Trang chủ    Thực tiễn    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cộng đồng quốc tế
Thứ tư, 23 Tháng 11 2022 10:14
7456 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cộng đồng quốc tế

(LLCT) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ra quốc tế, trong thời gian qua, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần vào thành công chung của công tác tuyên truyền lý luận của Đảng đến cộng đồng quốc tế. Bài viết khái quát một số kết quả trong công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh.

Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh - Ảnh minh họa: LLCT

1. Tạp chí Lý luận chính trị là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận của hệ thống chính trị, trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị, tuyên truyền tư tưởng, lý luận của Đảng và Nhà nước.

Để phục vụ cho việc truyền bá rộng rãi quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và các công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của các nhà khoa học Việt Nam trên phạm vi quốc tế, từ năm 2014, Tạp chí đã xuất bản thêm hai ấn phẩm, bao gồm ấn phẩm tiếng Anh với đối tượng chính là các cơ quan đại diện, các Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài ở Việt Nam và các đối tác nước ngoài của Học viện; ấn phẩm điện tử hướng tới đông đảo đối tượng bạn đọc ở cả trong và ngoài nước, nhằm đa dạng hóa kênh thông tin, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận Tạp chí.

Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh có đối tượng độc giả là người nước ngoài, nên thông tin càng cần phải chính xác, chọn lọc để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài ở cả trong và ngoài nước có thể tiếp cận và tìm hiểu các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, cũng như thông tin về hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Việt Nam nói chung và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng.

Từ năm 2014 đến nay, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh đã đạt được một số thành tựu nhất định, đã xuất bản đều đặn một số mỗi quý, Tạp chí được in màu, trình bày sinh động, đến nay đã xuất bản tổng số 34 số. Các bài viết bám sát tôn chỉ, mục đích, nội dung đa dạng, cập nhật những thông tin về tình hình chính trị - xã hội của đất nước, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần làm tốt công tác truyền thông đối ngoại của Học viện đến các đối tác quốc tế.

Năm 2020, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh đã đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng Thông tin đối ngoại toàn quốc. Giải thưởng là sự khích lệ, ghi nhận đối với những đóng góp của Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh trong công tác thông tin đối ngoại của đất nước.

2. Đại hội XIII của Đảng đã đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân ta. Đại hội đã đưa ra những quyết định có tính chất quan trọng, then chốt, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Những nhận thức mới được nêu ra tại Đại hội XIII của Đảng là những vấn đề lý luận cần được làm sáng tỏ, cần được luận giải đầy đủ để khẳng định sức ảnh hưởng, tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội XIII trong bối cảnh mới; chứa đựng cả tầm vóc tư tưởng - lý luận, năng lực định hướng chính sách và chỉ đạo thực tiễn; xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, hệ quan điểm, các mối quan hệ lớn có tính quy luật của thời kỳ quá độ lên CNXH, khái quát sâu sắc hệ thống các bài học, những đánh giá tổng kết về lý luận và thực tiễn sau hơn 35 năm đổi mới.

Với lượng thông tin lý luận và thực tiễn đồ sộ, sinh động, có tính chất hệ trọng, then chốt đối với sự phát triển bền vững đất nước, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông vào cuộc. Các cơ quan báo chí phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, cập nhật thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, không chỉ trong thời gian diễn ra Đại hội, mà quan trọng là duy trì, phát huy tinh thần Nghị quyết Đại hội, tạo sức ảnh hưởng, lan tỏa, để Nghị quyết được quán triệt sâu rộng, thực sự trở thành kim chỉ nam cho các cấp, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII là cơ sở quan trọng để thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thông qua tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan báo chí sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để kịp thời thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”,góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống;tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, chính trị, hành động trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là những kết quả sau:

Một là, việc tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ra quốc tế được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học.

Cấp uỷ, Ban lãnh đạo Tạp chí đã trực tiếp lãnh đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, biên tập viên Tạp chí tiếng Anh về nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Tạp chí Lý luận chính trị đã sớm có kế hoạch triển khai chuyên mục Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống trên tất cả các ấn phẩm tạp chí tiếng Việt, tiếng Anh và điện tử, tạo sự đồng bộ, thống nhất và đa dạng trong phương thức tuyên truyền.

Để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến với đối tượng độc giả quốc tế, từ số 28, tháng 6-2021, Tạp chí đã mở Chuyên mục Bringing The Resolution of The 13th National Party Congress into Reality trên ấn phẩm tiếng Anh Political Theory và duy trì chuyên mục đều đặn. Tính đến tháng 10-2022, Tạp chí tiếng Anh đã duy trì chuyên mục trên 6 số tạp chí với 25 bài viết.

Hai là, các bài viết bám sát định hướng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

Các bài viết tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh được tuyển chọn từ những bài viết trên Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Việt. Vì vậy, các bài viết đều bảo đảm không sai sót về nội dung tư tưởng, là những nghiên cứu công phu, không chỉ mang giá trị tuyên truyền mà còn có giá trị tham khảo đối với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Tạp chí đã đăng tải bài viết của GS, TS Trần Văn Phòng đăng trong số 29 (tháng 6-2021): Những đột phá chiến lược trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Strategic breakthroughs in the Draft Documents submitted to the 13th National Party Congress). Trong đó phân tích, làm rõ các đột phá chiến lược, bao gồm đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực, đột phá về hạ tầng, được nêu trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều bài viết phản ánh tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội; đặc biệt, có những bài viết tập trung phân tích những điểm mới, đột phá của Đại hội XIII của Đảng. Có thể kể đến bài viết của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Anh trong số 29 (tháng 6-2021): Hoàn thiện các đột phá chiến lược để phát triển nhanh và bền vững (Accomplish the strategic breakthroughs for the rapid and sustainable development of Vietnam); bài viết của TS Lê Thị Thu Mai trong số 31 (tháng 12-2021): Quốc hội khóa 15 với trọng trách xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đất nước (15thNational Assembly with the responsibility of building and perfecting the national development institution) cụ thể hóa nội dung về đổi mới, xây dựng và hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đảng ta đã xác định tại Đại hội XIII.

Các nội dung, tuyến bài được lựa chọn đa dạng, phù hợp với đối tượng độc giả làm việc tại các cơ quan, tổ chức học thuật, nghiên cứu quốc tế, các cơ quan đối ngoại, các tổ chức nước ngoài. Trong đó, các chủ đề về đổi mới hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, tư duy mới của Đảng về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, chủ trương của Đảng về phát triển đổi mới sáng tạo, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại... là những nội dung quan trọng mà Tạp chí tiếng Anh tập trung đăng tải.

Một số bài tiêu biểu như bài viết của PGS, TS Dương Trung Ý trong số 32 (tháng 3-2022) với nội dung đổi mới mô hình lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng (Grasping thoroughly and implementing effectively viewpoints of The 13th Party Congress on innovation of leadership mode, improving leadership and ruling capacity of the Party). Số 33 (tháng 6-2022), PGS, TS Nguyễn Văn Giang có bài viết bàn về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (Renewing the Party’s leadership and ruling modes - An awareness development in the 13th National Party Congress). Hay số 29 (tháng 6-2021), PGS, TS Nguyễn Thanh Tuấn có bài nghiên cứu, phân tích về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được trình bày trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng(Development mechanism, trust, aspiration and innovation for prosperity, happiness in the Draft Documents submitted to the 13th National Party Congress).

Về chủ trương đối ngoại của Đảng, bài viết Tăng cường hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để hoàn thành khát vọng phát triển đất nước (Promoting comprehensive international integration to fulfill the country’s development aspirations) đăng trên số 33 (tháng 6-2022) của PGS, TS Hoàng Phúc Lâm đã đưa ra các giải pháp để tăng cường hội nhập về chính trị, hội nhập về kinh tế, hội nhập về quốc phòng - an ninh, hội nhập về văn hóa, hội nhập về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để tuyên truyền chủ trương của Đảng về phát triển, đổi mới sáng tạo, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh đăng tải một số bài viết, như nghiên cứu của PGS, TS Phạm Minh Sơn - PGS, TS Phan Thị Thanh Hải với chủ đề phát huy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII (Promoting innovation among Vietnamese intellectuals in the spirit of the 13th Party Congress Resolution); PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu với bài viết: Để văn hóa trở thành động lực của phát triển kinh tế ở Việt Nam (For culture to be the driving force of economic development in Vietnam) cùng đăng trên số 33 (tháng 6-2022).

