Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:07
5376 Lượt xem

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

TS NGUYỄN ANH TUẤN

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS PHẠM TỐ UYÊN

Trường Chính trị tỉnh Nam Định

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là một trong những nguyên lý cơ bản trong di sản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết trình bày, phân tích quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự bổ sung, phát triển của V.I.Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua đó khẳng định giá trị, ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này.

Từ khóa: tính phổ biến; tính đặc thù; chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền