Trang chủ    Thực tiễn    Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới
Thứ tư, 08 Tháng 9 2021 08:05
1887 Lượt xem

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới

(LLCT) - Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo hoạt động ở cơ sở. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng. Huyện Bình Chánh nằm phía Tây - Tây Nam của TP. Hồ Chí Minh, huyện có 15 xã và 1 thị trấn với diện tích 253 km2, dân số năm 2019 hơn 705 nghìn người.

Ảnh: UBND thị trấn Tân Túc, Bình Chánh

Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành côngcủa sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”(1). Thấm nhuần tinh thần đó, các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đã đạt một số kết quả tích cực.

Một là, năng lực quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của đảng bộ xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị được các đảng ủy xã, thị trấn ban hành kịp thời, bảo đảm yêu cầu, định hướng của cấp trên. Các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh luôn chú trọng và không ngừng nâng cao năng lực quán triệt đường lối, chủ trương; kịp thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có tính khả thi cho từng giai đoạn, nhiệm kỳ, vừa đảm bảo tính định hướng của Đảng, Nhà nước, của thành phố Hồ Chí Minh và của huyện Bình Chánh, vừa sát thực với đặc điểm cụ thể từng xã, thị trấn và từng địa bàn dân cư ở huyện Bình Chánh, tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn.

Hai là, năng lực xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng thực hiện được nâng cao. Các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án của đảng ủy xã, thị trấn không chỉ vận dụngsáng tạo,cụ thể hóa các đường lối,chủ trươngđổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thành phố Hồ Chí Minhvào thực tiễn địa phươngmà còn là kết quả của quá trìnhsơ kết,tổng kết thực tiễn trên địa bàncác xã, thị trấn. Đây chính là cơ sở để các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánhkhái quát hóa thànhcơ sởlý luận trong việc đề ra các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và của cấp ủy cấp trên,các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh không thụ động, rập khuôn, máy móc, mà luôn sáng tạo, vận dụng cho phù hợp với đặc điểm của xã, thị trấn với mục đích đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất. Kế hoạch, biện pháp cụ thể, sát hợp với thực tiễn đã mang lại những hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đời sống nhân dân ổn định và không ngừng được nâng cao. Trong giai đoạn 2015-2020, các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh đã ban hành trên 11 nghìn văn bản các loại, trong đó có trên 150 nghị quyết, trên 200 chỉ thị; trên 1.500 kế hoạch, trên 1.700 kết luận, còn lại là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác để lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh(2).

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ xã, thị trấn không ngừng được củng cố.Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng được Đảng ủy tập trung thực hiện, bảo đảm về nội dung, phong phú, đa dạng về hình thức. Công tác đảng viên được quan tâm thường xuyên và thực hiện có hiệu quả, hầu hết đảng viên đều thực hiện tốt 4 nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các đảng ủy xã, thị trấn đã kết nạp được 1.679 đảng viên, đạt 111,9% so với mục tiêu đề ra(3). Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đều đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém 2 năm liên tục; số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên chiếm tỉ lệ bình quân hằng năm trên 98,9%(4).

Ba là, năng lực vận động nhân dân không ngừng nâng cao, thu hút đông đảo nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự thống nhất, đồng tình ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố Hồ Chí Minh;

Trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh đã quán triệt nghiêm túc chủ trương nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác vận động nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Phát huy quyền làm chủ, đi đôi với mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở. Chăm lo, bảo vệ và đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân ở cơ sở.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn đã đạt kết quả tích cực. Các phương thức vận động, tập hợp nhân dân được cụ thể hóa, đa dạng hóa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên được quan tâm, chú trọng; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua phát triển sản xuất. Nhờ thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chất lượng, hiệu quả, nhiều chính sách, chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh được thực hiện đồng bộ, toàn diện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn trật tự an ninh nông thôn, đô thị trên địa bàn.

Bốn là, năng lực kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định lãnh đạo; kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên của các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh được cải thiện, nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả. Nhiệm kỳ 2015-2020, các đảng ủy và các ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn của huyện Bình Chánh đã giám sát 279 tổ chức đảng và 317 đảng viên; kiểm tra 289 tổ chức đảng và 322 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó trọng tâm về các giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã giám sát 290 tổ chức đảng và 279 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 50 tổ chức đảng và 109 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 241 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính, việc thu, trích nộp và sử dụng đảng phí 207 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra, giám sát, các đảng ủy xã, thị trấn và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xã, thị trấn đã xử lý kỷ luật 7 tổ chức đảng và 242 đảng viên, tăng 60 đảng viên so với nhiệm kỳ trước, nội dung kỷ luật liên quan đến việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, quản lý sử dụng đất đai, xây dựng(5).

Năm là, năng lực lãnh đạo tự chỉnh đốn, xây dựng nội bộ đảng bộ xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh ở huyện Bình Chánh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng của đất nước và quốc tế, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc; phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động. Kết quả trung bình hằng năm, tỉ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt từ 95 đến 100%; tổ chức 20 lớp sơ cấp chính trị với 1.267 học viên; 48 lớp cảm tình đảng với 2.994 học viên; 40 lớp đảng viên mới với 2.876 học viên và 31 lớp hiệp quản với 2.524 học viên(6).

Các đảng ủy xã, thị trấn lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khắc phục tình trạng yếu kém, khuyết điểm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác phát triển đảng viên, bám sát Đề án số 02-ĐA/HU ngày 16-4-2014 về tạo nguồn kết nạp đảng viên tại chi bộ ấp - khu phố giai đoạn 2014-2015 và những năm tiếp theo. Các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình kết nạp Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả công tác kết nạp đảng viên hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra(7).

Thực hiện tốt công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt của các xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. Kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã quy hoạch 47 chức danh bí thư đảng ủy xã, 54 phó bí thư đảng ủy, 38 chủ tịch HĐND xã, 39 phó chủ tịch HĐND, 44 chủ tịch UBND, 122 phó chủ tịch UBND; nhiệm kỳ 2020-2025 đã quy hoạch 32 bí thư đảng ủy xã, 43 phó bí thư đảng ủy, 33 chủ tịch HĐND xã, 48 phó chủ tịch HĐND, 34 chủ tịch UBND, 79 phó chủ tịch UBND(8). Trên cơ sở danh sách quy hoạch được phê duyệt, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo của các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh trong thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: Việc quán triệt, vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, quy định của thành phố Hồ Chí Minh và của huyện Bình Chánh vào tình hình cụ thể của một số xã, thị trấn chưa bám sát thực tiễn, thiếu tính đặc thù, còn rập khuôn, máy móc, chưa thể hiện đặc điểm riêng. Một số đảng ủy xã, thị trấn chưa quan tâm việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển ngành, lĩnh vực; nếu có thì thiếu tính đột phá.

Những hạn chế về năng lực lãnh đạo, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, dẫn đến một số đảng ủy xã, thị trấn không đủ sức phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chậm đổi mới, tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục chưa cao. Một số đảng ủy xã, thị trấn chưa thực sự coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, còn tồn tại “tư duy nhiệm kỳ”.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có lúc chưa sát đối tượng, chưa thường xuyên; các phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động còn đơn điệu, thiếu sức hấp dẫn, thuyết phục. Việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động có lúc chưa hiệu quả, thiếu sự linh hoạt trong nội dung và phương thức tập hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết chưa được chú trọng đúng mức, còn nhiều hạn chế; chưa kịp thời nhắc nhở, phê bình các tổ chức đảng thiếu nghiêm túc trong tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên,...

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới, các đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh cần thống nhất nhận thức và thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên một cách toàn diện gắn với hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao.Trên cơ sở nắm vững quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII về xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, các cấp ủy, chi bộ cần đề ra chủ trương, giải pháp giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác.

Gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng cho bí thư, cấp ủy viên các cấp. 

Đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Đồng thời, quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cán bộ, đảng viên thực hiện nói đi đôi với làm; chấp hành nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương để quần chúng noi theo; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiến hành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từng cấp ủy xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, tập trung củng cố, xây dựng các chi bộ trực thuộc, chi bộ ấp, khu phố. Bố trí đầy đủ các chức danh cán bộ cơ sở, từng bước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đối với cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách của xã, thị trấn.

Ba là, nâng cao chất lượng và cải thiện nội dung sinh hoạt đảng, nhất là việc sinh hoạt ở các chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, tập trung giải quyết các vấn đề chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ đảng viên. Phấn đấu đảng viên tham gia sinh hoạt đảng đầy đủ, nghiêm túc, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo toàn diện.

Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nòng cốt của đảng viên trong các hoạt động tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát triển đảng đối với quần chúng hội viên các tổ chức đoàn thể cơ sở. Đổi mới việc ra nghị quyết của cấp ủy cơ sở, bảo đảm tính khoa học, khả thi, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; tập trung những vấn đề lớn, trọng tâm, những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, quyền lợi của nhân dân. Lãnh đạo chặt chẽ việc quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy trong chính quyền và đoàn thể ở cơ sở.

Năm là, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức, tập hợp và vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức, bố trí cán bộ của từng tổ chức bảo đảm có trình độ, năng lực, có uy tín, nhiệt tình công tác, có khả năng vận động và tập hợp được quần chúng. Tập trung củng cố, kiện toàn các chi, tổ, hội và phát triển hội viên, đoàn viên ở ấp, khu phố, đa dạng hóa các hình thức hoạt động. Phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn viên, hội viên trong các phong trào và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là tham gia thực hiện tốt phong trào tự quản và các hoạt động xã hội hóa ở cơ sở.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tư tưởng chỉ đạo: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, hướng trọng tâm vào kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng kiện toàn ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh việc thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, những đơn vị yếu kém kéo dài; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; động viên, khuyến khích tổ chức, cá nhân tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thật sự trong sạch vững mạnh.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy xã, thị trấn là yêu cầu cơ bản, quan trọng, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng các đảng bộ xã, thị trấn ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

__________________

 (1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr. 34.

(2), (3), (5), (6), (8) Huyện ủy Bình Chánh: Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bình Chánh, 2020, tr.20, 28, 30, 27, 26.

(4) Năm 2017: Tổng số cán bộ được đánh giá: 260 đồng chí (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15 đồng chí, chiếm tỉ lệ 5,77%; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 207 đồng chí, chiếm tỉ lệ 79,62%; hoàn thành nhiệm vụ: 31 đồng chí, chiếm tỉ lệ 11,92%; không hoàn thành nhiệm vụ: 07 đồng chí, chiếm tỉ lệ 2,69%). Năm 2018: Tổng số cán bộ được đánh giá: 268 đồng chí (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 30 đồng chí, chiếm tỉ lệ 11,19%; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 204 đồng chí, chiếm tỉ lệ 76,12%; hoàn thành nhiệm vụ: 27 đồng chí, chiếm tỉ lệ 10,08%; không hoàn thành nhiệm vụ: 07 đồng chí, chiếm tỉ lệ 2,61%). Năm 2019: Tổng số cán bộ được đánh giá: 258 đồng chí (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 34 đồng chí, chiếm tỉ lệ 13,18%; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 198 đồng chí, chiếm tỉ lệ 76,74%; hoàn thành nhiệm vụ: 19 đồng chí, chiếm tỉ lệ 7,37%; không hoàn thành nhiệm vụ: 07 đồng chí, chiếm tỉ lệ 2,71%).

(7) Năm 2010: kết nạp 262/180 đảng viên đạt tỉ lệ 146%; năm 2011: kết nạp 300/250 đảng viên đạt tỉ lệ 120%; năm 2012: kết nạp 338/250 đảng viên đạt tỉ lệ 135%; năm 2013: kết nạp 324/250 đảng viên, tỉ lệ 130%; năm 2014: kết nạp 284/250 đảng viên đạt tỉ lệ 114%; năm 2015: kết nạp 333/250 đảng viên đạt tỉ lệ 133%; năm 2016: kết nạp 287/300 đảng viên đạt tỉ lệ 96%; năm 2017: kết nạp 372/300 đảng viên, đạt tỉ lệ 124%; năm 2020 kết nạp được 375/300 đảng viên, đạt 125% so với chỉ tiêu.

Huỳnh Văn Bình

 Học viên cao học K25, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền