Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm “Dân là gốc” trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 10:16
984 Lượt xem

Quan điểm “Dân là gốc” trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

TS PHAN MẠNH TOÀN

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: “Dân là gốc” là một trong những nội dung phản ánh quan điểm của Đảng ta về mục tiêu, động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những nội dung toàn diện và sâu sắc của quan điểm “dân là gốc” trong Văn kiện Đại hội XIII sẽ tiếp tục định hướng công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Văn kiện Đại hội XIII; dân là gốc; lấy dân làm gốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền