngày duyệt đăng: 14-10-2023.

(1) Đảng ủy Học viện Quốc phòng Cayxỏn Phômvihản: Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,  Nxb Nhà nước, Viêng Chăn, 2021, tr.11-12.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền