Trang chủ    Thực tiễn    Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tập trung làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 17:18
1216 Lượt xem

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tập trung làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

(LLCT) - Việc tập trung làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó ở Quảng Ngãi bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra.

1. Tập trung làm tốt công tác tổ chức, cán bộ

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015- 2020, Tỉnh ủy đã ban hành các quy định cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác cán bộ: Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm trong tất cả các cơ quan của hệ thống chính trị; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt đề án tinh giản biên chế 6 đơn vị trực thuộc (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, UBKT Tỉnh ủy; Huyện ủy Sơn Hà, Tư Nghĩa; Tỉnh đoàn).

Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy định gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các nghị quyết, kết luận, quyết định để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh; ban hành Đề án tuyển chọn, bổ sung tạo nguồn cán bộ trẻ cấp tỉnh, huyện; thực hiện tuyển chọn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng hình thức thi tuyển. Từ năm 2013 đến 2016, toàn tỉnh đã tiếp nhận248 người có trình độ cao về công tác tại tỉnh; trong đó, có 2 tiến sĩ, 40 thạc sĩ, 194 bác sĩ, 12 cử nhân tốt nghiệp loại giỏi.

Công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ tiếp tục được đổi mới, mở rộng dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, bảo đảm phương châm “động” và “mở”, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên; quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các địa phương, sở, ban ngành; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, cơ bản bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch theo quy định.

Trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ chiếm 12,4%, dân tộc thiểu số chiếm 11,5%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 3,64%; nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ chiếm 16,22%, dân tộc thiểu số chiếm 9,01%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 7,14%. Hiện, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 34/259 đồng chí, chiếm 13,13%.

Từng bước khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, giảm được sức ỳ và sự thiếu hụt cán bộ chủ chốt. Tiêu biểu như Đảng bộ Huyện Bình Sơn: Hằng năm, Đảng bộ huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, với yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định, với phương châm vừa “mở”, vừa “động” và “liên thông”. Vì vậy, số cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao. Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tiễn, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đến nay, trong số 2.689 cán bộ khối cơ quan Đảng, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, có 31 người có trình độ thạc sĩ, 851 người có trình độ đại học. Ở các xã, thị trấn, trong số 522 cán bộ, 5 người có trình độ thạc sĩ, 227 người có trình độ đại học...

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ được thực hiện bảo đảm dân chủ, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của huyện và từng địa phương, đơn vị. Từ năm 2005 - 2016, Đảng bộ huyện đã điều động, luân chuyển 25 cán bộ từ huyện về xã; điều động 3 cán bộ từ xã về huyện; điều động, luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị, phòng ban 51 cán bộ. Gần đây nhất, Bình Sơn đã thành lập 3 tổ công tác, đưa 18 cán bộ của huyện về tăng cường cho các xã Bình Tân, Bình Chánh và Bình Long. Việc tăng cường cán bộ về cơ sở nhằm giúp các địa phương giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài trong những năm trước đây.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào thực chất hơn, khắc phục dần tình trạng nể nang; công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho cả trước mắt và lâu dài; chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời.

Quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định và có tính chiến lược; gắn điều động, luân chuyển với việc sắp xếp, bố trí cán bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,…

Với hàng loạt chủ trương và biện pháp tích cực trên, công tác cán bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 25.133 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện; trong đó, có 45 chuyên viên cao cấp và tương đương, 623 chuyên viên chính và tương đương, 17.763 chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương 5.889 người, nhân viên và tương đương 813 người. Toàn tỉnh có 3.751 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó, sau đại học có 12 người, cao đẳng 130 người; trung cấp 1.737 người; sơ cấp 33 người; chưa qua đào tạo chỉ còn 344 người. Về trình độ chuyên môn, toàn tỉnh có 23 tiến sĩ, 999 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II có 38 người, chuyên khoa I có 251 người, đại học 13.743 người, cao đẳng 5.512 người, trung cấp 4.603 người.

2. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm thành các nghị quyết chuyên đề. Trong đó, Đảng bộ xác định rõ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, trước hết phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Theo đó, tháng 5-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 306 Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Theo đó, khi cùng vi phạm với tính chất, mức độ như nhau, người đứng đầu sẽ bị xử lý nặng hơn. Trách nhiệm của người đứng đầu còn thể hiện ở việc cấp trên chủ động hỗ trợ cấp dưới về phương pháp, biện pháp, lộ trình giải quyết, khắc phục những hạn chế; xây dựng phong trào, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định 306 đã khắc phục được tình trạng, trước khó khăn, thách thức, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý thường né tránh, đùn đẩy; người đứng đầu và cấp phó cơ quan, đơn vị, địa phương không phát huy hết trách nhiệm trước tập thể, chưa thật sự là đầu tàu gương mẫu, không làm tròn chức trách,… dẫn đến hiệu quả điều hành, quản lý thấp.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt là “chìa khóa” để các địa phương, đơn vị trong tỉnh đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác trong thời gian qua. Chẳng hạn, Đảng bộ Huyện Nghĩa Hành phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn; tăng cường đi cơ sở, tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; duy trì tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức tham vấn các bí thư chi bộ về công tác xây dựng Đảng; thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy. Trong từng nội dung đều gắn với quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó. Nhờ đó, huyện Nghĩa Hành cơ bản giải quyết xong bốn nhóm vấn đề, mười việc nổi cộm, tồn đọng trước đây, được nhân dân đồng tình, ủng hộ…Hay như Thanh tra tỉnh, năm 2016 đã tiếp nhận và xử lý 7.300 đơn thư các loại; giải quyết 305/351 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (86,9%)... Đây cũng là năm Thanh tra tỉnh giải quyết được số lượng đơn thư cao nhất từ trước đến nay, đạt được kết quả đó là do tác động từ Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Cùng với xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tập trung triển khai Nghị quyết "về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng;  xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm; rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới một số quy định, quy chế cho phù hợp tình hình thực tế; chỉ đạo các cấp ủy đảng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; gần dân, trọng dân, vì dân.

3. Một số hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Bên cạnh những bước tiến và kết quả đạt được, trong công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém mà Đảng bộ tỉnh cần tập trung khắc phục, đó là:

Một số chủ trương chưa được thực hiện nghiêm túc; chưa có sự phân công cụ thể cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra, đôn đốc nên chưa đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Tổ chức bộ máy chưa thực sự tinh gọn, nhiều nơi còn cồng kềnh, trùng lắp, chồng chéo, cắt khúc về chức năng, nhiệm vụ. Công tác cán bộ tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đánh giá cán bộ, công chức vẫn còn hình thức; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy đúng mức; công tác luân chuyển cán bộ chưa được thực hiện đồng bộ; số lượng cán bộ luân chuyển còn ít, có nơi chưa thực hiện được luân chuyển cán bộ; việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Cơ cấu đội ngũ cán bộ các cấp chưa cân đối; tỷ lệ nữ, dân tộc, cán bộ trẻ ở một số nơi chưa bảo đảm; còn tình trạng hẫng hụt đội ngũ kế cận; thiếu lực lượng cán bộ trẻ có tâm, đủ tầm, quyết liệt đổi mới, sáng tạo. Đánh giá và quản lý cán bộ vẫn là khâu yếu; nhiều nơi đánh giá cán bộ chung chung, hình thức; thiếu khoa học, có biểu hiện thành tích; có nơi tổ chức đảng và lãnh đạo nắm không chắc, đánh giá không trúng, thiếu khách quan… Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ chưa thực sự xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ; chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ gắn với nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãisẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

-Rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định, bảo đảm phát huy tính chủđộng, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơquan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổchức đối thoại, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghịchính đáng của nhân dân. Ủy viên Ban Thường vụcấp ủy các cấp phụtrách địa bàn, lĩnh vực phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc vàchịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quảNghịquyết Hội nghịTrung 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sựsuy thoái vềtưtưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tựdiễn biến", "tựchuyển hoá" trong nội bộ và các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng việc thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với tinh giản biên chế. Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp.

- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức, nghỉ việc đối với cán bộ nhũng nhiễu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ; yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ theo hướng tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch, công tâm; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng. Công khai lĩnh vực công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý kiến, thể hiện tín nhiệm.

- Thực hiện tốt quy hoạch cán bộ gắn với đẩy mạnh luân chuyển cán bộ; kết hợp luân chuyển cán bộ với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương và điều chuyển cán bộ đã ở vị trí lãnh đạo, quản lý trên 8 năm; xử lý và thay thế kịp thời cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ, kém hiệu quả trong công tác. Xây dựng Quy hoạch cán bộ phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch, dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm, bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải bảo đảm tiêu chuẩn, nhất là chú trọng phẩm chất, đạo đức và năng lực thực tiễn, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện các chính sách bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ theo quy định của Trung ương,…

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý quy hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

__________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Báo cáo số 14-BC/TU, ngày 2- 12- 2015 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016

2. Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Báo cáo số 122-BC/TU, ngày 5- 12- 2016 việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017

3.Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Báo cáo số 181-BC/TU, ngày 29- 6- 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

4. “Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 9”, báo Quảng Ngãi điện tử, ngày 12- 10- 2017

5. Bá Sơn: Bình Sơn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, báo Quảng Ngãi điện tử, ngày 7-10-2017

6. Hoàn Lâm, Minh Trí: Quảng Ngãi nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, báo Nhân Dân điện tử, ngày 14- 7- 2017

Phan Đặng Nhân Ái

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

Các bài viết khác