Trang chủ    Thực tiễn    Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác giám sát đối với đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 15:30
2420 Lượt xem

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác giám sát đối với đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LLCT) - Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước ta, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 66 đảng bộ cấp trên cơ sở với trên một nghìn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (BTVTUQL). Công tác giám sát đảng viên trong đó có cán bộ thuộc diện BTVTUQL luôn được chú trọng.

 

(Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X)

Công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên diện BTVTUQL được Thành ủy coi trọng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên, cán bộ, chuyên viên thường xuyên dự họp nắm tình hình đối với các tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý; dự sinh hoạt tại các chi bộ. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy chấn chỉnh một số chi bộ sinh hoạt không nền nếp, nội dung sinh hoạt thiếu chiều sâu, hướng dẫn các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương.

Từ năm 2006 đến hết tháng 6 năm 2014 , Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề hơn 3 nghìn đảng viên, trong đó có 1.441 đồng chí là ủy viên các cấp (45,83%). Công tác giám sát được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, số lượng đảng viên và tổ chức đảng được giám sát qua từng năm tăng: Giai đoạn 2006 – 2010: 873 đảng viên,  trong đó 140 đồng chí  là ủy viên các cấp (16,03%); giai đoạn 2011 - 6 tháng đầu năm 2014: 2.271 đảng viên, trong đó hơn 1 nghìn đồng chí là cấp ủy viên các cấp (57,28%).

Nhiệm kỳ 2010-2015, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tiến hành giám sát chuyên đề đối với 42 tổ chức đảng và 46 đảng viên. Qua giám sát chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng (7,14%) và 6 đảng viên (13,04%).

Nội dung giám sát chủ yếu làviệc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; kê khai tài sản, thu nhập...Giám sát giúp cho cấp ủy, đảng viên phát huy ưu điểm; khắc phục hạn chế, thiếu sót, từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức đảng, giúp cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và ngăn ngừa vi phạm của đảng viên.

Tuy nhiên, công tác giám sát đối với đảng viên là cán bộ diện BTVTUQL vẫn còn những hạn chế, đó là:

-  Một số nội dung giám sát chưa đúng trọng tâm, chưa sát đối tượng.

Việc lựa chọn nội dung giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên là cán bộ diện BTVTUQL chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, cấp uỷ viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp uỷ cấp trên và cấp mình. Giám sát việc thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và Nhà nước; chấp hành quy chế làm việc của cấp uỷ đối với cấp uỷ viên cùng cấp; đảng viên là cán bộ diện BTVTUQL công tác ở các lĩnh vực quản lý Nhà nước như lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai và môi trường, tư pháp chưa được chú trọng đúng mức.

- Phương pháp giám sát còn máy móc, thiếu linh hoạt. 

Việc thực hiện phương pháp giám sát thường xuyên (trực tiếp và gián tiếp) theo Hướng dẫn số 06- của UBKT Trung ương về thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng chưa thuần thục. Cán bộ được phân công theo dõi chưa dự đầy đủ các hội nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới, nhất là ít dự các cuộc họp, hội nghị của ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành uỷ và không dự họp thường trực cấp uỷ cấp dưới. Khi dự các cuộc họp, hội nghị ít phát hiện sai phạm để kịp thời báo cáo cấp trên xem xét, cho ý kiến. Việc phát hiện những vấn đề cụ thể qua giám sát trực tiếp của cán bộ kiểm tra còn ít và chưa kịp thời. Việc theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác theo phân công giám sát thường xuyên của thành viên Uỷ ban và cán bộ kiểm tra có khi chưa thường xuyên, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Thành viên Uỷ ban và cán bộ kiểm tra được phân công tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ có lúc chưa đều. Bên cạnh đó, việc phát hiện những vấn đề cần trao đổi, góp ý đối với đối tượng kiểm tra, giám sát còn ít và thiếu mạnh dạn, nên việc tham gia đóng góp cho đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ còn hạn chế. Việc tiếp cận thông tin từ các tổ chức đảng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, các đoàn thể chính trị - xã hội, phản ánh của quần chúng, phương tiện thông tin đại chúng và đơn khiếu nại, tố cáo để nắm tình hình chấp hành kỷ luật đảng của cán bộ diện BTVTUQL còn ít, chưa kịp thời. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa bảo đảm thời gian theo quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ kiểm tra được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng được giám sát. Việc tổng hợp kết quả theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát chấp hành các thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, quyết định kỷ luật chưa thường xuyên và thiếu chặt chẽ nên chưa kịp thời nắm bắt tình hình khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

- Qui trình giám sát chưa nhất quán, chưa phù hợp

Việc thực hiện quy trình giám sát đối với cán bộ diện BTVTUQL theo chuyên đề chưa bảo đảm kế hoạch đề ra, thời gian hoàn thành kéo dài so với thời gian quy định tại Hướng dẫn số 06 của UBKT Trung ương. Vấn đề tổ chức họp đoàn giám sát để rút kinh nghiệm sau khi kết thúc chưa được thực hiện nền nếp.

Một số cuộc giám sát theo chuyên đề chậm văn bản hoá thông báo kết quả sau khi Thường trực Uỷ ban đã có nhận xét, đánh giá. Việc theo dõi và báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát trong việc chấp hành thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát theo chuyên đề, quyết định kỷ luật đôi lúc thiếu chặt chẽ, không kịp thời. Việc lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ giám sát thường xuyên trực tiếp và gián tiếp đối với cán bộ diện BTVTUQL bước đầu còn lúng túng, chưa nền nếp;…

Qua thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với đảng viên là cán bộ diện BTVTUQL của Uỷ ban Kiểm tra Thành  uỷ từ năm 2006 đến năm 2015, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ phải chủ động, tích cực tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành uỷ, Thành  uỷ quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương,  UBKT Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là đối với cán bộ diện BTVTUQL về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành kỷ luật của Đảng. Đây là điều kiện để Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Hai là, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy phải chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm theo hướng “giám sát phải mở rộng”; trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng là cán bộ diện BTVTUQL trên cơ sở bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố trong từng giai đoạn; xác định rõ lực lượng giám sát và yêu cầu thời gian hoàn thành nhiệm vụ giám sát.

Ba là, thành viên Uỷ ban và cán bộ kiểm tra phải tích cực nghiên cứu và nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám và thi hành kỷ luật trong Đảng nói chung và công tác giám sát nói riêng. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên là cán bộ diện BTVTUQL bảo đảm phương hướng, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, quy trình, quy định giám sát và quy chế làm việc. Bên cạnh đó, cần phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng và đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với đảng viên là cán bộ diện BTVTUQL.

Bốn là, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ phải chú trọng phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các thành viên Uỷ ban, cán bộ kiểm tra được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và các đoàn giám sát theo chuyên đề phát huy tốt vai trò trách nhiệm, quyền hạn, tính năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; định kỳ sơ kết, tổng kết và khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm là, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ, Thành uỷ kiện toàn nhân sự thành viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khi bị khuyết do yêu cầu của công tác điều động, luân chuyển. Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành  uỷ để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ được đi trao đổi, học tập kinh nghiệm, từ đó nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố.

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

 Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 12

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền