Trang chủ    Thực tiễn    Một số giải pháp chủ yếu về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý
Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 19:21
2882 Lượt xem

Một số giải pháp chủ yếu về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý

(LLCT)- Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, sâu sát và tích cực của Tỉnh ủy Quảng Bình, công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý đã đạt được những thành công nhất định, bảo đảm các mục tiêu đề ra; khắc phục được tình trạng hẫng hụt, khép kín trong từng địa phương, từng ngành, đồng thời tăng cường cán bộ cho cấp huyện.

Đội ngũ cán bộ được luân chuyển trưởng thành nhanh chóng và toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng là nguồn bổ sung cho các chức vụ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý khá toàn diện và vững vàng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ này, đã và đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, chủ chốt của tỉnh và của các thành, huyện, thị.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) quan tâm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, động viên, khích lệ tinh thần tích cực phấn đấu, rèn luyện trong cương vị mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, cán bộ được luân chuyển thấy được bổn phận và trách nhiệm trong cương vị đang đảm nhận, ra sức phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh những mặt ưu điểm nêu trên, công tác luân chuyển cán bộ diện BTVTUQuảng Bìnhquản lý vẫn còn một số hạn chế, yếu kém sau đây:

Công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về luân chuyển cán bộ, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở xã, phường, thị trấn chưa thường xuyên. Nhiều cấp ủy chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý một cách cụ thể, rõ ràng; tổ chứcquán triệt nghị quyết còn hình thức, chiếu lệ. ... Vì vậy, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa thống nhất, hiểu chưa đầy đủ vị trí, ý nghĩa, nội dung của công tác luân chuyển cán bộ.

-  Một số cán bộ được luân chuyển vẫn còn băn khoăn, lo lắng, chưa thực sự yên tâm công tác, vì chưa rõ sau khi hết thời gian luân chuyển sẽ công tác ở đâu, đảm nhận cương vị gì.

-Công tác tổ chức, triển khai thực hiện luân chuyển còn nhiều lúng túng, bất cập.

- Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ được luân chuyển chưa được tiến hành thường xuyên, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra chủ yếu dựa vào cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nơi cán bộ luân chuyển đến. Hàng năm ít tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát dành riêng cho đối tượng cán bộ được luân chuyển đểnắm tình hình cán bộ luân chuyển.

- Công tác đánh giá cán bộ trước, trong và sau luân chuyển đã được quan tâm, tuy nhiên vẫn chưa đúng mức. Trong đánh giá cán bộ, có lúc, có nơi chưa thực sự khách quan. Việc bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển còn những bất cập.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng kế hoạch luân chuyển dài hạn còn chậm và lúng túng, chất lượng thấp; việc phối hợp các khâu của công tác cán bộ chưa đồng bộ; nhiều nơi còn có biểu hiện tính hình thức; quy trình luân chuyển cán bộchưa được thực hiện nghiêm túc; chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển chưa đảm bảo; việc kiểm tra, giám sát cán bộ luân chuyển chưa thường xuyên... Để phát huy những việc đã làm được, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao chất lượng công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, trước hết là của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Cán bộ diện BTVTUquản lý là những cán bộ chủ chốt cấp thành phố, huyện, thị xã và các cơ quan đơn vị cấp huyện. Họ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển toàn diện, vững chắc về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nhất là Tỉnh ủy, BTVTU, các cấp ủy trực thuộc, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủyquản lý trong quy hoạch luân chuyển, cần thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Thứ nhất, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước hết của Tỉnh ủy, cấp ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ trong diện BTVTUquản lý về luân chuyển cán bộ.

Để có giải pháp đúng và thực hiện có kết quả việc luân chuyển cán bộ, trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên cần phải có sự thống nhất về nhận thức, sự hiểu biết thấu đáo, sâu sắc về chủ trương luân chuyển cán bộ.

Cần tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có vai trò quyết định và trách nhiệm cao đối với luân chuyển cán bộ và những cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp đến công việc này, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy.Đối với bản thân cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tuổi có đủ trình độ, có triển vọng, cần nhận thức sâu sắc rằng, việc luân chuyển là một điều kiện, cơ hội để rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, là một dịp tốt để kiểm nghiệm lại những kiến thức khoa học đã được học tập, nghiên cứu; luân chuyển cán bộ là bước tiếp tục có hiệu quả và rất cần thiết của quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thứ hai, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết trong các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Tổ chức quán triệt lại nội dung Nghị quyết số 11 và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp và trong các tổ chức đảng thông qua các cuộc sinh hoạt đảng. Bởi vì, trong những năm qua, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã triển khai tương đối tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết 11 và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đến các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tuy vậy, vấn đề nhận thức về những nội dung cụ thể còn hạn chế, nhiều cán bộ, đảng viên chưa hiểu rõ mục đích, yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ, còn sự lẫn lộn giữa luân chuyển với điều động, luân chuyển với tăng cường cán bộ, thậm chí có cả những người làm công tác tổ chức cán bộ cũng chưa nắm vững về phương châm, nguyên tắc, quy trình tiến hành luân chuyển cán bộ.

Thứ ba, nhận thức sâu sắc những kinh nghiệm về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được tổng kết để vận dụng vào công tác luân chuyển cán bộ trong những năm tới

Tỉnh ủy cần chỉ đạo chặt chẽ, để việc phổ biến những kinh nghiệm đã đúc kết được, vận dụng tốt những kinh nghiệm đó vào công tác luân chuyển cán bộ.

Thứ tư, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị về luân chuyển cán bộ

2. Gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển cán bộ với thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ sau luân chuyển

Để có đội ngũ cán bộ có chất lượng đáp ứng yêu cầu, cần thực hiện tốt và đồng bộ các khâu của công tác cán bộ.

Trước hết phải làm tốt việc đánh giá cán bộ. Bởi vì, đánh giá cán bộ là để nắm được hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và hiểu được cán bộ về nhiều mặt; để làm chỗ dựa trong lựa chọn cán bộ, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ; qua đánh giá sẽ thấy được ưu điểm, khuyết điểm và xu hướng phát triển của cán bộ.

Như vậy, mối quan hệ giữa đánh giá và luân chuyển cán bộ là mối quan hệ biện chứng. Đánh giá có đúng thì luân chuyển mới đúng. Đánh giá sai cán bộ thì luân chuyển sẽ gây khó khăn cho cán bộ và địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo nguyên tắc, luân chuyển phải dựa trên quy hoạch. Quy hoạch cán bộ là sự tạo nguồn cán bộ, tạo sự chủ động trong công tác cán bộ. Trên nền tảng xây dựng tốt quy hoạch mới luân chuyển có hiệu quả.

Quá trình tiến hành quy hoạch phải vừa “mở”, vừa “động”, tạo động lực và môi trường bình đẳng cho những người có khả năng ngang nhau có cơ hội rèn luyện, phấn đấu, tự khẳng định về phẩm chất và năng lực của mình; thường xuyên điều chỉnh quy hoạch theo sự phát triển của từng cán bộ và sự biến động của nhiệm vụ chính trị, không được coi quy hoạch là “bất biến”, chỉ làm một lần là xong.Xây dựng quy hoạch cần đặc biệt coi trọng về tiêu chuẩn.

3. Thực hiện quy trình luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý một cách nhất quán, khoa học và nghiêm túc

Đây là việc làm rất cần thiết, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ. Để thực hiện có hiệu quả nội dung này cần tập trung vào xây dựng, ban hành quy trình luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý và đưa vào thực hiện; tổng kết rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh quy trình đã được ban hành.

Chú trọng đánh giá và tổng kết thựchiện về luân chuyển cán bộdiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây là giải pháp rất cần thiết để thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộdiện BTVTU Quảng Bình quản lý trong những năm tới. Qua tổng kết kinh nghiệm, Tỉnh ủy, BTVTU Quảng Bình sẽ thấy được những ưu điểm để phát huy, nhất là những khuyết điểm, yếu kém để có biện pháp khắc phục. Quan trọng hơn là, rút ra được những kinh nghiệm thành công, bổ ích để vận dụng đưa công tác luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý đạt kết quả cao hơn trong những năm tới. Đồng thời, rút ra những kinh nghiệm chưa thành công để tránh trong quá trình luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý; thấy rõ những bất cập để chủ động tìm biện pháp giải quyết, đưa công tác luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý đạt thành tựu lớn hơn.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện luân chuyển cán bộ

Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần duy trì thành nền nếp việc kiểm tra định kỳ trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hằng năm đối với các cấp ủy trực thuộc về thực hiện chủ trương, kế hoạch của BTVTU về luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý; có thể thành lập đoàn kiểm tra hoặc trực tiếp bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra cấp ủy trực thuộc về thực hiện những nội dung nêu trên, hoặc yêu cầu cấp dưới, cá nhân cán bộ được luân chuyển báo cáo bằng văn bản cho BTVTU. Cần coi trọng sử dụng hình thức kiểm tra đột xuất đối với cấp ủy trực thuộc và cán bộ luân chuyển về thực hiện chủ trương, kế hoạch của BTVTU và về thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại nơi luân chuyển.

Công tác luân chuyển cán bộ không phải là vấn đề mới, song do sự thay đổi của điều kiện, hoàn cảnh và được đặt trong ra trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước với những yêu cầu, mục tiêu hoàn toàn mới. Do đó, những chế độ, chính sách, bước đi, quy trình, thủ tục đã khác xa các giai đoạn cách mạng trước đây, đòi hỏi phải được hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất mới có thể đạt hiệu quả.

Ban Tổ chức Trung ương cần quan tâm công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Tỉnh ủy để kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ những thành quả đạt được, đồng thời, kiên quyết nhắc nhở, uốn nắn và hướng dẫn khi gặp những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc có những biểu hiện sai lệch.

Cùng với việc tăng cường vai trò hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo của các cơ quan cấp trên mà trực tiếp nhất là Ban Tổ chức Trung ương, sự động viên, khích lệ của BTVTUQuảng Bình đối với những thành tựu đạt được trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTVTUquản lý thì phải coi trọng công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh những hành vi, việc làm sai trái tác động xấu đến việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.

5. Xây dựng một số chính sách cán bộ đặc thù, tạo thuận lợi cho luân chuyển cán bộ

Hiện nay, chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển còn nhiều bất cập, nhất là chính sách nhà ở, chính sách thu nhập, điều kiện phương tiện làm việc. Những chính sách đó, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của cán bộ luân chuyển, ảnh hưởng đến công việc và đời sống của cán bộ.

Để giải quyết tốt những vấn đề nêu trên, trong thời gian qua tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực cố gắng, phát huy tính năng động, sáng tạo của địa phương, có nhiều cách làm hay. Mặc dù kinh phí hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển không nhiều, nhưng đã thể hiện được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với cán bộ luân chuyển. Qua đó, động viên khuyến khích họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của công tác luân chuyển cán bộdiện BTVTU Quảng Bình quản lý.

Để luân chuyển cán bộdiện BTVTU Quảng Bình quản lý đạt kết quả tốt, tỉnh cần triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đã được quy định đối với cán bộ luân chuyển. Đồng thời, trên cơ sở khả năng của tỉnh xây dựng chế độ hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ luân chuyển, nhất là những cán bộ luân chuyển về các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong suốt thời gian luân chuyển. Đối với những trường hợp luân chuyển về vùng đặc biệt khó khăn ngoài hỗ trợ hàng tháng còn được ưu tiên một số chính sách khác như: hỗ trợ 1 lần; nâng lương trước thời hạn, khám chữa bệnh, đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ tiền xe...

Cần bố trí quỹ biên chế dự phòng cho các cơ quan, đơn vị, nhất là các huyện, thị để thực hiện luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý. Quỹ biên chế dự phòng  các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc và giao cho ban tổ chức tỉnh ủy và sở nội vụ các tỉnh quản lý chặt chẽ.

Bên cạnh đó, cán bộ diện luân chuyển cần phát huy vai trò trách nhiệm; tự giác chấp hành quyết định luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền, coi đây là cơ hội  để được đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý; không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng luân chuyển đến những nơi khó khăn nhất để được rèn luyện và phấn đấu và trưởng thành đáp ứng mọi yêu cầu của tổ chức.Cần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn tại nơi luân chuyển để trưởng thành. Tránh tư tưởng thỏa mãn, không phấn đấu, không rèn luyện, tự cao, tự đại.

Qua quá trình thực hiện luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổng kết được những kinh nghiệm có giá trị: Một là, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc, nhất là của bí thư tỉnh ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc đối với  công tác luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý. Hai là, cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ luân chuyển, cán bộ, đảng viên, nhất là nơi cán bộ luân chuyển đến. Ba là, phải kết hợp chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ, nhất là kết hợp giữa khâu luân chuyển cán bộvới khâu đánh giá, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ. Bốn là, phải xuất phát từ thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị và phải có lộ trình, bước đi cụ thể. Năm là, phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong công tác luân chuyển cán bộdiện BTVTU quản lý.

Nguyễn Quang Trung

Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền