Trang chủ    Thực tiễn    Công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường, xãở thành phố Vĩnh Yên
Thứ sáu, 20 Tháng 12 2013 17:07
1710 Lượt xem

Công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường, xãở thành phố Vĩnh Yên

(LLCT) - Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại 2, có diện tích tự nhiên 5.080,2 ha, dân số 112.568 người, gồm 9 đơn vị hành chính với 7 phường và 2 xã.  Thời gian qua, các đảng uỷ phường, xã của thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng, số lượng, cơ cấu. Số lượng đảng viên mới được kết nạp từ năm 2010 đến hết năm 2012 của các đảng bộ phường, xã ở thành phố Vĩnh Yên là 482đảng viên;bình quân kết nạp được 161 đảng viên mới/năm.

Cơ cấu đảng viên mới bảo đảm yêu cầu, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp là nữ, thanh niên, bộ đội phục viên, xuất ngũ phù hợp; trình độ đảng viên mới được kết nạp cao so với tình hình chung của tỉnhVĩnh Phúc. Cụ thể:năm 2012, đảng viên được kết nạp là nữ chiếm gần 60%; là đoàn viên thanh niên chiếm trên 40%.

Chất lượng đảng viên mới được kết nạp của các đảng bộ phường, xã ở thành phố Vĩnh Yên được nâng lên một bước cả về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường. Kết quả công tác kết nạp đảng đã góp phần tăng cường đội ngũ, cải thiện cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ, đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đa số đảng viên được kết nạp đãbảođảm phương châm, tiêu chuẩn theo quy định, thể hiện phẩm chất chính trị vững vàng trước mọi thử thách, đặc biệt là trước những biến động phức tạp trên thế giới và trong nước. Đảng viên được kết nạp là thanh niên, lực lượng dân quân, tự vệ, công an viên ở phường, xã đã thể hiện là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên quyết chống lại luận điệu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiên phong trong ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, làm chủ quy trình và sáng tạo trong lao động sản xuất, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đảng viên mới đều tối thiểu có trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông trung học, có kiến thức kinh tế thị trường, kiến thức pháp luật, ý thức kỷ luật lao động và gương mẫu trong lao động, học tập và công tác.

Phân tích chất lượng 160 đảng viên mới kết nạp năm 2012 cho thấy,số đảng viên nữ là 93 nhiều hơn năm 2011 là 16 đảng viên; đảng viên là đoàn thanh niên là 68; công nhân lao động trong các thành phần kinh tế là 15 (tăng gấp 5 lần so với năm 2011; sinh viên, học sinh đang chờ việc làm, tham gia sinh hoạt đoàn tại các phường, xã là 21; lực lượng vũ trang tại địa phương là 4, giảm 11 so với năm 2011.

Về độ tuổi: từ 18 đến 30 tuổi có 67 đảng viên, giảm 1/3 so với năm 2011; từ 31 đến 40 tuổi có 76 đảng viên, tăng 50% so với năm 2011; từ 41 đến 50 tuổi có 14 đảng viên; trên 51 tuổi cò 3 đảng viên.

Nhiều đảng viên mớikết nạp có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụcao: đảng viên được kết nạp có trình độ trung học phổ thông là 154, chiếm 90%; 6 đảng viên có trình độ trung học cơ sở. Về chuyên môn nghiệp vụ: 116 đảng viên có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó có 11 thạc sỹ; 27 đảng viên có trình độ trung học chuyên nghiệp; 17 đảng viên là công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Số đảng viên mới kết nạp có phẩm chất đạo đức tốt, luôn phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn và tạo được niềm tin, uy tín với đồng chí, đồng đội, tiếp tục có ảnh hưởng lớn đối với các quần chúng đang phấn đấu vào đảng.

Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm từ 2010 đến 2012, đảng viên mới được kết nạp được đánh giá đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ bình quân gần 89%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 10%; không có đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ là 0,85%. Qua đó thể hiện phần lớn đảng viên mới được kết nạp đã phát huy vai trò, tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Công tác kết nạp đảng viên mới của các đảng bộ xã, phường đã góp phần trực tiếp vào xây dựng Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên vững mạnh toàn diện, thể hiện trên các mặt sau:

Đối với xây dựngđảng bộ phường, xã, công tác phát triển đảng viên là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ phường, xã.

Trước thực tế là đảng viên của các đảng bộ phường, xã ở thành phố Vĩnh Yên gồm nhiều đảng viên là người nghỉ hưu, tuổi đời của đảng viên ngày càng cao, vấn đề trẻ hoá đội ngũ đảng viên đang đặt ra cấp bách. Công tác phát triển đảng viên, nhất là đưa những người ưu tú, trẻ tuổi, có sức khoẻ, có kiến thức và năng lực, phẩm chất đạo đức tốt vào Đảng trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các đảng bộ phường, xã của thành phố. Công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường, xã, nhất là phát triển đảng viên trẻ được thực hiện tốt sẽ tăng thêm sinh lực mới cho các đảng bộ, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ đảng viên và các đảng bộ, tạo nguồn kế cận đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ sở và của thành phố.

- Đối với sự lãnh đạo của đảng bộ phường, xã, công tác phát triển đảng viên là nhân tố quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ và của Đảng đối với nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các đảng bộ phường, xã ở thành phố Vĩnh Yênphải thực hiện những nhiệm vụ đó, song phạm vi lãnh đạo của các đảng bộ hẹp hơn, các hoạt động ấy, diễn ra trên địa bàn phường, xã. Trong đó lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương là một nhiệm vụ rất quan trọng.

- Để lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của địa phương cần có nhiều đảng viên trẻ, có trình độ, phẩm chất, năng lực, năng động, sáng tạo, tích cực.; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với lực lượng đảng viên trẻ, có mặt ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau sẽ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo với cấp ủy, chi bộ xây dựng nghị quyết đúng, đồng thời kịp thời tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới cho nhân dân, gương mẫu thực hiện để nhân dân làm theo.

- Đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ phường, xã ở thành phố Vĩnh Yên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của các đảng bộ, tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ cơ sở của phường, xã.

Để đội ngũ cán bộ của các đảng bộ phường, xã phát triển và ngày càng nâng cao chất lượng, cần thường xuyên bổ sung những cán bộ trẻ, khỏe, có đức, có tài thay thế những cán bộ cao tuổi. Bên cạnh những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác phải có những cán bộ trẻ, có trình độ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ cơ sở. Một phầncán bộtrẻ ởxã, phường chưa là đảng viên, là những quần chúng đang tích cực học tập, công tác. Vì vậy, công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ của các phường, xã.

- Công tác phát triển đảng viên góp phần thực hiện quy luật phát triển của Đảng. Phát triển đảng viên cùng với đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, đó là một quy luật phát triển của Đảng.

Sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn luôn vận động, phát triển, đòi hỏi ngày càng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, của các tổ chức đảng và từng đảng viên. Công tác phát triển đảng viên cùng với việc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng là một quy luật phát triển của Đảng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là thiết thực góp phần làm cho Đảng ta ngày càng phát triển, vững mạng, lãnh đạocông cuộc đổi mới đất nước ta giành thắng lợi.

                                                                          Đặng Ngọc Tuấn

                                                                         Thành ủy Vĩnh Yên

 

Các bài viết khác