Hay như số 30 (tháng 9-2021) tập trung vào nội dung lý luận về đổi mới hệ thống chính trị, thể hiện qua các bài viết của các tác giả: PGS, TS Lê Văn Lợi: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới (The Communist Party of Vietnam leads the implementation of social progress and justice in the renovation period); PGS, TS Đặng Quang Định với bài viết Những vấn đề lý luận cốt lõi về con đường đổi mới tại Đại hội XIII của Đảng (Core theoretical issues for the path of renewal in the 13thNational Party Congress); PGS, TS Phạm Tất Thắng có bài viết Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (Renovate and restructure the political system apparatus under the spirit of the 13thNational Party Congress).

Các bài viết được đăng tải trên Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh đã góp phần khẳng định nhận định của Đảng ta tại Đại hội XIII: “Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

Ba là, Tạp chí đã bám sát và phản ánh đầy đủ những sự kiện tiêu biểu của đất nước và của Học viện.

Trong quá trình tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh đã thể hiện sự nhạy bén, kịp thời đăng tải những bài viết gắn với những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Học viện.

Có thể kể đến bài viết của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng trong số 32 (tháng 3-2022): Tư duy lý luận trong tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới (Theoretical thinking in the national development vision and orientation in the new period). Đây là bài tham luận quan trọng trong khuôn khổHội thảo Lý luận lần thứ VIII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào” ngày 16-12-2021 nhằm triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cũng trong số này, Tạp chí tiếng Anh đã đăng tải bài viết của GS, TS Tạ Ngọc Tấn: Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nền tảng cho nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn (The book “Some theoretical and practical issues on socialism and the path towards socialism in Vietnam” by General Secretary Nguyen Phu Trong is the basis for theoretical research and practical reviews). Đây là bài Giới thiệu tại buổi Lễ ra mắt cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết đã khái quát những nội dung căn bản nhất và nêu bật ý nghĩa, giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của cuốn sách của Tổng Bí thư đối với việc khẳng định con đường đi lên CNXH mà Việt Nam đang kiên định thực hiện.

Bốn là, hình thức tuyên truyền sinh động, làm tăng hiệu quả tuyên truyền.

Tạp chí LLCT tiếng Anh được trình bày đẹp, sinh động, được Học viện sử dụng làm quà tặng đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Học viện, cũng như các đối tác của Học viện ở nước ngoài, các Đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, chuyên mục Bringing the Resolution of the 13th National Party Congress into Reality được trình bày trang trọng ngay tại vị trí chuyên mục đầu tiên trong mỗi số tạp chí tiếng Anh, thể hiện rõ tầm quan trọng của nội dung Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Điều này thể hiện rõ nhận thức của Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh về nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng XIII trên Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh vẫn còn một số điểm cần khắc phục, cải tiến. Hình thức diễn đạt còn chưa có nhiều đổi mới, một số nội dung còn khó tiếp cận với người đọc do hạn chế về công tác dịch thuật, chuyển ngữ. Công tác biên dịch cần được trau chuốt hơn để nội dung tuyên truyền thực sự dễ hiểu, dễ tiếp cận với người đọc, giúp độc giả và bạn bè quốc tế hiểu chính xác về những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam.

Bên cạnh đó, do đối tượng độc giả của Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh chủ yếu là người nước ngoài, vì vậy có những đặc thù nhất định về thị hiếu, tư duy, đòi hỏi Ban biên tập phải tìm tòi những cách thức diễn đạt, trình bày ấn phẩm sáng tạo, sinh động hơn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian tới, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh cần tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng. Tiếp tục duy trì chuyên mục Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đổi mới, sáng tạo hơn trong việc thể hiện các nội dung tuyên truyền; nhạy bén, kịp thời hơn trong lựa chọn các vấn đề, chủ đề tuyên truyền. Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tạp chí phải làm tốt vai trò là diễn đàn đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

_________________

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.103-104.

 

ThS LÊ MINH NGỌC

Tạp chí Lý luận chính trị 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền