Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò và giải pháp tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:33
2608 Lượt xem

Vai trò và giải pháp tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào

SOMVANG PHONKHAMVONGSA
Nghiên cứu sinh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Bài viết làm rõ vai trò của việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào, bảo đảm các cán bộ này hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; nâng cao tính tích cực chính trị, chủ động, phát triển bản thân và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ này trong giai đoạn tới.
Từ khóa: đạo đức cách mạng; bồi dưỡng đạo đức cách mạng; cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền