Trang chủ    Thực tiễn    Đảng bộ thành phố Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng
Thứ tư, 18 Tháng 1 2017 14:22
1275 Lượt xem

Đảng bộ thành phố Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng

(LLCT) – Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Thành uỷ Hải Phòng trong những năm qua đạt được nhiều kết quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng, vững mạnh. Song, cũng còn một số hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 35 tổ chức đảng trực thuộc Thành uỷ (trong đó có 8 đảng bộ quận, 7 huyện, 2 đảng bộ khối, 9 đảng bộ cấp trên cơ sở và 9 đảng bộ cơ sở (9 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở) với 1.436 tổ chức cơ sở đảng, tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 114.835 (tính đến 31-12-2015).

Đến tháng 10-2015, cán bộ diện Ban Thường vụ (BTV) Thành uỷ quản lý gồm 418 đồng chí. Trong đó, khối quận, huyện là 173 đồng chí; khối chính quyền là 106 đồng chí; khối đảng, đoàn thể thành phố 54 đồng chí; Đảng bộ khối và các Đảng bộ trực thuộc là 50 đồng chí; đơn vị phối quản là 35 đồng chí. Trình độ chuyên môn: tiến sỹ (24), thạc sỹ (126), đại học (266), cao đẳng (2); tuổi đời bình quân là 51 tuổi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 393; còn lại là trung cấp và tương đương.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Thành uỷ Hải Phòng đã xá định nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát là: “Hướng vào phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng, đi sâu kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chấp hành pháp luật của các tổ chức đảng và đảng viên”. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát nhiều hoạt động, như: kiểm tra phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kiểm tra thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI); kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở... Đặc biệt, Hải phòng là đơn vị được Trung ương chọn làm thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân ở 7 quận, 7 huyện và 70 phường, cấp ủy đã chủ động xây dựng chương trình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn và cơ quan nội chính cùng cấp. Nhiều đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết và trực tiếp chỉ đạo uỷ ban kiểm tra phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt.

Cấp ủy, các ban của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ thành phố đã tiến hành kiểm tra 7.497lượt tổ chức đảng và 28.316lượt đảng viên (trong đó 9.429 cấp ủy viên các cấp). Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ giám sát, cấp uỷ và các ban của cấp uỷ các cấp tiến hành giám sát 1.679 tổ chức đảng về nhiều nội dung. Các tổ chức đảng đã giám sát 5.963 đảng viên (trong đó 1.727 cấp ủy viên) về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; quy định những điều đảng viên không được làm; đạo đức lối sống, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Các tổ chức đảng đã giám sát 5.963 đảng viên (trong đó 1.727 cấp ủy viên) về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; quy định những điều đảng viên không được làm; về đạo đức lối sống, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Trong những năm tới, Thành ủy Hải Phòng xác định, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục tập trung vào phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cùng các cấp các ngành, các cơ quan tham mưu của Thành uỷ tổ chức thực hiện tốt: Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 14-NQ/TW “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng” và Kết luận số 72-KL/TW “Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”.

Để thực hiện tốt nội dung trên, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng tập trung vào các giải pháp sau: 

Một là, thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBKT Trung ương.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy phải quán triệt toàn diện, sâu sắc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và của thành phố. Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Đồng thời, phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị để giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng. Công tác kiểm tra là trách nhiệm của toàn Đảng, của các tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, không phải tổ chức nào, đảng viên nào cũng nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát. Do vậy, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức đảngtrực thuộc thành ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết, theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ .

Nhận thức đúng là điểm khởi đầu định hướng cho mọi hoạt động của tổ chức và cán bộ, đảng viên có hiệu quả. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Hậu quả của việc nhận thức không đúng là một trong những nguyên nhân tạo ra trì trệ, yếu kém trong công tác kiểm tra. Thành ủy Hải Phòng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát có hiệu quả, khuyến khích UBKT các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh khi được kiểm tra.

Hai là, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và công tác xây dựng Đảng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Mục đích tiến hành kiểm tra giám sát là nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ủy ban kiểm tra Thành ủy phải bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng để xác định chủ trương, biện pháp và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát cho phù hợp, nhất là kiểm tra đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm, được chặt chẽ, khoa học, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Thành phố; lấy kết quả công tác xây dựng đảng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thành phố là thước đo để đánh giá chất l­ượng, hiệu quả công tác kiểm tra.

Ba là, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên

Công tác kiểm tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong tự phê bình và phê bình, vai trò tiền phong gương mẫu, ý thức tự giác của cán bộ đảng viên đặc biệt là đội ngũ đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Bốn là, thực hiện kiểm tra, giám sát phải đảm bảo quy trình, khoa học và hiệu quả.

Trong công tác kiểm tra đã được được quy định một cách khoa học, chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện. Có thực hiện đúng quy trình, các bước trong tiến hành kiểm tra mới làm cho cuộc kiểm tra đạt hiệu quả thiết thực. Do vậy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy thường xuyên tổ chức hoạc tập các nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và quy trình tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban kiểm tra Trung ương, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, khoa học và hiệu quả.

Quán triệt sâu sắc quan điểm công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và nhằm phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, trong quá trình tổ chức thực hiện phải giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng, đạt mục đích hoàn thành nhiệm vụ chính trị và ổn định tình hình đơn vị.

Nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát của Thành uỷ Hải Phòng đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy két quả đạt được, Thành uỷ, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ nắm chắc tình hình nhiệm vụ, tích cực khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tăng cường công tác kiểm tra nhất là đối với cấp uỷ cùng cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố, góp phần xây dựng chính quyền thành phố Hải Phòng “liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Trần Văn Thiện

                                                          Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền