Trang chủ    Thực tiễn    Nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an đáp ứng yêu cầu mới
Thứ sáu, 25 Tháng 12 2020 13:51
111 Lượt xem

Nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an đáp ứng yêu cầu mới

(LLCT) - Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Bài viết phân tích thực trạng chất lượng đảng viên và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(1).Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng, cũng như sự trong sạch vững mạnh của từng tổ chức và toàn Đảng. Trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và ở Cục Đào tạo nói riêng, luôn đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức, uy tín, sức khỏe mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo sẽ góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, đặc biệt là đáp ứng được tiêu chí công an 4 cấp mà Bộ Công an đề ra.

Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Cục Đào tạo luôn coi trọng nội dung nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, của đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị.

Một là,số lượng đảng viên của Đảng bộ Cục Đào tạo ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu cán bộ, sắp xếp tổ chức.Hiện nay toàn Đảng bộ có trên hai trăm đảng viên.Cơ cấu đội ngũ đảng viên có sự trẻ hóa cho thấy sự chuyển giao thế hệ giữa đội ngũ đảng viên kỳ cựu thuộc lứa tuổi sinh ra trước giai đoạn đổi mới trong những năm 60 - 70 của thế kỷ trước với đội ngũ đảng viên được sinh ra sau khi đất nước chuyển mình đổi mới, nhất là số đảng viên sinh ra trong những năm 80 - 90.  

Hai là,sự giác ngộ chính trị của đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng lên, tuyệt đại đa số đảng viên là tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, không ngại khó khăn, gian khổ. Đa số đảng viên đã thể hiện sự giác ngộ cao về chính trị, không giao động trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, quyết liệt đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là,đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng, lối sống lành mạnh, yên tâm, tận tụy trong công việc, luôn luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao ; đại đa số đảng viên ý thức được trách nhiệm của người đảng viên, thể hiện đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh, nêu gương sáng về lối sống giản dị, khiêm tốn, tác phong công nghiệp, luôn luôn giữ mình không bị cám dỗ bởi vật chất, ảnh hưởng đến mặt trái của cơ chế thị trường, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bốn là,trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên của Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Đến nay, 100% đảng viên trong Đảng bộ có trình độ học đại học trở lên, phần lớn trong số đó có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư. Đây là một tỷ lệ cao so với nhiều đảng bộ khác trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng bộ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, do đó, trình độ học vấn của đội ngũ đảng viên của Đảng bộ không ngừng được nâng cao, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, đa số các đảng viên của Đảng bộ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.Những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt từ chỉ huy cấp phòng trở lên đến người đứng đầu là Bí thư Đảng ủy đồng thời cũng là thủ trưởng đơn vị luôn thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định và kế hoạch nhiệm vụ công tác công an theo từng năm; chỉ đạo tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để cơ quan, đơn vị thực hiện. Đa số các đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đã thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo sinh hoạt nội bộ thường xuyên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm; kiểm tra, đánh giá và giúp đỡ cán bộ, đảng viên; quản lý tốt cán bộ, đảng viên; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phát triển cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước ta hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên thì mặt trái của kinh tế thị trường cũng đang tác động rất lớn tới chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an. Một số đảng viên chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản; một số đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút về đạo đức, lối sống, tác phong, kỷ luật, điều này ảnh hưởng xấu tới chất lượng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an, ảnh hưởng tới hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân. Bên cạnh đó, mặc dù số lượng đảng viên của Đảng bộ có tăng so với giai đoạn trước nhưng chất lượng chưa đồng đều, năng lực của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ có mặt cũng chưa theo kịp so với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và nhiệm vụ đặt ra. Một số đảng viên trình độ, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhiệm vụ, thiếu ý thức phấn đấu vươn lên trong chuyên môn và công tác; một số đảng viên ý thức tổchức kỷluật chưa cao, ngại học tậplý luận chính trị, né tránh nhiệm vụkhi được phân công, ít chịu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng tính tiền phong gương mẫu chưa cao. Năng lực tham mưu của một số tổ chức đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhiệm vụ; việc phối họp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nắm tình hình đội ngũ đảng viên chưa sâu sát; công tác quản lý và kiểm tra đảng viên còn chưa thường xuyên, chưa kịp thời uốn nắn, việc tự phê bình và phê bình nhằm điều chỉnh đạo đức, tác phong công tác của đội ngũ đảng viên của cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành chưa thường xuyên, tính giáo dục và răn đe chưa cao.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, nhất là tinh thần Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Cục Đào tạo xác định nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tập trung vào các giải pháp sau:

Một là,nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò của đội ngũ đảng viên và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ phải tiến hành giáo dục đội ngũ đảng viên thường xuyên liên tục, gắn với yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu của công tác xây dựng đảng. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và hình thức giáo dục sát với từng đối tượng. Nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên phải toàn diện, vừa giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vừa bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn cho đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Nắm vững và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên. Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, kiên quyết không kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn, chưa đủ điều kiện, tín nhiệm thấp vào Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt các khâu, các bước, đảm bảo đúng thủ tục nguyên tắc, nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để phần tử xấu, cơ hội tìm cách chui vào Đảng. Coi trọng công tác quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên, nhất là việc rèn luyện đạo đức, lối sống và quan hệ xã hội bản thân và gia đình, quá trình công tác của đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa biến chất.

Hai là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo.Mỗi đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng.quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; bảo đảm tính hệ thống và liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương pháp đào tạo, phù hợp với tiêu chuẩn đảng viên để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của xây dựng đội ngũ đảng viên và gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công tác cán bộ.

Ba là, tăng cường quản lý, giáo dục tư cách đạo đức của đảng viên ở Đảng bộ Cục đào tạo. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên theo chế độ, thủ tục hành chính Đảng. Quản lý đảng viên thông qua thực hiện các chế độ quy định, thủ tục hành chính Đảng là biện pháp quan trọng. Nó giúp cho các cấp ủy, chi bộ hiểu được đầy đủ, kịp thời, chính xác về từng đảng viên và cả đội ngũ đảng viên. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Đây là nội dung cơ bản trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, bảo đảm cho đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chi bộ cần thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý học tập và tự học tập của đảng viên. Mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu và chương trình tự quản lý, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát thực hiện. Đây là biện pháp quan trọng thể hiện tính tích cực, chủ động và khoa học trong công tác quản lý đảng viên của Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng cùng tham gia quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Bốn là, đổi mới việc phân công nhiệm vụ cho đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo.Đảng ủy, chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Đào tạo Bộ Công an cần quan tâm đổi mới việc phân công nhiệm vụ cho đội ngũ đảng viên, cần xác định rõ đây là một biện pháp nhằm thử thách năng lực của đội ngũ đảng viên, từ đó có giải pháp và cách thức phân công nhiệm vụ cho đội ngũ đảng viên tốt hơn. Nội dung phân công nhiệm vụ cho đảng viên bao gồm: phân công đảng viên tham gia vào các hoạt động lãnh đạo đối với các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị; tham gia các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng; tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội.

Năm là,phát huy vai trò tự đào tạo, tự rèn luyện của đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo.Mỗi đảng viên phải tự giác, gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản, đạo đức của người cách mạng; khiêm tốn, giản dị, trong sáng, không hối lộ tham nhũng, đấu tranh chống tiêu cực trong Đảng, trong nhà trường và xã hội. Không vì lợi ích cá nhân, có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và trong xã hội; gương mẫu tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, không được lợi dụng sơ hở của pháp luật, chính sách của Đảng, của Nhà nước chưa đồng bộ để làm bất chính; luôn phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phải rèn luyện tính tổ chức kỷ luật, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tham gia đầy đủ sinh hoạt, chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, liên hệ mật thiết với quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng để phát triển mình, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng.

Sáu là, phát huy vai trò của đoàn thể chính trị - xã hội ở Cục Đào tạo, Bộ Công an trong việc tham gia nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo. Đảng ủy Cục Đào tạo cần lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn tích cực hơn nữa trong việc tham gia nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các tổ chức chính trị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Cục Đào tạo các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên như: xây dựng chương trình tập huấn, về nguồn, mở các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ thông qua các cuộc thi, tọa đàm chuyên đề… thông quá đó thu hút đội ngũ đảng viên tham gia.

Bảy là,tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo. Đảng ủy Cục Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo chi uỷ các chi bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thường xuyên chỉ đạo ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên, đột xuất theo chuyên đề, vụ việc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với các chi bộ thuộc Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp kịp thời đề nghị cấp ủy điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế bảo việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Đào tạo chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra đối với các đối tượng là chi ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, đi sâu kiểm tra những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh.

__________________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.113.

 

Nguyễn Thế Hùng

Cục Đào tạo, Bộ Công an

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền