Trang chủ    Thực tiễn     Đảng bộ tỉnh Phú Yên ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý
Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 15:06
1219 Lượt xem

Đảng bộ tỉnh Phú Yên ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý

(LLCT) - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ rất nguy hiểm cho đất nước và dân tộc. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này là một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trước hết là của các cấp ủy; đối với đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì nhiệm vụ trước hết là của Tỉnh ủy.

 

Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên quản lý hiện có trên 220 đồng chí, đó là những cán bộ giữ cương vị lãnh đạo quản lý trong các cơ quan  đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, đảng ủy khối, quân đội, công an cấp tỉnh, cán bộ, chủ chốt cấp ủy, chính quyền cấp huyện … Đây là đội ngũ cán bộ có vị trí, vai trò then chốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ, cấp uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

Để đội ngũ cán bộ này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ, đảng viên ưu tú, là "công bộc" của nhân dân thì cùng với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phải đặc biệt coi trọng việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến” "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", chỉ rõ: đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao là một trong ba vấn đề cấp bách và là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài được toàn Đảng quán triệt triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong nội bộ” nhấn mạnh: "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước".

Nhận thức rõ nguy cơ từ tình trạng đó, những năm qua Tỉnh ủy Phú Yên luôn quan tâm, chú ý lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ, nhất là trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.

Các giải pháp được chú trọng thực hiện là: đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục các nội dung, yêu cầu về phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; duy trì thành nền nếp việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình; quản lý chặt chẽ, toàn diện và có hiệu quả hoạt động của cán bộ; cổ vũ, động viên và tạo thuận lợi cho cán bộ tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Nhờ đó, đại đa số cán bộ diện BTVTU Phú Yên quản lý có tư tưởng chính trị vững vàng; đảm bảo về đạo đức, lối sống. Nhiều cán bộ là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Tuy vậy, vẫn còn một số cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tỉnh đã phát hiện và xử lý kịp thời. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 6-2015, có 16 cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 2, cảnh cáo 7, cách chức 5 và khai trừ 2 cán bộ.

Ngoài số cán bộ đã phát hiện và xử lý, trong đội ngũ cán bộ vẫn còn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như: phai nhạt lý tưởng cách mạng; chưa tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; chưa thường xuyên tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác; thờ ơ trước những tư tưởng, quan điểm sai trái; "dĩ hoà vi quý" trong đấu tranh phê bình; cục bộ, kèn cựa, địa vị, xu thời, cơ hội, vụ lợi...

Bên cạnh đó, có những biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống như: thiếu tu dưỡng, rèn luyện; quan liêu, tham nhũng vặt, sử dụng tài sản công lãng phí; quan hệ nam nữ bất chính; có thái độ không đúng mực với nhân dân.

Về tình hình suy thoái tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU Phú Yên quản lý, qua khảo sát lấy ý kiến của 249 cán bộ chủ chốt liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cho thấy:

Có 12/249 cán bộ, chiếm tỷ lệ 4,82% tự nhận thấy mình có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Có 186/249 ý kiến, chiếm tỷ lệ 74,7% cho rằng việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý là cần thiết.

Những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý là sự suy yếu, giảm sút về những yêu cầu của đạo đức cách mạng, bao gồm: sự suy yếu, giảm sút về tinh thần hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; suy giảm về lòng kiên trung với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không đem hết tinh thần và sức lực phục vụ sự nghiệp của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân; đặt lợi ích cá nhân, địa phương, đơn vị lên trên lợi ích của đất nước và nhân dân; suy yếu, giảm sút về các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý đã và đang diễn ra với chiều hướng phức tạp và lan rộng ở nhiều lĩnh vực, nhiều đơn vị. Tình hình đó, gây hậu quả đáng kể về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng, cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Từ thực tế lãnh đạo đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ diện BTVTU quản lý, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm có tính gợi mở giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này là:

Một là, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý. Chỉ khi các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về vấn đề này thì mới có được chủ trương, quyết định và hành động đúng, đấu tranh đạt hiệu quả thực sự và bền vững.  

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ và các tri thức khoa học khác cho cán bộ.Đây là biện pháp quan trọng để đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức giữ vững lập trường chính trị và không hành động sai trái; đồng thời, trau dồi nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.

Ba là, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá, sử dụng cán bộ; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy.Để thực hiện giải pháp này đạt hiệu quả, trước hết Tỉnh ủy cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm cụ thể, thiết thực, trên cơ sở đó chỉ đạo chặt chẽ các tổ chức đảng, nhất là các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy về xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; phân công Ủy viên BTVTU phụ trách từng công việc và phụ trách các đơn vị trực thuộc; tăng cường kiểm tra việc thực hiện.

Thực hiện tốt việc gợi ý của BTVTU đối với tập thể đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc, cán bộ diện BTVTU quản lý trước khi viết kiểm điểm cá nhân, nhất là gợi ý về sai lầm, hạn chế, khuyết điểm cần tự phê bình và phê bình; duy trì việc sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đổi mới, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và duy trì thành nền nếp thường xuyên trong các tổ chức đảng. Bên cạnh đó, tỉnh ủy cần đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ diện BTVTU quản lý; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thểtỉnh và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bốn là, đề cao vai trò tự phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ diện BTVTU quản lý và tạo thuận lợi để cán bộ thực hiện.

Từng cán bộ diện BTVTU quản lý phải tích cực, chủ động, tự giác học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập kinh nghiệm về rèn luyện nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không sa vào suy thoái, lấy chính những vụ, việc tiêu cực, vi phạm của các cán bộ ở trong tỉnh cũng như cả nước làm bài học xương máu cho mình.

Bên cạnh đó, BTVTU và các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy cần xác định rõ trách nhiệm của mình là tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tự học tập, tự rèn luyện không sa vào cạm bẫy, suy thoái và góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ. Cần quan tâm giúp đỡ cán bộ khắc phục khó khăn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cũng như trong việc tự học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự học tập, tự rèn luyện nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ.

Năm là, phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và nhân dân tham gia ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.Đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lýđều là những cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện và tương đương, lãnh đạo,điều hành, quản lý và quyết định chất lượng hoạt động của các tổ chức này. Hằng ngày, họ tiếp xúc với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nên mọi hoạt động của họ thường được cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu và nắm được. Vì vậy, để góp phần thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ diện BTVTU quản lý, trước hếttừngtổ chức đóphải tích cực tham gia và tỉnh ủy cần coi trọng lãnh đạo phát huy vai trò của từng tổ chức trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của những cán bộ diện BTVTU quản lýở ngay cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, Tỉnh ủy lãnh đạo phát huy vai trò của từng tổ chức trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, nhất là phát huy vai trò của chính quyền tỉnh và chính quyền cấp huyện.

Sáu là, nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, các ban tham mưu của Tỉnh ủy, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, ngành ở Trung ương. Tỉnh ủy, nhất là BTVTU là chủ thể quản lý đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ, có vai trò rất quan trọng, chịu trách nhiệm trước tiên và cao nhất nếu để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ này. Do đó, việc lãnh đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý có đạt hiệu quả như mong muốn hay không, tùy thuộc vào chất lượng hoạt động của Tỉnh ủy và BTVTU. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng Tỉnh ủy, BTVTU, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, để các cơ quan này hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong lãnh đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ. Xây dựng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực sự là lực lượng nòng cốt của tỉnh ủy trong lãnh đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ. Xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động của các ban tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy với các cơ quan thanh tra, tư pháp trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ.Bên cạnh đó,Tỉnh ủy cần nhận thức đúng đắn và tranh thủ sự chỉ đạo, tạo thuận lợi của các ban, ngành ở Trung ương trong việc lãnh đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ.

Nguyễn Thái Học

                                                  Ủy viên Ban Thường vụTrưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền